Facebook

Komitety Naukowo - Techniczne

Komitet Energetyki Jądrowej


Komitet Energetyki Jądrowej


pobierz jako PDF
download PDF

KOMITET ENERGETYKI JĄDROWEJ 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH 

WARSZAWA

 

fot. Westinghouse Nuclear

Prezydium Komitetu Energetyki Jądrowej SEP:

Przewodniczący: dr inż. Jacek Nowicki,

Członek Prezydium: prof. dr hab. Józef Paska,

Członek Prezydium: dr inż. Krzysztof Rzymkowski.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 24.09.2023 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 20.06.2023 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 24.04.2023 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 26.10.2022 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 29.09.2022 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 19.05.2022 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 28.04.2022 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 24.03.2022 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 24.02.2022 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 13.01.2022 r.

 

Wideo - Seminarium Energetyki Jądrowej SEP 18.11.2021 r.

Historia Komitetu Energetyki Jądrowej SEP - czytaj więcej

Prelekcja "Radiacyjne metody konserwacji obiektów historycznych", 04-11-2019 - czytaj więcej

Prezentacja pt. "Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych z reaktorami generacji III/III+" - Dyr. mgr inż. Władysław Kiełbasa - 28-11-2019  - czytaj więcej

ARTYKUŁ PROBLEMOWY PROF. ANDRZEJA STRUPCZEWSKIEGO - CZY SPRAWA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JEST ARGUMENTEM PRZECIW ENERGETYCE JĄDROWEJ? - czytaj więcej

Sprawozdanie KEJ za I rok kadencji 2018-22 (okres: lipiec 2018 r. - czerwiec 2019 r.) - czytaj więcej

Sprawozdanie KEJ za II rok kadencji 2018-22 (okres: lipiec 2019 r. - czerwiec 2020 r.) - czytaj więcej

Seminarium Internetowe - "Polski program energetyki jądrowej - potencjalne technologie i długoterminowe aspekty ich wyboru" - 27 maja 2021 r. - dr inż. Paweł Gajda, AGH - pobierz prezentację

Seminarium Internetowe - "Dozymetria termoluminescencyjna - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość" - 15 października 2021 r. - prof. Maciej Budzanowski, Instytut Fizyki Jądrowej PAN - zobacz wideo

Seminaria Komitetu Energii Jądrowej SEP

 Program zrównoważonego Rozwoju zakłada unowocześnienie przemysłu i innowacyjność i to właśnie niesie za sobą rozwój energetyki jądrowej, która może dodatkowo bardzo wydatnie przyczynić się do poprawy ochrony środowiska. Dlatego by przybliżyć problemy związane z techniką jądrową Komitet Energii Jądrowej SEP wznowił w marcu 2018 organizację seminariów - prelekcji związanych z tą tematyką. Komitet wraz ze współpracującymi organizacjami, Stowarzyszeniem Ekologów na Rzecz Energii Jądrowej i Polskim Towarzystwem Nukleonicznym, dokłada starań by w ciągu roku akademickiego prelekcje odbywały się co miesiąc. Dotychczas zorganizowano 6 prelekcji:                            

W marcu 2018 dr inż. Jerzy Majcher wygłosił referat RYNEK MOCY A FINANSOWANIE BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ w którym przedstawił między innymi mechanizmy rządzące rynkiem energii elektrycznej, sposoby finansowania budowy elektrowni jądrowej, rodzaje kontraktów, specyfikę kontraktu różnicowego. Dr J. Majcher jest niezależnym specjalistą z dziedziny zarządzania w firmach sektora energetyki, Stopień doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej w roku 1985. Był nauczycielem akademickim, m.in. na Wydziale Elektrycznym. Jest autorem wielu publikacji z zakresu restrukturyzacji sektora energetyki, zasad funkcjonowania rynku energii.

  W kwietniu 2018 dr inż. Marek Rabiński wygłosił referat Geneza i przebieg awarii w Czarnobylu, w którym omówił szereg zagadnień mających wpływ na powstanie awarii przedstawiając konstrukcję reaktora RBMK i jego charakterystyki eksploatacyjne, historię budowy Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, przyczyny awarii z perspektywy fizyki reaktorów jądrowych oraz przebieg awarii reaktora nr 4.

  Dr M. Rabiński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej adiunktem w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku (fizyka i inżynieria plazmy) i organizatorem wyjazdów naukowych i praktyk studenckich w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia (od 1995 r.).

  W maju i czerwcu 2018 dr hab. Anna Wysocka – Rabin wygłosiła serię referatów nt. akceleratorów Zastosowanie Akceleratorów do radioterapii nowotworów. W pierwszym z nich  przedstawiła podstawowe pojęcia używane w radioterapii i jej rola w leczeniu nowotworów, budowę liniowego akceleratora medycznego elektronów różne rodzaje radioterapii z wykorzystaniem różnego rodzajów cząstek. Natomiast w drugim referacie omówiła akceleratory używane do przyśpieszania protonów i jonów węgla stosowanych w radioterapii oraz zaprezentowała ośrodki i planowane centra radioterapii hadronowej.

  Prof. A. Wysocka-Rabin jest absolwentką Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność – fizyka jądrowa), doktor hab. nauk fizycznych, profesor nadzwyczajny i członek Rady Naukowej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku (Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek). Współpracowała z ośrodkami wiodącym w dziedzinie radioterapii na świecie m.in. z DKFZ w Heidelbergu( Niemcy), Instytutem Gustave Roussy w Villejuif, ( Francja) oraz z  GSI (Niemcy), INFN( Włochy) prowadzącymi badania dotyczące radioterapii hadronowej.

  W październiku 2018 dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Andrzej Cholerzyński wygłosił referat pt. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI I WYPALONYM PALIWEM JĄDROWYM W POLSCE w którym przedstawił podstawowe problemy związane z przygotowaniem odpadów nisko i średnio aktywnych do składowania, zasady składowania, metody unieszkodliwiania, pracę ZUOP i perspektywy postępowania z odpadami promieniotwórczymi przy budowie w Polsce elektrowni jądrowej.

  W listopadzie 2018 dr Sylwester Sommer przedstawił referat pt DOZYMETRIA BIOLOGICZNA W XXI WIEKU - KAŻDY NOSI W SOBIE DAWKOMIERZ OSOBISTY w którym wyjaśnił co to jest dozymetria biologiczna, dlaczego jest ona potrzebna, jakie są jej ograniczenia i możliwości i dlaczego nikt jej nie chce, do czasu jak będzie potrzebna. Metody dozymetrii biologicznej opracowywane są w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej, wskazano też na związek dozymetrii biologicznej z energetyką jądrową.

Dr S. Sommer jest doktorem biologii. Pracuje w ICHTJ w zakładzie Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej prowadząc badania metod dozymetrii biologicznej i badania genotoksyczności.

    W styczniu 2019 dyrektor Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej dr Paweł Krajewski wygłosił prelekcję pt. EWOLUCJA NORM OCHRONY  RADIOLOGICZNEJ- HISTORIA I REKOMENDACJE ICRP 1925-2018, w której omówił interesującą historię tworzenia się ochrony radiologicznej w miarę poznawania właściwości promieniowania wraz rozwojem fizyki jądrowej i poznawaniem  budowy materii. Zaprezentował nowe zarysowujące się  kierunki ochrony radiologicznej.

  W dniu 14 lutego 2019 projektowane jest kolejna prelekcja pt. MIEJSCE ELEKTROWNI JĄDROWYCH  W POLSKIM MIKSIE ENERGETYCZNYM, którą wygłosił mgr inż. Ziemowit Iwański.  W prezentacji omówiono rozwój energetyki w Polsce – wyzwania oraz kierunki jej rozwoju w przyszłości. Przedstawione będą dostępne technologie energetyczne oraz miks energetyczny przyszłości.

  Mgr inż. Ziemowit Iwański ukończył studia w dziedzinie energetyki jądrowej.  W latach 1984-1986 odbył staż we Francji.  Jest autorem wielu publikacji technicznych, w pismach branżowych i na konferencjach PowerGen.  W 1998 r. rozpoczął pracę w GE PowerSystems. Od 2005 r. pracował na stanowisku  Regionalnego  Dyrektora  Wykonawczego  GE Energy  w Polsce, na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich, a w latach 2011-2015 jako Regionalny Dyrektor Wykonawczy GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce i krajach bałtyckich. W chwili obecnej jest i wykładowcą w Akademii Ekonomii i Finansów w Warszawie na nowoutworzonym kierunku „Energy Management”.

  Wszystkie referaty są dostępne na stronie SEREN.org.pl

Opracował:

Dr Krzysztof Rzymkowski

Wice przewodniczący KEJ

Sekretarz Generalny SEREN

 

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili