Facebook

Oferta

Egzaminy


Egzaminy

pobierz jako PDF
download PDF

 

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 

 

Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:

 

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

  1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

  2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

  3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;

  4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

  5. Urządzenia elektrotermiczne;

  6. Urządzenia do elektrolizy;

  7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

  8. Elektryczna sieć trakcyjna;

  9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

  1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

  2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

  3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

  4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

  5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

  6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

  7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

  8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

  9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

Grupa 3.  Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

  1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

  2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

  3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

  4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);

  5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);

  6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;

  7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;

  8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;

  9. Turbiny gazowe;

  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

 

Zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji:

 

  Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

  Eksploatacji, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

  Dozoru, do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

  Prace, na stanowiskach eksploatacji i dozoru dotyczą wykonywania czynności:

 • Mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi;
 • Związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci w zakresie konserwacji;
 • Związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego w zakresie remontów;
 • Niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci w zakresie montażu;
 • Niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci w zakresie kontrolno-pomiarowym.

 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

 

> na stanowiskach eksploatacji:

 • Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • Instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska;

> na stanowiskach dozoru:

 • Przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • Przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • Przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,
 • Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,
 • Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • Zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

 

  Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje ważne są również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.


  Działalność szkoleniową i egzaminacyjną prowadzimy w naszych Oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili