Facebook

Prezesi stulecia SEPpobierz jako PDF
download PDF


Stanisław Bolkowski

1930 - 2023

Prezes SEP w latach 1998-2006

Stanisław  Bolkowski urodził się 12 grudnia 1930 r. w Równem, w rodzinie prawniczej. Tam w 1939 r. zastał Go wybuch II wojny światowej. W 1940 roku został wraz z matką zesłany na Syberię. W 1946 roku powrócił do kraju. Zamieszkał z rodziną w Łodzi, gdzie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego i w 1950 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 1956 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka w specjalności sieci elektroenergetyczne.

Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. jeszcze podczas studiów jako zastępca asystenta w Zakładzie Podstaw Elektrotechniki.  Do 1965 r. zajmował kolejno stanowiska asystenta i starszego asystenta. W 1965 r., po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej został powołany na stanowisko adiunkta. Promotorem Jego pracy doktorskiej był prof. Tadeusz Cholewicki. W 1971 r. decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych uzyskał stanowisko docenta. W 1983 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1992 roku na podstawie konkursu przeprowadzonego w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1956-1960 był dodatkowo zatrudniony w Zakładach Energetycznych Okręgu Centralnego na stanowisku starszego inżyniera.

W Politechnice Warszawskiej sprawował szereg odpowiedzialnych funkcji. W kadencji 1972-1975 sprawował funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego, a w latach 1975-2001 był Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej. W latach 1981-1997 był z wyboru prodziekanem Wydziału Elektrycznego, a w latach 1987-1993 Dziekanem Wydziału Elektrycznego. W latach 1993-1996 był Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W kadencji 1996-1999 został wybrany na stanowisko Prorektora ds. Dydaktyki, a w kadencji 1999-2002 na stanowisko Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej.

Profesor Stanisław Bolkowski pełniąc ważne funkcje w Politechnice Warszawskiej przyczynił się do dynamicznego rozwoju kadry nie tylko na rodzimym wydziale. Był jednym z inicjatorów zjazdów dziekanów wydziałów elektrycznych polskich uczelni technicznych, które są kontynuowane do dziś.

Od roku 2002 do 2011 prof. Bolkowski pracował w Politechnice Białostockiej w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Prowadził tam wykłady z teorii obwodów elektrycznych na studiach stacjonarnych i dla doktorantów.


Podręcznik „Teoria obwodów elektrycznych” autorstwa Profesora Stanisława Bolkowskiego

 

Profesor Bolkowski posiadał bogaty dorobek naukowy z zakresu teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Był autorem ponad stu prac naukowych, siedmiu podręczników akademickich i współautorem pięciu podręczników. Opracował kilkaset haseł do „Encyklopedii Techniki” i rozdział poświęcony teorii obwodów elektrycznych do „Poradnika Inżyniera Elektryka”. Prace z teorii obwodów elektrycznych obejmują tematykę obwodów o parametrach rozłożonych, obwodów nieliniowych i tematykę związaną z zastosowaniem metody zmiennych stanu do badania układów wielowymiarowych. Wypromował ośmiu doktorów. Był recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich i kilkunastu rozpraw habilitacyjnych.

Przez cały okres działalności zawodowej był bardzo aktywny w działalności naukowej i społecznej poza macierzystą uczelnią. Był członkiem Komitetu Terminologii przy Prezydium PAN, a w latach 1984-1989  członkiem Rady Upowszechnienia Nauki przy Prezydium PAN, członkiem Rady Programowej Zakładu Badań Podstawowych Elektrotechniki  Instytutu  Elektrotechniki. Od 1987 r. był nieprzerwanie członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej  Akademii Nauk, a następnie Zastępcą Przewodniczącego tego Komitetu. Przewodniczy Radom Programowym dwóch konferencji: Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (SPETO) oraz Zastosowanie  Komputerów w Elektrotechnice (ZKwE).

Wyrazem uznania Jego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz zasług dla rozwoju Elektrotechniki, Politechnika Śląska nadała w 2009 r. profesorowi Stanisławowi Bolkowskiemu godność Doktora Honoris Causa.

Od 1955 roku prof. Stanisław Bolkowski był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a od 2002 r. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia. W pierwszych latach członkowstwa  w SEP, w Oddziale Warszawskim działał w Komisji do spraw Młodzieży i Studentów. Był początkowo przewodniczącym tej Komisji w Oddziale Warszawskim , a następnie w Zarządzie Głównym. W 1994 roku na XXVII Walnym Zjeździe Delegatów SEP został wybrany do Zarządu Głównego, a Zarząd Główny  wybrał Go na  wiceprezesa  SEP w kadencji 1994-1998. Na XXIX Walnym Zjeździe w Krakowie został wybrany na Prezesa SEP w kadencji 1998 - 2002. Na Walnym Zjeździe Delegatów w Zielonej Górze został ponownie wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 2002 - 2006. Od 2002 roku przez dwie kadencje, profesor Stanisław Bolkowski przewodniczył  Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. W latach 2002-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT.

 

XXIX Walnym Zjeździe w Krakowie został wybrany na Prezesa SEP w kad. 1998-2002. Na Walnym Zjeździe Delegatów w Zielonej Górze został ponownie wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 1998-2002. 2002-2006.

Prof. Stanisław Bolkowski był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji  Narodowej. Był odznaczony odznakami branżowymi: Złotą Odznaką Honorową NOT, Odznaką Szafirową SEP oraz medalami: Mieczysława Pożaryskiego,  Stanisława Fryzego,  Michała Doliwo-Dobrowolskiego, Jana Obrąpalskiego,  Pawła Jana Nowackiego i Romana Dzieślewskiego. 

 

Życiorys autoryzowany przez Prof. Stanisława Bolkowskiego,

dla potrzeb publikacji internetowej,

listopad 2018 r.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili