Facebook

Konferencja Okrągłego Stołu

KOS 2016

KOS 2016


pobierz jako PDF
download PDF

S P R A W O Z D A N I E  O G Ó L N E

 

W S T Ę P

 

Coroczne obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku, organizowane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) wokół hasła ustalanego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Tradycyjnie na obchody ŚDTiSI składają się różne konferencje, spotkania branżowe i popularyzacyjno-edukacyjne, tworząc spójną, merytorycznie interesującą całość. Podstawowe informacje oraz kalendarz imprez dostępny jest na stronie www.sep.com.pl po kliknięciu w baner tematyczny.

 

Instytucje współpracujące z SEP w organizacji całości obchodów ŚDTiSI to:

- Polskie Towarzystwo Informatyczne

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

- Stowarzyszenie SPCHD

- Ruch Inicjatyw Społecznych „PRACA”.

 

Kluczową imprezą ŚDTiSI jest doroczna Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego” organizowana od 2000 r. w Sejmie RP, w tym roku pod hasłem „Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz zmian społecznych”.

Rangę KOS nadaje tradycyjny Patronat Honorowy Marszałka Sejmu RP.

 

Wydarzenie centralne wsparły:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Patronatu medialnego udzieliły:

Przegląd Telekomunikacyjny/Wiadomości Telekomunikacyjne, Spektrum, Elektronika,

Komputer Świat, Przegląd Techniczny, Tydzień w SEP, El Art (TiWi.in).

Wydarzenie transmitowały:

Instytut Łączności - dzięki uprzejmości Ministerstwa Cyfryzacji, konferencji towarzyszyła transmisja online, przeprowadzona przez Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego IŁ (transmisja dostępna na stronie www.sep.com.pl.

 

Sejm RP - nagranie z kamery przemysłowej dostępne w archiwum dziennym pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=551A3A8CBF8B655EC1257FB5003C0B80

 

 

U C Z E S T N I C Y

 

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in.: wysocy rangą przedstawiciele Parlamentu, Rządu, samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, firm i instytucji, przedstawiciele świata gospodarki, nauki, mediów publicznych oraz młodzież.

 

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób, wśród uczestników znaleźli się m.in.:

Witold Kołodziejski - sekretarz stanu Ministerstwa Cyfryzacji, Edyta Bielak-Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Witold Graboś - zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Mieczysław Borowski - prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Andrzej Pyrża – wiceprezes Urzędu Patentowego RP, Wiesława Krawczyk – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Łukasz Schreiber – poseł na Sejm RP, Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Karol Krawczyk - doradca Wojewody Mazowieckiego, prof. Józef Modelski – dyrektor Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, przedstawiciel  IEEE, czł. korespondent PAN, Tomasz Komorowski – przedstawiciel Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Jacek Silski - prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Andrzej Dulka - prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, prof. Marian Noga - prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, prof. Jerzy Cytowski - prorektor ds. finansowych
i infrastruktury, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Stefan Kamiński - prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Marek Hołubicki - pełnomocnik prezesa KRUS kierujący Zespołem Koordynacji Współpracy Naukowej, Wojciech Włodarczyk – prezes Ruchu Inicjatyw Społecznych „PRACA” oraz: członkowie honorowi SEP, przedstawiciele firm-członków wspierających SEP, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących ze Stowarzyszeniem, przedstawiciele samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, przedstawiciele świata gospodarki, nauki, prasy, radia i telewizji, a także paneliści i młodzież.

 

 

P R Z E B I E G

 

Z przyczyn niezależnych od SEP - organizatora konferencji oraz pomimo oficjalnie udzielonej zgody na tradycyjną organizację konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP - nagłe wydarzenie polityczne spowodowało, że na dwa tygodnie przed KOS, dowiedzieliśmy się, że Sala Kolumnowa będzie tego dnia zajęta. Dzięki uprzejmości władz Sejmu wydarzenie odbyło się w zaproponowanej zastępczo historycznej sali nr 118 im. Konstytucji 3 Maja. Znacznie mniejsza sala zmusiła organizatorów do ograniczenia, w ostatniej chwili, liczby zaproszeń i rezygnacji z grupowego udziału młodzieży, w celu dostosowania liczby uczestników do aktualnych możliwości lokalowych.

 

Impreza rozpoczęła się zgodnie z planem o godz. 10:00.

Obrady prowadził Andrzej M. Wilk - przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP
i wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego ŚDTiSI 2016.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Piotr Szymczak - prezes SEP.

Następnie głos zabrali: Witold Kołodziejski - sekretarz stanu Ministerstwa Cyfryzacji, Edyta Bielak-Jomaa - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Witold Graboś - zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Tomasz Komorowski - przedstawiciel Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Ponadto prowadzący A. Wilk odczytał fragment pisma od Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, skierowanego do uczestników konferencji.

Podczas sesji oficjalnej oraz w przerwie wyświetlana była - w pętli - prezentacja multimedialna, zawierająca: podstawowe informacje dot. wydarzenia, organizatorów, współorganizatorów, partnerów, patronatu honorowego, patronatów medialnych, transmisji online oraz program ramowy.

 

Kolejnym punktem było wręczenie wyróżnienia SEP. Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego otrzymał Kosma Złotowski - poseł Parlamentu Europejskiego - za zorganizowanie w 2000 r. pierwszego Zespołu Parlamentarnego na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego i doprowadzenie do podjęcia Uchwały Sejmowej z 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wieloletnią współpracę w realizacji KOS. Medal, który wręczył prezes SEP Piotr Szymczak, odebrał - w imieniu europosła Kosmy Złotowskiego - poseł RP Łukasz Schreiber. Następnie odczytał zebranym słowa serdecznego adresu przekazanego przez wyróżnionego.

 

Po sesji I - oficjalnej - odbyły się dwie sesje tematyczne (pomiędzy sesjami – przerwa kawowa).

 

Sesja II pt.: „ICT na rzecz rodziny i społeczności lokalnych” - prezentująca rolę oraz znaczenie ICT
i przedsiębiorczości dla realizacji wybranych celów społecznych, jak upodmiotowienie (zwłaszcza gospodarcze) rodzin oraz tworzenia warunków do umocnienia i rozwoju społeczności lokalnych. Nawiązująca do inicjatyw zasygnalizowanych w rządowym „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i na tym tle prezentująca propozycje konkretnych rozwiązań i działań, wskazując - jeśli to możliwe - niezbędne na szczeblu rządowym i samorządowym instrumenty wsparcia.

Prowadzący: Wojciech Włodarczyk - prezes Ruchu Inicjatyw Społecznych „PRACA”.

 

Sesja obejmowała wprowadzenie oraz 5 wystąpień panelowych opatrzonych prezentacjami multimedialnymi:

 1. „Budownictwo pasywne i zero energetyczne, wsparcie rodzin i społeczności lokalnych” - Bartosz Królczyk, prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny.
 2. „Magazynowanie energii” - prof. Leszek Adamowicz, Politechnika Warszawska.
 3. „Ekologia i energetyka lokalna źródłem rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich” - Janusz Jerzy, prezes Zarządu REWOŚ Spółka z o.o.
 4. „Rozwój cyfrowych technik i technologii komunikacyjnych szansą na efektywne oddziaływanie na świadomość rolników w zakresie stosowania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych" - Zbigniew Rapacki, wicedyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 5. Działania UKSW na rzecz rodziny i społeczności lokalnych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych” - prof. Jerzy Cytowski, prorektor ds. finansowych
  i infrastruktury, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Sesja III pt.: „Problemy integralności i zrównoważonego rozwoju społecznego stymulowanego aplikacjami ICT” – prezentująca analizę możliwości skonsolidowanego ujęcia innowacyjnych przemian w kierunku społeczeństwa informacyjnego, widzianych z perspektywy: nauk ścisłych i technicznych, nauk o organizacji i zarządzaniu, a także nauk humanistycznych.

 

Prowadzący: prof. Zbigniew Kierzkowski z Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
i przedstawiciel Sieci Laboratoriów Wirtualnej Organizacji Działań: Łódź – Olsztyn – Polkowice – Poznań.

 

Sesja obejmowała wprowadzenie, 6 wystąpień panelowych opatrzonych prezentacjami multimedialnymi oraz omówienie tez kilku nadesłanych opracowań:

 1. „Problemy konsolidacji technologii i humanistyki w harmonijnym rozwoju społeczeństwa informacyjnego” - Zbigniew Kierzkowski, j.w.
 2. „Infrastruktura informatyczna w rozwoju aplikacji ICT na przykładzie województwa mazowieckiego” - Wiesława Krawczyk, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 3. „Big Data for Social Good. Analizy data miningowe, jako instrumenty wsparcia społecznego” - dr Marcin Zarzecki, wicedyrektor Instytutu Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 4. „Wpływ Internetu na środowisko lokalnych organizacji społeczno-politycznych” - Mieczysław Gil, Marian Jasiński, Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów.
 5. „Energetyka obywatelska – dla ludzi i gospodarki” - dr hab. Zbigniew M. Karaczun, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 6. „Programowanie eksperymentalnych aplikacji wirtualnego środowiska informacji” - Maciej Witos / „Elementy modelowania przedsięwzięć informatycznych dla budowy struktur wirtualnego środowiska informacji” - Łukasz Frandt, studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności
  w Łodzi.

 

 1. Omówienie tez nadesłanych opracowań - prof. Zbigniew Kierzkowski:

„Twórca techniki i jego dzieło w społeczeństwie informacyjnym” – oprac. Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej;

„Integralny rozwój społeczności lokalnych” – oprac. dr Włodzimierz Olszewski, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach; „Dobro wspólne w strukturach i współdziałaniu społeczności informacyjnych” – oprac. ks. dr Witold Dorsz, WSD Włocławek - Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; „Poprawność wizualizacji w komunikacji interpersonalnej” – oprac. dr Piotr Krzyżanowski, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych, WSIU w Łodzi; „Dbałość o sprawność fizyczno-psychiczną człowieka cyfrowego” – oprac. dr Włodzimierz Ziółkowski, dziekan Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia, WSIU
w Łodzi.

Podsumowania obu sesji tematycznych oraz zamknięcia konferencji dokonał prowadzący obrady Andrzej M. Wilk.

 

 

 

I N F O R M A C J E  U Z U P E Ł N I A J Ą C E

 

Dla uczestników konferencji przygotowane zostały materiały wyłożone na recepcji przed salą obrad (m.in. materiały reklamowe i informacyjne dostarczone przez partnera wydarzenia – KRUS, egzemplarze czasopism: Przegląd Telekomunikacyjny/Wiadomości Telekomunikacyjne, Spektrum, Elektronika). Recepcja była czynna przed imprezą i podczas jej trwania, obsługę sprawowali pracownicy Biura SEP.

Na sali obrad rozstawiono rollupy: SEP oraz KRUS, PTI, KIGEiT, UKSW.

 

Bezpośrednio po konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na lunch w Nowym Domu Poselskim.

 

Informacje dot. obchodów ŚDTiSI ukazały się m.in.

- w czasopismach, które objęły patronatem KOS

- na stronach www:

http://sep.com.pl

http://ttg.com.pl/polska-na-drodze-do-spoleczenstwa-informacyjnego/

http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2016/20/doroczna-konferencja-okraglego-stolu-kluczowa-impreza-obchodow-swiatowego-dnia-telekomunikacji-i-spoleczenstwa-informacyjnego-juz-17-maja.aspx

http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/9310/j/pl

 

- na portalu internetowym - PRESS WARSZWA - http://press.warszawa.pl/xvii-konferencja-okraglego-stolu/

- w telewizji - TiWi Warszawa - http://www.tiwi.in/

 

Transmisje online (dostępne w archiwum) prowadzone przez:

- Instytut Łączności – nagranie dostępne pod adresem i na stronie www.sep.com.pl

- Sejm RP - nagranie z kamery przemysłowej dostępne w archiwum dziennym Sejmu pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=551A3A8CBF8B655EC1257FB5003C0B80

 

 

Szersza relacja z KOS zamieszczona zostanie w jednym z najbliższych numerów biuletynu Spektrum oraz na stronie głównej SEP www.sep.com.pl, gdzie znajduje się więcej informacji nt. obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI) oraz kalendarz imprez towarzyszących.

 

 

oprac.

Iwona Fabjańczyk

dyrektor Działu Organizacyjnego Biura SEP

 

tel. 22/ 55 64 303 | mob.: 662 110 306

e-mail: iwona.fabjanczyk@sep.com.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

ul. Świętokrzyska 14 | 00-050 Warszawa

NIP 526 000 09 79 | REGON 000671480 | KRS 0000032870

www.sep.com.pl

 

Warszawa, dn. 31 maja 2016 r.

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili