Facebook

Prezesi stulecia SEPpobierz jako PDF
download PDF


Jerzy Barglik

ur. 1949 r.

Prezes SEP w latach 2006 - 2014

Jerzy Barglik urodził się 11 lipca 1949 roku w Dąbrowie Górniczej, jako syn Władysława, jednego z pierwszych przedwojennych absolwentów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach i Stanisławy z domu Kleszcz. Mieszkał początkowo w Mikołowie, a od 1956 roku w Bytomiu, gdzie w 1968 roku ukończył Technikum Energetyczne w klasie o specjalności elektronika przemysłowa. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, które ukończył w październiku 1973 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera elektryka o specjalności miernictwo i przyrządy pomiarowe. Bezpośrednio po ukończeniu studiów, z dniem 2 listopada 1973 roku, podjął pracę zawodową jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Elektrotermii Hutniczej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach. Oznaczało to znaczne poszerzenie kierunku jego zainteresowań naukowych w stronę praktycznych zastosowań pola elektromagnetycznego w procesach technologicznych: elektrotechnologii, elektrotermii, magnetohydrodynamiki metalurgicznej, a także użycia zaawansowanych matematycznych metod obliczeniowych do modelowania procesów technologicznych. Na swoim Wydziale w latach 1973 – 1982 był zatrudniony kolejno jako asystent-stażysta, asystent i starszy asystent. W 1982 roku obronił z wyróżnieniem przed Radą Naukową Instytutu Odlewnictwa w Krakowie rozprawę doktorską pt. „Badanie transportu ciekłego metalu w rynnie elektromagnetycznej ze szczególnym uwzględnieniem ciekłego cynku i aluminium oraz ich stopów” i zatrudniony został w Politechnice Śląskiej na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. W 2002 roku wydał monografię habilitacyjną dotyczącą nagrzewania indukcyjnego cienkich wsadów płaskich w poprzecznym pole magnetycznym uzyskując w marcu 2003 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej stopień naukowy doktora habilitowanego z obszaru elektrotechniki, zatwierdzony zgodnie z ówczesnymi przepisami decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego z dnia 23 czerwca 2003 roku. Od grudnia 2004 roku decyzją Senatu Politechniki Śląskiej został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2006 – 2009 pracował ponadto w Zakładzie Elektrotermii Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2015 roku wydał monografię profesorską pt. ”Nagrzewanie indukcyjne w procesach technologicznych” i po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Prezydent RP nadał mu w 2016 roku tytuł naukowy profesora nauk technicznych.  W wyniku rozstrzygniętego konkursu z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpoczął pracę na stanowisku profesora zwyczajnego.

Jerzy Barglik umiejętnie łączył i łączy nadal naukę i pracę zawodową z działalnością społeczną. W okresie studiów był członkiem Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich „Harnasie”. Działał w wydziałowej i uczelnianej komisji turystyki i sportu, Akademickim Związku Sportowym, Polskim Związku Brydża Sportowego. Był szefem największego rajdu w historii środowiska studentów gliwickich: X Jubileuszowego Złazu Primaaprilisowego.  

Po ukończeniu studiów rozpoczął aktywną działalność w stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Początkowo w Polskim Komitecie Elektrotermii SEP i SITPH, działającym wówczas jako komitet między-stowarzyszeniowy afiliowany przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i Stowarzyszeniu  Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Z jego inicjatywy w 1984 roku w strukturze Oddziału Zagłębia Węglowego SEP utworzono koło SEP nr 56 przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, którego został pierwszym prezesem. Wkrótce został członkiem Zarządu OZW SEP, a następnie w kadencji 1990 – 1994 członkiem Prezydium i wiceprezesem (1994 – 1998). Aktywnie angażował się w działalność rzeczoznawczą i szkoleniową. Zorganizował cykl ośmiu konferencji „Badania Naukowe w Elektrotermii”. W 1995 roku był jednym z inicjatorów organizacji Katowickich Dni Elektryki,  dużej imprezy promującej osiągniecia polskiej elektryki. Od tej pory impreza ta organizowana jest cyklicznie w odstępie 2 – 3 lat. W 1998 roku został wybrany na funkcję prezesa Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Funkcję tę pełnił przez dwie czteroletnie kadencje. Z jego inicjatywy z dniem 1 stycznia 2000 roku Oddział jako pierwszy w kraju uzyskał osobowość prawną. W 2002 roku przewodniczył obradom Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Zielonej Górze. W kadencji 2002 – 2006 łączył funkcję prezesa OZW SEP z obowiązkami dziekana Rady Prezesów SEP. Na Walnym Zjeździe Delegatów SEP w Łodzi został wybrany na funkcję prezesa SEP i pełnił ją przez dwie kolejne kadencje: 2006 – 2010 i 2010 – 2014. Na Walnym Zjeździe Delegatów SEP w Katowicach uzyskał godność członka honorowego SEP.

Był inicjatorem organizacji I Kongresu Elektryki Polskiej, który odbył się w dniach 3 – 6 września 2009 roku w reprezentacyjnych salach Politechniki Warszawskiej. Obchody 90-lecia SEP objęte patronatem honorowym Prezydenta RP zostały ponadto uczczone wydaniem okolicznościowego medalu oraz pięknym koncertem w Sali Złotej Zamku Królewskiego w Warszawie. Działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich była w naturalny sposób uzupełniona przez działalność społeczną prof. Jerzego Barglika w Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Pełnił funkcje: prezesa Rady Śląskiej FSNT NOT, członka Rady Krajowej oraz członka Komisji NOT ds. Karty Zawodowej Inżyniera. Od maja 2018 roku jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Po ośmiu latach aktywności na szczeblu centralnym w 2014 roku powrócił do działalności stowarzyszeniowej na szczeblu OZW SEP i w latach 2014 oraz 2018 zostaje wybrany na dwie kolejne kadencje na funkcję prezesa OZW SEP.

W działalności naukowej i stowarzyszeniowej przywiązywał wielką wagę do współpracy międzynarodowej. Działał w strukturach organizacyjnych kilku organizacji międzynarodowych. W latach 1995 – 2015 był członkiem Międzynarodowej Konwencji Stowarzyszeń Inżynierów Elektryków EUREL, gdzie pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji: członka grupy roboczej Education and Continuing Education, członka  władz, a w kadencji 2010 – 2011 prezydenta tej organizacji. Uczestniczył i uczestniczy nadal  w pracach Międzynarodowej Unii Zastosowań Elektrotechniki UIE pełniąc przez szereg lat funkcję wiceprezydenta i członka władz tej organizacji oraz członka  grupy roboczej Education, Research and Dissemination of Knowledge. W roku 2008 przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą zorganizował w Krakowie Międzynarodowy Kongres Unii Zastosowań Elektrotechniki. Jest zapraszany do komitetów naukowych liczących się konferencji krajowych i zagranicznych z obszaru elektrotermii, elektromagnetycznego przetwarzania materiałów, zastosowań pola elektromagnetycznego. Jako koordynator ze strony polskiej uczestniczył w realizacji kilkunastu  projektów międzynarodowych  z obszaru nauki i dydaktyki, w tym między innymi w dwóch projektach TEMPUS, projekcie ELEVET, projektach finansowanych przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Regionalnego oraz programach międzyrządowej współpracy  naukowo-technicznej polsko-czeskiej.

Uczestniczył i uczestniczy nadal  w pracach Polskiej Akademii Nauk, będąc od 2003 roku członkiem Sekcji Elektrotermii, a następnie Sekcji Materiałów i Technologii Elektrycznych Komitetu Elektrotechniki PAN. W latach 2007 – 2015 został wybrany w skład Komitetu Elektrotechniki PAN, a  w latach 2015 – 2019 do Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 roku jest nieprzerwanie członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, a od 2016 roku Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W 2012 roku nadano mu godność członka honorowego Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Na podkreślenie zasługują jego wyróżniające się formy aktywności zawodowej w Politechnice Śląskiej. W latach 1994 – 2008 był organizatorem prowadzonych w języku angielskim Amerykańsko-Polskich Studiów Podyplomowych z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych przeznaczonych dla dyrektorów i kadry kierowniczej zakładów przemysłowych Górnego Śląska. Te prestiżowe studia zostały zrealizowane w ramach współpracy Politechniki Śląskiej z University of Minnesota i innymi uczelniami amerykańskimi. Absolwenci otrzymali podwójne dyplomy sygnowane wspólnie przez Politechnikę Śląską i Uniwersytet Minnesota. Warto dodać, że przedsięwzięcie to było wspierane przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego USAID. W latach 1998 – 2006 był pełnomocnikiem Rektora Politechniki Śląskiej do spraw Współpracy z Przemysłem i Transferu Technologii.

Prof. Jerzy Barglik jest współautorem pięciu patentów i wniosków racjonalizatorskich, czterech wdrożeń przemysłowych i kilkunastu  prac naukowo-badawczych praktycznie wdrożonych do przemysłu. Kierował  kilkudziesięcioma pracami naukowo-badawczymi z dziedziny nagrzewania indukcyjnego i elektrotermii oraz kilkunastoma projektami naukowo-badawczymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki, Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest autorem dwóch monografii, współautorem pięciu skryptów i kilkunastu rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych. Opublikował około 230 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz recenzowanych materiałach konferencyjnych. Większość opublikowanych prac naukowych jest napisana w języku angielskim.

Z jego inicjatywy w 1998 roku rozpoczęto wydawanie „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” - dwumiesięcznika oddziałów SEP województwa śląskiego i opolskiego. Do września 2017 roku Jerzy Barglik przewodniczył Radzie Programowej tego dwumiesięcznika. Od września 2017 roku jest redaktorem naczelnym Śląskich Wiadomości Elektrycznych. Od kilkunastu lat jest członkiem Rady Programowej miesięcznika SEP Energetyka.

Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi w tym Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami resortowymi i uczelnianymi. Za działalność społeczną w stowarzyszeniach naukowo-technicznych wyróżniony złotymi odznakami honorowymi SEP, NOT i SITPH, Szafirową Odznaką Honorową SEP, Diamentową Odznakę Honorową NOT oraz licznymi medalami stowarzyszeniowymi.

 

Opracował:

Tomasz E. Kołakowski

Biogram autoryzowany przez Prof. Jerzego Barglika, 22-02-2019 r.

 

 

Wykaz źródeł:

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Barglik  (dostęp 20-02-2019).
  2. Zbigniew Białkiewicz: Poczet Prezesów OZW SEP - Jerzy Barglik, „Śląskie Wiadomości Elektryczne”, nr 4/2006.
  3. Jerzy Barglik, Remigiusz Sosnowski: Two semester American-Polish Post-Graduate Studies for Top Industrial Managers. Proceedings of the International Conference on Engineering Education, Gliwice 2005, pp. 347 – 350.
  4. Tomasz E. Kołakowski: 95 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919 – 2014, COSiW SEP, Oficyna Wydawnicza Energia , Warszawa – Katowice 2014.


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili