Newsletter

Tydzień w SEP


Regulamin newslettera SEP

obowiązujący od dnia 01 stycznia 2017 roku

WERSJA DO POBRANIA

Regulamin Newslettera SEP


 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 526 000 09 79, numer Regon: 000671480, zwanym dalej „SEP”.

Dane kontaktowe:
1)  adres:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
2) adres poczty elektronicznej: sep@sep.com.pl
3) numer telefonu: +48 22 556 43 02, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora Użytkownika).

 1. W ramach usługi Newsletter, wysyłana jest przez SEP informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 1. Newsletter zawiera informacje o odbytych i planowanych wydarzeniach oraz inne informacje dotyczące SEP. 
 2. Newsletter wysyłany jest z częstotliwością zależną od czasu i liczby zgromadzonych materiałów.
 3. Każdy Newsletter zawiera:

1) informację o nadawcy wyświetlaną w polu nadawcy wiadomości email,
2) wypełnione pole „Temat” określające treść lub nr Newslettera,
3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.  

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest możliwe tylko jeśli użytkownik posiada aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
 2. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika rejestracji na stronie internetowej http://sep.com.pl/newsletter.html lub poprzez formularz dostepny na każdej podstronie w dolnej sekcji strony, polegającej na:

1) podaniu adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika
3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyślij i subskrybuj”,
5) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez SEP wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie zapisu do newslettera SEP”.

 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany tylko w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 
 2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa.
 4. SEP przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). SEP, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 6. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 
 7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera.
 8. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sep@sep.com.pl,
  2. Za pomocą telefonu, dzwoniąc pod nr: +48 22 556 43 02, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora Użytkownika).
 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, SEP zwróci się do Uzytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 2. SEP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej http://sep.com.pl/aktualnosci/newsletter-tydzien-w-sep/regulamin-newslettera-sep.html wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie http://sep.com.pl/aktualnosci/newsletter-tydzien-w-sep/regulamin-newslettera-sep.html  przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwiliNajważniejsze informacje