Facebook

Konferencja Okrągłego Stołu

KOS 2020

KOS 2020


pobierz jako PDF
download PDF

 

 

 

Organizator:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

 

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wojskowa Akademia Techniczna

 

Patronaty Honorowe: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Rozwoju

 

Patronaty Merytoryczne: 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Polska Sekcja IEEE

 

Partnerzy wydarzenia:

Brother

 

 

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

  Po raz pierwszy w historii Konferencja Okrągłego Stołu odbyła się całkowicie w przestrzeni wirtualnej – w internecie. Jest to swoisty znak czasów, w których przyszło nam żyć. Pandemia groźnej choroby wymusiła izolację społeczną, jednak osiągnięcia technik informacyjnych umożliwiły pracę zdalną i komunikację w niespotykanej dotąd skali.

   Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami konferencji Tele-KOS 2020.

  Zachęcamy również do zapoznania się z dorobkiem dwudziestu poprzednich Konferencji Okrągłego Stołu, których materiały znajdują się w zakładce Materiały Archiwalne KOS.

 

Andrzej Wilk   Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP

Jacek Nowicki   SG SEP

 

 

OGLĄDAJ RELACJĘ WIDEO Z TELE-KOS 2020: 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z TELE-KOS 2020

 

  Dnia 15 maja 2020r. tym razem w przestrzeni wirtualnej, odbyła się tradycyjna doroczna, już XXI Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), stanowiąca główny punkt polskich obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI 2020). Tegoroczne hasło szczegółowe Konferencji „ICT wobec celów zrównoważonego rozwoju w Agendzie 2030” nawiązywało do hasła tego Dnia, ustalanego corocznie przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Tematyka ta została w trakcie przygotowań rozszerzona o wyzwania współczesności, wobec których wszyscy stanęliśmy w ostatnim czasie.

  KOS, której przesłanie było zawsze związane z postulowanym odpowiedzialnym zwiększeniem udziału technik społeczeństwa informacyjnego w praktyce gospodarczej i społecznej, sama po raz pierwszy, za sprawą obowiązujących ograniczeń, została zrealizowana jako Tele- KOS 2020. Do jej przeprowadzenia wykorzystano komercyjny systemu telekonferencyjny, dzięki czemu wzięło w niej bezpośredni udział 170 uczestników. Wykupiona wersja systemu pozwoliła na równoczesną transmisję Konferencji na platformę Facebook.
W rezultacie, oprócz osób uczestniczących w KOS, można było oglądać Konferencję za pośrednictwem Facebooka, w czasie rzeczywistym. W ciągu trzech dni od Konferencji transmisja ta zanotowała 1,8 tys. wyświetleń, co pokazuje stosunkowo duże zainteresowanie tegoroczną tematyką KOS i podkreśla znaczenie elektronicznej formy przekazu.

  Konferencję otworzył i zagaił oraz powitał uczestników kolega Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak a ważne i miłe słowo do uczestników, skierował dr inż. Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz europoseł Kosma Złotowski. W imieniu Ministra Cyfryzacji zabrał głos dyrektor Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych a w imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), jako współorganizatora XXI edycji KOS, miłe wystąpienie zawierające odniesienia do działań Uniwersytetu na rzecz cyfrowej nauki oraz wiele ciepłych słów o współpracy z SEP, przedstawił rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

  Konferencję prowadzili: kol. dr inż. Andrzej Wilk, przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP oraz kol. dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI KOS. 

  Po krótkim zasygnalizowaniu kluczowych problemów i wyzwań przez kol. Andrzeja Wilka, autora obszernego, tradycyjnego materiału „Tele-KOS Tradycja i współczesne wyzwania”, swoje wprowadzenie naukowe do XXI KOS 2020, dostępne również w wersji drukowanej, zatytułowane „Kilka refleksji AD 2020 o roli cyfrowej nauki w implementacji Agendy ONZ Zrównoważonego Rozwoju 2030” przedstawił Przewodniczący Komitetu Programowego KOS 2020 prof. dr hab. Marek Niezgódka.

  Miłym, tradycyjnym elementem obchodów ŚDTiSI 2020 było przedstawienie informacji o przyznaniu osobom, zasłużonym dla tematyki społeczeństwa Informacyjnego w Polsce i wspierającym działania KOS, wyróżnień honorowych SEP.
W tym roku, Medalem im. Profesora Groszkowskiego wyróżnieni zostali:

 • Pan dr inż. Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaangażowany we wspieranie nowoczesnych obszarów nauki, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz KOS,
 • Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji, za jego działania na rzecz rozwoju w Polsce społeczeństwa Informacyjnego i wsparcie dla KOS
 • Pan prof. dr hab. Marek Niezgódka, za jego osiągnięcia w rozwoju cyfrowej nauki oraz merytoryczny wkład w organizację XX i XXI KOS
 • Pani Wiesława Krawczyk, wieloletnia radna województwa Mazowieckiego, wiceprzewodnicząca Sejmiku Mazowieckiego w poprzedniej kadencji zasłużona dla promocji społeczeństwa informacyjnego i wspierania KOS,
 • Kol. Wojciech Chmielowski, sekretarz Sekcji Technik Informacyjnych SEP, za jego działania związane z KOS i wspieranie rozwoju technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w SEP

  Medal 100 -lecia SEP otrzymali z kolei:

 • Pan europoseł Kosma Złotowski, inicjator i twórca pierwszego w polskim Sejmie zespołu parlamentarnego na rzecz społeczeństwa informacyjnego, zasłużony dla organizacji I i II KOS. Współinicjator Uchwały Sejmowej z 14 lipca 2000r. zobowiązującej rząd do podjęcia aktywnych działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego.
 • Kol. dr inż. Andrzej M. Wilk, w uznaniu zasług dla rozwoju problematyki społeczeństwa informacyjnego w SEP, pomysł i opiekę merytoryczną nad KOS oraz udział w merytorycznej organizacji XXI Tele KOS 2020.
 • Kol. dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP, w uznaniu zasług dla organizacji XX i XXI KOS, za organizację wielu ważnych wydarzeń SEP a także za sprawne wdrożenie platformy telekonferencyjnej do praktyki SEP.

  Po godzinnej sesji oficjalnej w czasie której Kol. Piotr Szymczak, Prezes SEP, podziękował zarówno współorganizatorom XXI KOS, którymi byli: UKSW, WAT i Politechnika Warszawska oraz zapowiedział zaangażowanie Centralnego Ośrodka Szkoleń i Wydawnictw SEP w wykorzystanie potencjału środowiska KOS do wypracowania materiałów promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych, które mogłyby być wykorzystane do wspierania rozwoju i upowszechnienia aplikacji społeczeństwa informacyjnego.

  Po krótkiej przerwie, wypełnionej prezentacją interesującego materiału filmowego przygotowanego przez Oddział Rzeszowski SEP a przedstawiającego 100 -letni dorobek SEP, rozpoczęła się, przygotowana i prowadzona przez kol. płk. dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, profesora WAT, dwugodzinna debata techniczna, zatytułowana „Narzędzia ICT na rzecz realizacji Celów Agendy 2030 i wobec wyzwań współczesności” Po przedstawieniu szczegółowych problemów i uczestników debaty rozpoczęła się pasjonująca wymiana myśli i opinii, która skupiła uwagę wszystkich obserwatorów debaty. W poszczególnych, kluczowych, zarysowanych przez prowadzącego debatę Kol. Zbigniewa Piotrowskiego kwestiach, zabierali głos:

 • dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH – Zastępca Kierownika Katedry Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza. Specjalista w dziedzinie zagadnień odporności sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na uszkodzenia oraz projektowaniem sieci niezawodnych i zarządzaniem nimi.
 • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski - Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej. Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE. Specjalista w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów, biometrii, multimetrii, systemów wizyjnych i audio.
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski - Dziekan Wydziału Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna. Specjalista w dziedzinie przetwarzania sygnałów.
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalista w dziedzinie teorii przetwarzania sygnałów i statystycznej teorii detekcji.
 • prof. Piotr D. Moncarz, Adjunct Professor, Stanford University, Kalifornia, USA. Specjalizuje się w badaniu i zapobieganiu katastrofom inżynierskim lub naukowym.
 • dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH – Kierownik Katedry Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza. Specjalista w dziedzinie lokalnych sieci bezprzewodowych, projektowania protokołów komunikacyjnych, zagadnień jakości obsługi, a także modelowania oraz analizy wydajności pracy sieci teleinformatycznych.
 • prof. dr hab inż. Józef Woźniak, Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Sekcji Telekomunikacji w Komitecie EiT PAN. Specjalista w dziedzinie architektur sieciowych i protokołów komunikacyjnych, modelowania i oceny jakości pracy sieci teleinformatycznych oraz zarządzania mobilnością w sieciach bezprzewodowych.
 • prof. Jacek Żurada, Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Louisville, Kentucky, USA; UofL Senator and Parlamentarian; IEEE Life Fellow; International Neural Networks Society Fellow; Członek Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w dziedzinie sieci neuronowych, eksploracji danych z naciskiem na zrozumienie danych i cech, ekstrakcji reguł z informacji semantycznej i wizualnej, uczenia maszynowego, głębokiego uczenia, metod dekompozycji dla wydobycia istotnych cech oraz reguł uczenia lambda dla sieci neuronowych.

  Przeprowadzona, wartka dyskusja pozwoliła na omówienie wielu kluczowych problemów, które staną się podstawą do przygotowania nie tylko konkretnych wniosków, ale również do wytypowania problemów wymagających pogłębionej analizy. Będzie po temu okazja w niedługiej przyszłości, gdyż wygodna forma spotkania jaką jest płaszczyzna telekonferencji umożliwia zorganizowanie takiej dyskusji albo w ramach jesiennego spotkania rozwijającego dyskusję XXI KOS, albo w ramach samodzielnego spotkania a może nawet cyklicznych spotkań o charakterze seminaryjnym.

 • Ze względu na poślizg czasowy, Sesja Interdyscyplinarna, prowadzona przez Kol. Andrzeja Wilka, rozpoczęła się bezpośrednio po sesji technicznej wystąpieniem „Pandemiczny kryzys jak szkło powiększające społeczno-gospodarczej rzeczywistości” – które przedstawiła Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Po krótkiej przerwie na prezentację materiałów naszych sponsorów i współorganizatorów, kontynuowano sesję Interdyscyplinarną, w ramach której przedstawiono wiele wybranych aspektów aplikacji ICT oraz procesu powstawania społeczeństwa Informacyjnego. Kolejno, omawiano następujące zagadnienia:

 • Rola uczelni technicznych w kreowaniu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju – studium przypadku” – prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalista w dziedzinie teorii przetwarzania sygnałów i statystycznej teorii detekcji.
 • Agenda 2030 jako imperatyw programowania zrównoważonego rozwoju w świetle zagrożenia sekularną stagnacją” – dr Elżbieta Szaruga, Katedra Metod Ilościowych, Uniwersytet Szczeciński. Specjalistka w dziedzinach (m. in.): zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego transportu.
 • Fotoniczne systemy pomiarowe przemysłu 4.0 w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju” – dr inż. Konrad Markowski, Adiunkt w Instytucie Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalista w dziedzinie światłowodów, sensorów i fotoniki.
 • Technologia to nie wszystko - dlaczego nie jesteśmy gotowi na wybory przez Internet?” – Łukasz Jachowicz, Prezes polskiego oddziału Internet Society, specjalista od spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Informacja a wiedza - inteligencja sztuczna a naturalna” – Sławomir Bieńkowski, Sekcja Technik Informacyjnych SEP. Wieloletni szkoleniowiec, analityk biznesowy, wykładowca akademicki, praktyk w zakresie inżynierii zarządzania.
 • Jakość środowiska informacyjnego w warunkach globalnych ICT - determinantą bezpieczeństwa i rozwoju.” – Prof. zw. Józef Oleński, Centrum Badań Transgranicznych i Regionalnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, b. wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego. W latach 1992-1995 i 2006-2011 prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

  W trakcie tej sesji, zaczynając od wypowiedzi Pani Prof. Elżbiety Mączyńskiej a na problematyce jakości środowiska informacyjnego przedstawionej przez Pana prof. Józefa OLeńskiego kończąc, poruszono szereg tematów wymagających nie tylko przeanalizowania i uwzględnienia w pracach Sekcji Technik Informacyjnych i całego SEP, ale również odsłonięto szereg obszarów. wymagających pogłębionej analizy, refleksji i dyskusji. Podobnie jak w przypadku Sesji Technicznej, tak Sesja Interdyscyplinarna powinna mieć swój ciąg dalszy w działaniach SEP oraz w pogłębionych dyskusjach w ramach konferencji jesiennych. Liczymy, że zaangażowane w tą sesje osoby i środowiska wesprą działania SEP, podejmą wspólny dialog oraz wysuną i wesprą wspólne inicjatywy.

  Po kolejnej, krótkiej przerwie, prowadzenie Konferencji przejął kol. Jacek Nowicki, który stwierdził, że przyszłość nauki i techniki należy do ludzi młodych, którzy dziś są jeszcze uczniami lub studentami albo dopiero stawiają pierwsze kroki w karierze akademickiej młodych pracowników nauki. Głosom osób z tego środowiska poświęcona była – Debata Młodych: „Świat ICT wobec realizacji Agendy 2030 i wyzwań współczesności – nasze dziś i bliskie jutro”.

  Kol. Jacek Nowicki poinformował, że debatę poprowadzi dwóch Moderatorów – Współprzewodniczących Sesji: mgr inż. Paweł Sankowski – Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy oraz mgr inż. Jarosław Krysiak z Oddziału Wrocławskiego SEP.

  W panelu dyskusyjnym wystąpili:

 • Maria Gołębiewska – uczennica Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej;
 • Mateusz Janecki – uczeń Technikum Teleinformatycznego, Zespół Szkół Łączności, Warszawa;
 • dr inż. Konrad Markowski – adiunkt w Instytucie Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ma 30 lat. Obronił pracę doktorską z wyróżnieniem, jest laureatem wielu nagród. Aktywny członek Oddziału Elektroniki Informatyki i Telekomunikacji SEP i Polskiej Sekcji IEEE.  Autor i współautor ponad czterdziestu publikacji naukowych;
 • Kacper Ostrowski – uczeń Technikum Teleinformatycznego, Zespół Szkół Łączności, Warszawa;
 • Piotr Piwowar – absolwent Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu;
 • inż. Karol Roliński – student studiów II-go stopnia Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej, aktywny członek Oddziału Elektroniki Informatyki i Telekomunikacji SEP;
 • Oliwier Rostowski – uczeń Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej;
 • Jakub Zięba – uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych w Lublinie.

  Przeprowadzona debata młodzieżowa wykazała ogromną dojrzałość i zdolność młodych ludzi do obserwacji otaczającej ich rzeczywistości i niezwykłą, jak na ich wiek i jeszcze nieduże doświadczenie życiowe, trzeźwość i dojrzałość poglądów na wyzwania współczesności, które nie zawsze można znaleźć wśród przedstawicieli starszych pokoleń. W tej sytuacji wydaje się niezbędne, aby nie tylko opracować wnioski z debaty i starać się je wykorzystać do dalszych działań, ale również spróbować pociągnąć i pogłębić niektóre z poruszonych wyzwań w ramach debaty jesiennej i innych spotkań stanowiących rozwiniecie tematyki KOS. W szczególności, należałoby uruchomić okresowe spotkania składające się z wprowadzenia - wykładu, i atrakcyjnej dla młodzieży pogłębionej dyskusji zakończonej precyzyjnymi wnioskami i podjęciem konkretnych działań. Ta świadomość wpływu, jaki młodzi ludzie mogą mieć na kształt naszych odpowiedzi na wyzwania współczesności może stanowić dla nich ważny czynnik budowy obywatelskich, odpowiedzialnych postaw w życiu i pracy.

  Na zakończenie, po krótkim podsumowaniu KOS przez kol. Andrzeja Wilka, zabrał głos Prezes SEP, kol. Piotr Szymczak, który w serdecznych słowach podziękował jeszcze raz wszystkim zaangażowanym w sukces Tele KOS 2020. Dziękując moderatorom i uczestnikom sesji młodych, zapewnił ich o życzliwym wsparciu wszystkich działań SEP, które będą ukierunkowane na wzmocnienie roli młodzieży i głosu młodych ludzi w strukturach SEP. Zapewnił również o podjęciu działań dla organizowaniu tego typu spotkań w przyszłości, tak, aby pozwolić na artykułowanie przez młodych ludzi ich spojrzenia na wyzwania współczesności. Wyraził też życzenie, aby sekcje i komitety stowarzyszeniowe, w tym Sekcja technik informacyjnych były bardziej otwarte na współpracę i wspieranie młodych w ich rozwoju zawodowym oraz na inicjatywy podejmowane przez młodych.

  Mimo zmęczenia wszystkich uczestników KOS, trwającej ponad 7 godzin, do ostatniej chwili dotrwała grupa 70 osób, stanowiąca prawie połowę wszystkich uczestników Tele- KOS, korzystających z dostępu do Konferencji na platformie systemu wideokonferencyjnego. Niezależnie od tego duża grupa osób korzystała z transmisji KOS na Facebook-u, co pokazuje, że ta forma powszechnych konferencji, zainicjowana w środowiskach naukowo – technicznych przez SEP sprawdza się i stanowi obszar, który w działaniach stowarzyszeniowych musi być właściwie wykorzystany.

Sprawozdanie opracował:

dr inż. Andrzej Wilk

Sekcja Technik Informacyjnych SEP

19 maja 2020 r.

 

 

PROGRAM RAMOWY XXI KONFERENCJI OKRĄGŁEGO STOŁU (Tele-KOS 2020)

15 maja 2020 r. (piątek) - rozpoczęcie godzina 10:00

  Uwaga! – program ramowy podlega jeszcze zmianom wprowadzanym na bieżąco przez organizatorów. 

  SESJA OGÓLNA – godz. 10:00 ÷ 10:55 

10:00 ÷ 10:05 – Przywitanie wszystkich uczestników telekonferencji i przedstawienie osób występujących w części oficjalnej.

10:05 ÷ 10:10 – Wystąpienie Prezesa SEP – dr inż. Piotra Szymczaka.

Tekst Słowa Wstępnego do XXI Edycji Konferencji Okrągłego Stołu - czytaj więcej. Artykuł publikujemy dzięki uprzejmości Redakcji „Przeglądu Telekomunikacyjnego”.

10:10 ÷ 10:30 – Wystąpienia przedstawicieli Władz Państwowych RP i Współorganizatorów konferencji.

10:30 ÷ 10:35 – Informacja o nagrodach i wyróżnieniach SEP.

10:35 ÷ 10:40 – wprowadzenie do XXI KOS jako Tele-KOS „Tradycja i współczesne wyzwania” – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP dr inż. Andrzej M. Wilk.

 

Tekst referatu dr inż. Andrzeja Wilka: ICT wobec celów Agendy 2030 - Tele KOS Tradycja i współczesne wyzwania - czytaj więcej

10:40 ÷ 10:55 – wprowadzenie do XXI KOS w nawiązaniu do tegorocznego hasła ŚDTiSUI: „Techniki informacyjne i komunikacyjne wobec celów zrównoważonego rozwoju zawartych w Agendzie 2030 i współczesnych wyzwań” – Przewodniczący Komitetu Programowego KOS prof. dr hab. Marek Niezgódka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tekst artykułu prof. dr hab. Marka Niezgódki - „Kilka refleksji AD 2020 o roli cyfrowej nauki w implementacji Agendy ONZ Zrównoważonego Rozwoju 2030” - czytaj więcej. Artykuł publikujemy dzięki uprzejmości Redakcji „Przeglądu Telekomunikacyjnego.

10:55 ÷ 11:10 – w przerwie obrad: film Wiek dla Ojczyzny” (15 min.) o obchodach stulecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich przygotowany przez Oddział Rzeszowski SEP. 

 

  SESJA PIERWSZA – DEBATA TECHNICZNA – godz. 11:10 ÷ 12:10 

11:10 ÷ 11:25 – wprowadzenie i cele debaty technicznej - „Narzędzia ICT na rzecz realizacji Celów Agendy 2030 i wobec wyzwań współczesności” wraz z przedstawieniem szczegółowych problemów i uczestników dyskusji – Przewodniczący Sesji płk. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof WAT,  Wojskowa Akademia Techniczna.

Tekst wprowadzenia do Debaty Technicznej przygotowany przez płk. dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego, prof WAT - czytaj więcej

11:25 ÷ 12:10 – panel dyskusyjny.

Uczestnicy panelu:

 • dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH – Zastępca Kierownika Katedry Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza. Specjalista w dziedzinie zagadnień odporności sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na uszkodzenia oraz projektowaniem sieci niezawodnych i zarządzaniem nimi.
 • prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej. Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE. Specjalista w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów, biometrii, multimetrii, systemów wizyjnych i audio.
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski – Dziekan Wydziału Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna. Specjalista w dziedzinie przetwarzania sygnałów.
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalista w dziedzinie teorii przetwarzania sygnałów i statystycznej teorii detekcji.
 • prof. Piotr D. Moncarz – Adjunct Professor, Stanford University, Kalifornia, USA. Specjalizuje się w badaniu i zapobieganiu katastrofom inżynierskim lub naukowym.
 • dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH – Kierownik Katedry Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza. Specjalista w dziedzinie lokalnych sieci bezprzewodowych, projektowania protokołów komunikacyjnych, zagadnień jakości obsługi, a także modelowania oraz analizy wydajności pracy sieci teleinformatycznych.
 • prof. dr hab inż. Józef Woźniak – Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, przewodniczący Sekcji Telekomunikacji w Komitecie EiT PAN. Specjalista w dziedzinie architektur sieciowych i protokołów komunikacyjnych, modelowania i oceny jakości pracy sieci teleinformatycznych oraz zarządzania mobilnością w sieciach bezprzewodowych.
 • prof. Jacek Żurada  Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Louisville, Kentucky, USA; UofL Senator and Parlamentarian; IEEE Life Fellow; International Neural Networks Society Fellow; Członek Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w dziedzinie sieci neuronowych, eksploracji danych z naciskiem na zrozumienie danych i cech, ekstrakcji reguł z informacji semantycznej i wizualnej, uczenia maszynowego, głębokiego uczenia, metod dekompozycji dla wydobycia istotnych cech oraz reguł uczenia lambda dla sieci neuronowych.

 

12:10 ÷ 12:20 – w przerwie obrad: filmy promocyjne Firmy Brother Partnera Tele-KOS 2020 oraz Wojskowej Akademii Technicznej Współorganizatora Tele-KOS 2020.

 

  SESJA DRUGA – INTERDYSCYPLINARNA  12:20 ÷ 14:05 

 

 • Pandemiczny kryzys jak szkło powiększające spoleczno-gospodarczej rzeczywistości”  prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacje stanowiące nawiązanie do wystąpienia prof. Elżbiety Mączyńskiej, w tym autorskie teksty, dostępne są (open access) na portalu PTE http://www.pte.pl/, w tym m.in. : http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn-2018-02.pdf E. Mączyńska, Chaos w gospodarce globalnej oraz http://www.ksiazkiekonomiczne.pl/art/show/288/etyka-i-ekonomia-w-strone-nowego-paradygmatu, a także Raport OECD pod. red. J Stiglitza ii in pt. „Poza PKB - Mierzymy to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego” http://www.pte.pl/pliki/pdf/oecd-pl-www.pdf
 • „Rola uczelni technicznych w kreowaniu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju studium przypadku” prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalista w dziedzinie teorii przetwarzania sygnałów i statystycznej teorii detekcji.
 • „Agenda 2030 jako imperatyw programowania zrównoważonego rozwoju w świetle zagrożenia sekularną stagnacją – dr Elżbieta Szaruga, Katedra Metod Ilościowych, Uniwersytet Szczeciński. Specjalistka w dziedzinach (m. in.): zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego transportu.
 • Fotoniczne systemy pomiarowe przemysłu 4.0 w kontekście agendy zrównoważonego rozwoju” dr inż. Konrad Markowski, Adiunkt w Instytucie Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalista w dziedzinie światłowodów, sensorów i fotoniki.
 • „Technologia to nie wszystko - dlaczego nie jesteśmy gotowi na wybory przez Internet?” Łukasz Jachowicz, Prezes polskiego oddziału Internet Society, specjalista od spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • „Informacja a wiedza - inteligencja sztuczna a naturalna”  Sławomir Bieńkowski, Sekcja Technik Informacyjnych SEP. Wieloletni szkoleniowiec, analityk biznesowy, wykładowca akademicki, praktyk w zakresie inżynierii zarządzania.
 • Jakość środowiska informacyjnego w warunkach globalnych ICT  determinantą bezpieczeństwa i rozwoju” – prof. dr hab. Józef Oleński, Centrum Badań Transgranicznych i Regionalnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, b. wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego. W latach 1992-1995 i 2006-2011 prezes Głównego Urzędu Statystycznego. 
   

14:05 ÷ 14:15 – w przerwie obrad: materiały filmowe Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora Tele-KOS 2020.

 

  SESJA TRZECIA – DEBATA MŁODYCH – godz. 14:15 ÷ 15:15  

14:15 ÷ 14:30 – wprowadzenie i cele Debaty Młodych Świat ICT wobec realizacji Agendy 2030 i wyzwań współczesności – nasze dziś i bliskie jutro” wraz z przedstawieniem szczegółowych problemów i uczestników dyskusji. Współprzewodniczący Sesji: mgr Paweł Sankowski – Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy i mgr inż. Jarosław Krysiak – Oddział Wrocławski SEP.

14:30 ÷ 15:15 – panel dyskusyjny. 

Uczestnicy panelu: 

 • Maria Gołębiewska – uczennica Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej. Pasjonuje się fotografią, interesuje wpływem technologii na zachowania społeczne, grafiką komputerową, a także szeroko pojętym rozwojem osobistym;
 • Mateusz Janecki – uczeń Technikum Teleinformatycznego, Zespół Szkół Łączności Warszawa, interesuje się rozwiązywaniem zagadek logicznych i różnego rodzaju zadaniami matematycznymi, jedną z jego największych pasji jest programowanie. Jego osiągnięcia to między innymi dojście do XVII finału gier matematycznych i logicznych (konkurs ogólnopolski) oraz tytuł finalisty konkursu kuratoryjnego Logia;
 • dr inż. Konrad Markowski – adiunkt w  Instytucie Telekomunikacji, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W wieku 26 l. obronił pracę doktorską z wyróżnieniem, laureat wielu nagród. Aktywny członek Oddziału Elektroniki Informatyki i Telekomunikacji SEP i Polskiej Sekcji IEEE.  Autor i współautor ponad czterdziestu publikacji naukowych;
 • Kacper Ostrowski – uczeń Technikum Teleinformatycznego, Zespół Szkół Łączności Warszawa;
 • Piotr Piwowar – absolwent Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu, liczny laureat oraz finalista olimpiad w zakresie teleinformatyki. Główny obszar jego zainteresowań to ogólnie sieci oraz łączność.
 • inż. Karol Roliński – student II stopnia na wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz II stopnia na wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Aktywny członek SEP, interesujący się zarówno techniką jak również psychologią i filozofią.;
 • Oliwier Rostowski – uczeń Akademickiego Liceum Politechniki Wrocławskiej, czynnie angażujący się w działalność szkoły, pasjonat muzyki w każdej postaci. Zainteresowany filmem, historią i nowymi technologiami, starający się cały czas poszerzać wiedzę w nowych dziedzinach.
 • Jakub Zięba – uczeń Zespołu Szkół Elektrycznych w Lublinie, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" w roku szkolnym 19/20, interesuje się matematyką (w szczególności analizą matematyczną), fizyką oraz telekomunikacją.

15:15 ÷ 15:30 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

 

Uwaga: Pierwotnie planowana Debata Społeczna Konferencji Okrągłego Stołu 2020 odbędzie się w ramach dodatkowego spotkania najprawdopodobniej w czwartym kwartale 2020 r. 

 

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

  Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - (ang. World Telecommunication and Information Society Day) obchodzony jest corocznie w dniu 17 maja, począwszy od 1969 r. Data ta przypada w rocznicę założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU (ang. International Telecommunication Union) w dniu 17 maja 1865 r., kiedy to w Paryżu podpisano pierwszą Międzynarodową Konwencję Telegraficzną. W 1973 r. wydarzenie to zostało oficjalnie zainicjowane na Konferencji Pełnomocników ITU w Malaga-Torremolinos w Hiszpanii. W roku bieżącym przypada zatem 51 rocznica nieprzerwanie organizowanych od 1969 roku obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, rozszerzonego kilkanaście lat temu i obchodzonego obecnie jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI).

  Każdego roku wybierany jest aktualny, wiodący temat obchodów, które odbywają się na całym świecie, w tym także w Polsce. W naszym Kraju od ponad ćwierć wieku organizatorem obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W ich ramach, od 2000r. organizowana jest corocznie Konferencja Okrągłego Stołu - pod ogólnym hasłem „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. Hasło to jest zwykle uzupełniane corocznie o hasło szczegółowe, nawiązujące zazwyczaj do hasła ŚDTiSI, ustalanego na dany rok na szczeblu światowym przez ITU. Przez wiele lat, od pierwszej Konferencji zaczynając, wydarzenie to odbywało się zazwyczaj w Sali Kolumnowej Sejmu RP. W 2018 roku, w związku z długotrwałym protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów odbywającym się na terenie Sejmu, Konferencja KOS została z konieczności – w ostatniej chwili, przeniesiona do Warszawskiego Domu Technika NOT. W roku ubiegłym, jubileuszowa, XX konferencja KOS zorganizowana została w dniu 17 maja 2019 r. wspólnie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Na miejsce konferencji wybrana została Aula im. Roberta Schumana UKSW na terenie kampusu tej uczelni. Honorowy patronat nad Konferencją objęły Ministerstwo Rozwoju i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 

  W bieżącym roku ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa skłoniły Organizatorów do przeprowadzenia Konferencji Okrągłego Stołu w sposób zdalny. 

 

Cele XXI. Konferencji Okrągłego Stołu

  Podstawowymi celami Konferencji Okrągłego Stołu są:

 • pogłębienie zainteresowania środowisk decydenckich i opiniotwórczych ważnymi zagadnieniami z obszaru problematyką społeczeństwa informacyjnego, mającymi duże znaczenie dla rozwoju Polski w obecnych i nadchodzących latach,
 • przedyskutowanie kluczowych dla Polski problemów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w aspekcie perspektywy osobowej,
 • szerokie udostępnienie materiałów i wyników KOS z wykorzystaniem dostępnych mediów, aby mogły one służyć wielu zainteresowanym tą tematyką środowiskom.

 

Hasło ŚDTiSI 2020

  Hasło Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego ustalone przez ITU na rok 2020 brzmi (w języku angielskim) Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs).

  Wychodząc z tego hasła, Konferencji Okrągłego Stołu „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego” będzie w 2020 roku obradować będzie pod hasłem szczegółowym: „Techniki informacyjne i komunikacyjne wobec celów zrównoważonego rozwoju zawartych w Agendzie 2030”.

 

 

Orędzie Sekretarza Generalnego ITU, Houlina Zhao na Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) 2020

 

   Każdego roku, w dniu 17 maja ludzie z całego świata dołączają do rodziny ITU (ang. International Telecommunication Union -  Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego), aby świętować Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.


   W tym roku wzywam was wszystkich, abyście włączyli się w realizację programu Connect 2030 ITU, który stanowi wspólną, globalną wizję niwelowania przepaści cyfrowej poprzez wykorzystanie potęgi technologii informacyjno-komunikacyjnych, do wspierania „Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”.


   Zapraszam do pokazania światu, co nowe technologie, takie jak 5G i inteligentny transport, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja i technologia blockchain mogą zrobić, aby poprawić jakość życia ludzi i ułatwić rozwój społeczny i gospodarczy.


   Te technologie i nowe innowacje stanowią ogromny potencjał dla ludzkiego postępu; są potężnym narzędziem do osiągnięcia każdego z celów zrównoważonego rozwoju.
Prawie połowa światowej populacji nadal nie korzysta z Internetu, a ogólny wzrost technologii informacyjnych spowolnił. Czas nagli.


  Musimy skoordynować i podwoić nasze wysiłki, aby wszyscy mieli możliwość połączenia się z globalną gospodarką cyfrową, a co więcej dla tych, którzy dołączyli już do tego systemu trzeba zapewnić, że połączenie to jest bezpieczne i godne zaufania.


   W Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego i w tej nowej dekadzie rozwoju, wykorzystajmy technologie informacyjne i komunikacyjne, aby przyspieszyć wzrost społeczny, gospodarczy i zrównoważony rozwój  środowiska, wszędzie i dla każdego.

Link do zapisu wideo Orędzia i oryginalnego tekstu w języku angielskim na stronie ITU.

Tłumaczenie tekstu orędzia z jęz. ang.: Anna Dzięcioł – Główny Specjalista Działu Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili