Facebook

KOS 2017

Słowo Prezesa SEP


Słowo Prezesa SEP


pobierz jako PDF
download PDF

Słowo Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka na XVIII KOS 2017.

W dniu 17 maja obchodzony jest od lat „Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego” (ŚDTiSI). Termin ten nawiązuje do kolejnej rocznicy powstania w Paryżu w 1865 r. niezwykłej międzynarodowej organizacji technicznej, znanej dziś pod nazwą International Telecommunication Union (ITU). ITU stanowi od lat agendę ONZ, specjalizującą się zagadnieniach szeroko rozumianej telekomunikacji i jej rozlicznych aplikacji w obszarze ICT oraz w problematyce powstawania za ich sprawą nowej formacji społecznej zwanej „społeczeństwem Informacyjnym”.

W Polsce ITU znana jest od lat jako Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, a resortem reprezentującym Polskę ze strony Rządu RP jest resort właściwy dla działu telekomunikacja – obecnie Ministerstwo Cyfryzacji. Niezwykłość ITU wynika zarówno z jej powszechnego, globalnego charakteru jak i z tego, że reprezentowana przez tę organizację dziedzina techniki i technologii nie tylko stale się rozwija, ale i jest głównym czynnikiem oddziaływującym na kształt współczesnej cywilizacji. To bowiem ICT jest tą dziedziną techniki i technologii, która tworzy niezbędną cyfrową infrastrukturę dla późniejszych zmian gospodarczych i społecznych. Stanowi dziś podstawę technicznej przebudowy współczesnego świata i czynnikiem zmian w funkcjonowaniu praktycznie wszystkich społeczeństw.

Od prawie trzydziestu lat, krajowe Obchody początkowo Światowego Dnia Telekomunikacji, a od 2006 r. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, organizowane są w Polsce przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), a do współpracy zapraszane są różne środowiska związane z prezentowaną tematyką. Niektóre z tych środowisk i organizacji zaczęły z czasem organizować samodzielne obchody, uwzględniające ich specyfikę branżową, ale wywodzą się one w jakimś stopniu z doświadczeń i tradycji obchodów organizowanych przez SEP.

Główną imprezą obchodów ŚDTiSI organizowanych przez SEP, stała się od kilku lat coroczna Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. KOS, organizowana od 2000 r. chlubi się tradycyjnie Patronatem Marszałka Sejmu RP, który zwyczajowo udostępnia na potrzeby jej obrad Salę Kolumnową. Corocznie, w nawiązaniu do hasła ŚDTiSI ogłaszanego przez ITU, ustalane jest hasło szczegółowe KOS. Zgodnie z tradycją, tegoroczna XVIII KOS, będzie zorganizowana w Sali Kolumnowej Sejmu RP w dniu 22 maja 2017r., pod trudnym do przetłumaczenia w zwartej formie hasłem: „Big Data for Big Impact”.

Tradycją KOS jest, że Konferencje te poruszają kluczowe w danym okresie czasu zagadnienia oraz formułują praktyczne wnioski i postulaty. Już na pierwszej KOS w 2000 r. zostały sformułowane zasadnicze tezy, które w kolejnych latach zostały w różnym stopniu zrealizowane. Do takich tez przykładowo należał postulat powołania ministra i resortu odpowiedzialnego za całokształt polityki w zakresie powstawania w Polsce społeczeństwa informacyjnego, postulat powołania specjalistycznej Komisji Sejmowej czy postulat podjęcia działań stymulujących wykorzystanie ICT do zdynamizowania gospodarki i przemian społecznych.

Z pierwszą Konferencją wiązała się również działalność powstałego z inicjatywy Posła Kosmy Złotowskiego Zespołu Parlamentarnego na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. W trakcie KOS została bowiem przedstawiona inicjatywa Zespołu zwracająca uwagę na znaczenie omawianej problematyki dla rozwoju Kraju, poprzez podjęcie w tym zakresie specjalnej Uchwały Sejmowej. Uchwała ta, „w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce”, przyjęta została przez Sejm RP w dniu 14 lipca 2000 r., rekapitulując m. in. ustalenia KOS. Stanowiła ona ważny impuls, który wprowadził problematykę społeczeństwa informacyjnego na forum działań Parlamentarnych i Rządowych oraz zainicjował pierwsze, zakrojone na szerszą skale działania Rządu RP w tym obszarze.

Od dwóch lat, odkąd podejmowane są różne działania i szerokie inicjatywy, zmierzające do jak najlepszego przygotowania się do 100 -lecia SEP, szczególne znaczenie przypisujemy tym inicjatywom, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Polski, lub mogą wpłynąć na poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego w tym bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa. Oczywiście, prace SEP koncentrujemy na obszarach naszej kompetencji, a więc na szeroko rozumianej elektryce, od techniki najwyższych napięć, poprzez elektrotechnikę i elektroenergetykę, trakcję elektryczną, poprzez automatykę, elektronikę, technikę cyfrową, telekomunikację i informatykę po nano i opto- elektronikę, czy bioinżynierię.

Przegląd działań i propozycji z wielu z tych dziedzin zawierał II Kongres Elektryki Polskiej zakończony Uchwałą prezentującą poglądy środowiska SEP na szereg zagadnień związanych zarówno z bezpieczeństwem systemów elektroenergetycznych jak i cyberbezpieczeństwem, a w tym zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem funkcjonowania systemów teleinformatycznych Państwa. Szczególne znaczenie może mieć również specjalny, opublikowany na zakończenie rocznych prac Kongresowych, raport zatytułowany „Energia Elektryczna dla Pokoleń”, przygotowany przez zespół pod kierunkiem prof. Marka Bartosika. W tym kierunku pragniemy również wyprofilować prace XVIII KOS.

Tegoroczne hasło XVIII KOS, dotyczące wielkich kolekcji gromadzonych masowo danych i ich wzrastającego wpływu na możliwość uzyskania informacji dotyczących różnorodnych zagadnień, to stosunkowo nowy obszar problemów jakie powstają w obszarze społeczeństwa informacyjnego i są związane z masową cyfryzacją różnorodnych obszarów działalności ludzkiej. Problemami tymi, w ślad za raportem opublikowanym w 2011r. przez McKinsey Global Institute „Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity” oraz dokumentem opublikowanym w 2012 r. przez administrację prezydenta Obamy, zajmuje się ITU od 2013 r., kiedy to ITU opublikowała własny ważny raport w tym obszarze: „Big Data: Big today, normal tomorrow ITU-T Technology Watch Report” i rozpoczęto prace nad wieloma aspektami tego problemu. Ważnym etapem w budzeniu powszechnej świadomości nowych wyzwań, jakie za sobą przynosi „Big Data”, jest przyjęcie hasła „Big Data for Big Impact” za wiodący temat obchodów ŚDTiSI 2017.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, świadome swej misji i tradycji, przystępując do organizacji KOS 2017 postawiło sobie za cel dotarcie do środowisk politycznych i opiniotwórczych z informacją o znaczeniu problematyki Big Data dla rozwoju społeczno – gospodarczego Kraju. Tradycyjnie działania te podejmowane są przez Sekcję Technik Informacyjnych SEP, przy Zarządzie Głównym SEP, kierowaną od lat przez dr inż. Andrzeja M. Wilka. Chcielibyśmy, aby trwałym rezultatem XVIII KOS było powstanie środowiska, które będzie podejmowało wielostronne działania dla uwzględnienia problematyki Big Data w pracach Parlamentarnych i Rządowych. W tych działaniach SEP deklaruje swoje środowiskowe wsparcie i merytoryczną pomoc oraz monitorowanie i kontynuację działań w ramach kolejnych KOS i innych konferencji tematycznych. SEP podejmie również wszelkie niezbędne działania dla zbudowania silnych grup wsparcia tych inicjatyw ze strony przedstawicieli młodego pokolenia.

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili