Facebook

Wydarzeniapobierz jako PDF--
download PDF


Zebranie inauguracyjne Rady Naukowo-Technicznej SEP (RNT SEP)

W dniu 17 października 2017 r. , w sali konferencyjnej „E”  Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, o godz. 11:00, odbyło się uroczyste zebranie inauguracyjne Rady Naukowo-Technicznej SEP (RNT SEP).

Zgodnie z nowym Statutem SEP §14 ust.4 i §41 ust.6, Prezes SEP powołuje Radę Naukowo-Techniczną SEP /RNT SEP/, która będzie pełnić funkcję opiniodawczą dla władz SEP, tak jak Rada Prezesów.

RNT SEP tworzą przewodniczący Komitetów Naukowo-Technicznych SEP i Centralnych Kolegiów Sekcji SEP oraz Prezes SEP, który Radzie przewodniczy.

Spotkanie składało się z dwóch części: części merytorycznej (11.00-14.00) oraz części - koleżeńskiej (14:00 – 15:00) w postaci lunchu w restauracji Avangarda.

 

W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Komitetów Naukowo-Technicznych SEP i Sekcji SEP, przedstawiciele Zarządu Głównego SEP, Sekretarz Generalny SEP oraz zaproszeni goście.

 

INFORMACJA PREZESA SEP nt. DZIAŁALNOŚCI SEP

Spotkanie otworzył i zebranych powitał Prezes SEP – Piotr Szymczak. Przedstawił informacje nt. działalności SEP i przygotowań do XXXVIII WZD SEP, który odbędzie się w czerwcu 2018 r., w Poznaniu. Omówił wybrane, cenne przedsięwzięcia, jakie czekają SEP w najbliższym czasie, a mianowicie:

 • III Sympozjum Historii Elektryki Polskiej – listopad 2017
 • XXXVIII WZD SEP w Poznaniu – czerwiec 2018
 • III Kongres Elektryki Polskiej
 • 100-lecie SEP
 • przygotowanie cyklu wydawniczego  ”100 książek na 100-lecie SEP”

Zaznaczył jak ważne jest w obecnej chwili poszukiwaniu nowych standardów i rozwiązań w działalności SEP oraz konieczność aktywizacji Komitetów Naukowo-technicznych i Sekcji SEP. Zbliżając się do obchodów 100-lecia powstania SEP, pragniemy wrócić do „korzeni” naszego Stowarzyszenia i powołać Radę Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP w końcu roku.

Istotnym zadaniem jest również pozyskanie do działania w SEP oraz w komitetach i sekcjach  SEP

utalentowanej i dobrze wykształconej młodzieży oraz młodych pracowników naukowych.

Rozpoczęto prace nad nową strategią SEP, staramy się rozwinąć na poziomie ZG odpowiednią  działalność gospodarczą, planujemy opracowanie kompleksowego programu działalności gospodarczej SEP.

 

ZADANIA RNT SEP

Przechodząc do meritum spotkania, Prezes SEP  omówił inicjatywę powołania Rady Naukowo-Technicznej SEP (RNT SEP) oraz jej główne zadania:

RNT SEP sporządza ekspertyzy i opinie lub występuje z inicjatywą do Zarządu Głównego m.in. w następujących zagadnieniach:

 1. realizacji zadań naukowo-technicznych Stowarzyszenia,
 2. budowy lobby na rzecz rozwoju polskiej elektryki i przemysłu,
 3. przygotowuje strategie SEP,
 4. inicjuje współpracę z jednostkami naukowymi, badawczo-wdrożeniowymi w przemyśle i na uczelniach,
 5. włącza się w działalność Zespołu Ekspertów SEP,
 6. przygotowuje plany działalności, budżetu oraz sprawozdania,
 7. prowadzi działalność gospodarczą i  finansową
 8. występuje o nadanie członkostwa honorowego SEP.

 

Następnie pan Marek Grzywacz - Wiceprezes SEP/Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił  informacje nt. nowego Statutu SEP.  Ze względu na nowelizację ustawy o stowarzyszeniach, NWZD SEP w czerwcu br. uchwalił nowy Statut SEP i powołał do życia RNT SEP. Czekamy na jego rejestrację w KRS.

 

REGULAMIN RNT SEP

Prezes Piotr Szymczak oraz przewodniczący Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP -  Andrzej Sikora,  przedstawili uczestnikom spotkania Regulamin RNT SEP. Został on stworzony na wzór regulaminu Rady Prezesów SEP. Każdy uczestnik spotkania otrzymał broszurę z jego treścią zatwierdzoną przez ZG SEP. W przyszłości dokument ten będzie zatwierdzony na XXXVIII WZD SEP w Poznaniu.

 

WYBÓR DZIEKANA I PREZYDIUM RNT SEP

W wyniku głosowania dokonano wyboru Dziekana RNT SEP , którym został dr hab. inż. Andrzeja Sikory, prof. IEL Wrocław, przewodniczący Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP.

Również w wyniku głosowania powołano skład Prezydium RNT SEP:

 1. Przewodniczący – dr inż. Piotr Szymczak, prezes SEP
 2. Dziekan – dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEL, przewodniczący Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP
 3. Zastępca Dziekana (ds. Komitetów) – dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP
 4. Zastępca Dziekana (ds. Sekcji) – mgr inż. Edward Ziaja, Przewodniczący Sekcji Automatyki i Pomiarów SEP
 5. Sekretarz – doc. dr inż. Krzysztof Amborski, Przewodniczący Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP
 6. Skarbnik – dr inż. Ryszard Kordas z O/Wrocławskiego SEP
 7. Członek – dr inż. Waldemar Zając, Przewodniczący Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP

 

Następnie zgodnie z porządkiem spotkania zostały omówione następujące kwestie:

 • Mieczysław Żurawski – wiceprezes SEP oraz Małgorzata Gregorczyk – Dyrektor Działu Prezydialnego SEP omówili harmonogram przygotowań do zebrań sprawozdawczo-wyborczych centralnych jednostek SEP – komitetów naukowo-technicznych SEP i sekcji SEP. Poinformowano zebranych przewodniczących jednostek SEP, że w nieprzekraczalnym terminie   do 19 marca 2018 r. muszą odbyć się wszystkie zebrania sprawozdawczo-wyborcze oraz powinny być dostarczone sprawozdania kadencyjne z działalności jednostek SEP za okres 4 lat (2014 – 2018). W każdym zebraniu poszczególnych jednostek weźmie udział przedstawiciel ZG SEP. Trzeba wcześniej uzgodnić termin.
 • Małgorzata Gregorczyk – Dyrektor Działu Prezydialnego SEP poinformowała, że zgodnie ze Statutem SEP, Komitety naukowo-techniczne SEP i Sekcje SEP mogą:

- zgłaszać  swoich kandydatów do władz stowarzyszenia i powinny to uczynić nie później niż na 6 tygodniu przed WZD SEP, który rozpocznie się 21 czerwca 2018r. w Poznaniu.

- składać wnioski na wyróżnienia SEP: odznaki i medale. Regulaminy odznaczeń  i wnioski dostępne są na stronie internetowej SEP: www.sep.com.pl. Wnioski należy składać najpóźniej dwa miesiące przed imprezą, na której mają być wręczone.

 • Jacek Nowicki - Sekretarz generalny SEP oraz o Krzysztof Lewandowski – administrator strony internetowej SEP omówili sprawy dotyczące strony internetowej SEP dla poszczególnych jednostek SEP. W specjalnej zakładce, która będzie stworzona dla danej jednostki powinny znaleźć się  podstawowe informacje o składzie jednostki, realizowanych przedsięwzięciach, zamierzeniach itp.

Krótkie informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach z życia jednostki (zebrania, seminaria, konferencje itp.) wraz z opisanymi zdjęciami, powinny być systematycznie nadsyłane przez jednostki SEP na adres e-mail: redakcja.sep@sep.com.pl , celem zamieszczenia ich w newsletterze „Tydzień w SEP”.

 • Piotr Szymczak – Prezes SEP oraz Juliusz Talarczyk - przewodniczący Zespołu Ekspertów SEP /ZE SEP /przedstawili  informacje nt. przedsięwzięć organizacyjnych związanych z powołaniem tego Zespołu. Działając na rzecz rozwoju przemysłu elektrotechnicznego i energetyki w Polsce, a także dbając o promocję wizerunku SEP jako organizacji zrzeszającej profesjonalistów, ZG SEP jest w trakcie pozyskiwania ekspertów SEP, reprezentujących wszystkie specjalności Stowarzyszenia.  Uczestnicy spotkania otrzymali broszurę z Regulaminem ZE SEP.

Główne cele i zadania ZE SEP:

 • wsparcie administracji publicznej w zakresie tworzenia lub sporządzania opinii do przedkładanych projektów aktów normatywnych;
 • wspieranie organizacji i podmiotów gospodarczych będących członkami wspierającymi SEP oraz innych zainteresowanych instytucji w zakresie ekspertyz technicznych;
 • organizowanie oraz wspieranie działalności edukacyjnej mającej na celu podnoszenie profesjonalnych kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki;
 • inicjowanie, merytoryczne przygotowywanie oraz wystąpienia w mediach na tematy dotyczące zagadnień w dziedzinach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

Na koniec części merytorycznej spotkania zostały przedstawione bardzo interesujące, następujące prezentacje:

 •  „Informacja o projekcie ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym”

 – ref. dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP – Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Prezes O/Bydgoskiego SEP/ i doradca prezesa SEP ds. współpracy z  nauką i szkolnictwem wyższym

 •  „Technologie grafenowe do zastosowań w przemyśle elektrotechnicznym, na przykładzie czujników kwantowo-tunelowych”

ref. dr inż. Tadeusz Habdank-Wojewódzki – doradca  prezesa SEP ds. technologii grafenowych

 • Informacja nt. działalności Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP

ref. Jerzy Szczurowski –  Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP

 • Przedstawienie sylwetki Księdza Prof. Józefa Hermana Osińskiego Patrona SEP w roku 2018  

ref. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. nadzw. Politechniki Rzeszowskiej – przewodniczący Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP

 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski poinformował zebranych o organizowanej przez  Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP wraz z oddziałem rzeszowskim SEP oraz we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, 34-tej Międzynarodowej Konferencji Ochrony Odgromowej ICLP’2018 /34th International Conference on Lightning Protection/, która odbędzie się w Rzeszowie, w dniach 02-07.09.2018r.

 

 

Opracowała: Anna Dzięcioł – Dział Naukowy SEP

Zdjęcia: Krzysztof Woliński – Wiceprezes/Rzecznik Prasowy SEPFot. Krzysztof Woliński – Wiceprezes SEP/Rzecznik Prasowy


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili