Facebook

Oferta

Egzaminy


Egzaminy


pobierz jako PDF
download PDF

Komisja kwalifikacyjna nr 675

pełni dyżur w każdy wtorek miesiąca

Egzaminy odbywają się w Biurze Zarządu Głównego SEP
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz.15:00-17:00 *

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

3 piętro domofon 336

Zgłoszenia na telefon: +48 605 300 620

 

Osoby chcące przystąpić do egzaminy muszą dokonać płatności w wysokości od 1.01.2024 r. 424,20 zł, a od 1 07.2024 r. 430,00 zł na konto bankowe 44 1160 2202 0000 0000 6084 8985 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny (E1 lub D1), imię i nazwisko.
Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.
Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty.

 

Uwaga !!!:

Osoba przystępująca do egzaminu musi przedstawić:

 • dowód osobisty
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie kierunkowe i praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem z 01.07.2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D. U. z 02.07.2022 poz. 1392)

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

*Istnieje możliwość ustalenia innego dogodnego terminu.

 

 

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 

 

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją:

 

Grupa 1   Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

6. zespoły prądotwórcze oi mocy wyższej niż50 kW

7. Urządzenia elektrotermiczne

8. urządzenia do elektrolizy

9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

10. elektryczna sieć trakcyjna;

11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej   wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;

13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  wymienionych w pkt.1-11

 

 

Grupa 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i mocy nie wyższej niż 1800 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;

5. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;

6. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

7. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

8. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW wraz z urządzeniami pomocniczymi;

9. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 kW  wraz z urządzeniami pomocniczymi;

10. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

11. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 500 kW;

12. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższe niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW

13. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 500 kW

14. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

15. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 500 kW;

16. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

17. sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

18. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;

19. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;

20. urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;

21. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1-20

 

 

Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;

3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;

4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);

5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa  (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);

6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;

8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;

9. turbiny gazowe;

10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

11. urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;

12. urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;

13. instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;

14. instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego;

 

 

Zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji:

 

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

Eksploatacji, do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowym.

Dozoru, do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska osób technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Prace, na stanowiskach eksploatacji i dozoru obejmują wykonanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i wymagań ochrony środowiska czynności w zakresie:

 • Obsługi, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci
 • Konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci
 • Remontu lub naprawy, które są związane z usuwaniem usterek i awarii, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;
 • Montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci;
 • Kontrolno-pomiarowym, które są  niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci

 

Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 

> na stanowiskach eksploatacji:

 • Zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
 • Zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • Zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych i montażowych,
 • Zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;

> na stanowiskach dozoru:

 • Przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
 • Przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
 • Przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,
 • Przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,
 • Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;
 • Przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ,ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy, oraz wymagań ochrony środowiska
 • Zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci;
 • Zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
 • Zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, montażu oraz czynności kontrolno-pomiarowych.

Świadectwa Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje ważne są również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.


  Działalność szkoleniową i egzaminacyjną prowadzimy w Biurze Zarządu Głównego SEP i w naszych Oddziałach zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili