Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2018, Zakopane, 18–20 października 2018

W dniach 18–20 października 2018 r. w Zakopanem, odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2018. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Trakcji i Sterowania Ruchem  Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, oraz Towarzystwo Naukowo- Techniczne SEMTRAK.

 

Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Honorowego w składzie:

 • Jan Kazior – JM Rektor Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki;
 • Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków  Polskich;
 • Wojciech Orzech – Prezes Zarządu PKP Energetyka;
 • Tadeusz Trzmiel – Wiceprezydent miasta Krakowa;
 • Włodzimierz Żmuda – Wiceprezes PKP Polskie Linie Kolejowe,

 

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodziło 22 profesorów i adiunktów, którym przewodniczył Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej prof. Adam S. Jagiełło.

 

Od 26 lat Konferencje SEMTRAK organizowane są przez ten sam Komitet Organizacyjny (z niewielkimi zmianami osobowymi), którego zasadniczy skład stanowią pracownicy Katedry Trakcji i Sterowania Ruchem Politechniki Krakowskiej będący jednocześnie członkami Sekcji Trakcji Elektrycznej Oddziału Krakowskiego SEP.

 

Uroczystego otwarcia obecnej Konferencji dokonał prof. Adam St. Jagiełło, który na wstępie powitał przybyłych gości. Następnie omówił sytuację na Wydziale, którym kieruje, w kontekście wdrażania nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

 

Pełne ciepła i życzliwości było wystąpienie Rektora Politechniki Krakowskiej J.M. prof. Jana Kaziora. Prof. J. Kazior zwrócił m.in. uwagę na to, że Konferencje z cyklu SEMTRAK sprzyjają integracji wszystkich środowisk i  pokoleń związanych z trakcją elektryczną w naszym Kraju. Przedstawiciele wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorstw transportowych (koleje, tramwaje, metro) i firm (dużych, czy małych ale zawsze prężnych i poszukujących nowych rozwiązań) pracujących na rzecz trakcji elektrycznej mają możliwość przedstawienia swoich osiągnięć, jak i problemów, oraz podjęcia współpracy. Taka formuła Konferencji sprawdza się od ponad ćwierć wieku. Prof. J. Kazior swoje wystąpienie zakończył podziękowaniem dla organizatorów tego cyklu Konferencji.

 

Podziękowania organizatorom Konferencji SEMTRAK 2018, w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przekazał również wiceprezes SEP Krzysztof Nowicki. Następnie korzystając z podniosłej atmosfery inauguracji Konferencji wręczył, dwóm przedstawicielom Komitetu Organizacyjnego, Markowi Popczykowi i Januszowi Prusakowi medale imienia prof. Romana Podoskiego, przyznane Decyzją Zarządu Głównego SEP, w uznaniu zasług dla rozwoju trakcji elektrycznej.

 

Wystąpienia inauguracyjne zakończył dr inż. Waldemar Zając-Domański pomysłodawca i główny organizator tego cyklu Konferencji. Dr W. Zając - Domański poinformował m.in., że w obecnej Konferencji biorą udział 164 osoby. Do wygłoszenia zgłoszono 49 referatów i komunikatów. Nowością, w programie tej Konferencji, były tzw. tutoriale, czyli dodatkowe wykłady dla zainteresowanych tematyką „Sterowania trakcyjnymi napędami przekształtnikowymi z uwzględnieniem harmonicznych obwodu silnika” (prowadzący dr inż. Marek Dudzik) i tematyką „Ochrony odgromowej zewnętrznej i wewnętrznej w obiektach kolejowych – dobór urządzeń” (prowadzący dr inż. Mirosław Zielenkiewicz).

 

Powitał on szczególnie serdecznie uczestników Konferencji z zagranicy w tym przedstawicieli ośrodków naukowych i firm z Włoch , Hiszpanii i Ukrainy.   Przedstawił także, tradycyjnie, najważniejsze ośrodki naukowo - badawcze i firmy, których przedstawiciele od wielu lat aktywnie uczestniczą w obradach kolejnych Konferencji z tego cyklu. Poprosił również o zwrócenie uwagi na prezentacje wyrobów kilkunastu firm z całej Polski, które zostały ustawione w holu przed salą obrad. Na zakończenie złożył życzenia wszystkim uczestnikom Konferencji przede wszystkim pomyślnych obrad i jak najlepszych wrażeń z pobytu w Zakopanem.

 

Po krótkiej przerwie kawowej, w pozytywnej  atmosferze inauguracji, odbyły się obrady sesji plenarnej. Obradom przewodniczył prof. dr hab. inż. Adam Szeląg i dr inż. Waldemar Zając-Domański. Wygłoszono następujące referaty :

 • Trakcja w stulecie Niepodległej; Mirosław Lewandowski, Adam Szeląg Politechnika Warszawska;
 • Rodzina nowoczesnych zespołów trakcyjnych serii ELF 3; Jerzy Berg, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz;
 • Uwarunkowania techniczne i eksploatacyjne dla wyboru prędkości maksymalnej na liniach dużej prędkości; Jan Raczyński, Instytut Kolejnictwa Warszawa.
 • Budowa linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/ Mszana Dolna – projekt budowlany nowej linii kolejowej Podłęże – Mszana Dolna; Łukasz Bochniarz, Centrum Realizacji Inwestycji PKP-PLK.
 • Przygotowania gminy miejskiej Kraków do budowy szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego; Tadeusz Trzmiel, Łukasz Szewczyk, Urząd Miasta Krakowa.

 

Obrady w sekcjach problemowych odbywały się w następnych dniach, jednocześnie, w dwóch salach konferencyjnych hotelu Mercure-Kasprowy. Gorące dyskusje wywołane prezentowanymi referatami były niejednokrotnie kontynuowane w kuluarach po zakończeniu obrad sekcji.

 

W tym roku nadesłane referaty podzielono na cztery sekcje problemowe :

 • Energoelektronika i napędy w trakcji elektrycznej;
 • Zasilanie i podstacji trakcji elektrycznej;
 • Ochrona przepięciowa i kompatybilność elektromagnetyczna;
 • Standaryzacje i prezentacje firm.

 

Patronat medialny nad Konferencją sprawowało czasopisma „TTS Technika Transportu Szynowego” i „Wiadomości Elektrotechniczne”.

 

Poza napiętym programem obrad organizatorzy przygotowali również atrakcyjne imprezy towarzyszące, m.in. uroczysty bankiet, oraz wieczór regionalny w urokliwej góralskiej karczmie „Holny” w Kościelisku. W ostatnim dniu dla chętnych zorganizowano, pod opieką przewodnika, wycieczkę w Tatry. Dla pozostałych uczestników Konferencji, w tym samym czasie, pani mgr inż. Bogumiła Raulin barwnie zaprezentowała interesujący materiał nt. „Mount Everest jako ostatni szczyt zdobyty z Korony ziemi”. Pani B. Raulin jest z wykształcenia specjalistką z trakcji elektrycznej. W poprzednich konferencjach SEMTRAK uczestniczyła jako przedstawicielka znanych światowych firm zajmujących się dostawami wyposażenia dla elektrycznego transportu szynowego.

 

Podczas uroczystego bankietu w pierwszym dniu Konferencji wystąpił zespół jazzowy „Kwartet Egocentryczny” z Krakowa.

 

Formuła organizowania i prowadzenia Konferencji sprzyja popularyzacji problemów i zagadnień związanych z trakcją elektryczną. Konferencja stała się ważnym forum dla spotkań, nawiązywania kontaktów i wymiany poglądów przedstawicieli uczelni, przedsiębiorstw transportowych i firm związanych z dostawcami sprzętu i usług dla trakcji elektrycznej. W szczególności w obecnej konferencji wzięli udział przedstawiciele reprezentujący następujące instytucje : PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP „PKP Energetyka” S.A., PKP Intercity S.A. Metro Warszawskie, Tramwaje Warszawskie, SKM Warszawa, MPK-Poznań, , Elester PKP Łódź, Elektrobudowa SA Katowice, ABB Łódź, Microelletrica Milano Italy, Trakcja Polska – Warszawa, MEDCOM Sp. z o.o. – Warszawa, Alstom Transport – Warszawa, ZAE „WOLTAN” Sp. z o.o. – Łódź, Bombardier Transportation, Grupa ZUE S.A. – Kraków, Astat-Poznań, PESA– Bydgoszcz, Aviotech Klaudyn, NEWAG-Nowy Sącz, Knorr-Bremse Kraków,  Mabo Sp. z o.o.- Mierzyn koło Szczecina , Protektel Sp.z o. o. Przasnysz , Kuca Sp. z o. o. – Stargard, Dehn Polska – Warszawa, Pro-Mac BT-H – Łódż i inne.

 

Reprezentowane są również wszystkie ważniejsze uczelnie i instytuty naukowo-badawcze zajmujące się, w liczący się sposób, problemami trakcji elektrycznej: Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska – Gliwice, AGH – Kraków, Politechnika Poznańska, Instytut Kolejnictwa – Warszawa, Politechnika Krakowska oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej: SEP – Centralne Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej, SEP Oddział Kraków.

   

Pracom Komitetu Organizacyjnego Konferencji przewodniczyli dr inż. Waldemar Zając – Domański i dr inż. Janusz Prusak. Obaj mogą się pochwalić tym, że zorganizowali wszystkie 14 Konferencji z cyklu SEMTRAK poczynając od 1992 roku. Wyróżniający wkład pracy w sprawne przygotowanie i przebieg konferencji, w tym roku, wnieśli również mgr inż. Marek Popczyk, mgr inż. Bartosz Woszczyna – pracownicy Katedry Trakcji i Sterowania Ruchem Politechniki Krakowskiej, oraz dr inż. Wiesław Jakubas. Wszystkie wymienione wyżej osoby są członkami Sekcji Trakcji Krakowskiego Oddziału SEP a dr inż. Waldemar Zając jest wieloletnim przewodniczącym tej Sekcji a obecnie również przewodniczącym Centralnego Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP.

 

W piątek – 19 października, w drugim dniu  Konferencji odbyło się posiedzenie Centralnego Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP, na którym przedstawiono pierwsze uwagi wynikające z obrad Konferencji. W zebraniu wziął udział wiceprezes SEP Krzysztof Nowicki. Szczególnie ożywiona była dyskusja dotycząca ochrony od różnego rodzaju przepięć. Omówiono również najbliższe kwestie organizacyjne dotyczące aktywności CKSTE SEP.

 

Konferencja ta, jak i wszystkie poprzednie, przyczyniła się do bogatej i  pożytecznej wymiany poglądów i opinii pomiędzy środowiskami naukowo-badawczymi, jak również przedstawicielami świata przemysłu. Należy wyrazić nadzieję, że cykl konferencji z tego zakresu będzie kontynuowany również w następnych latach. Optymizmem napawa organizatorów fakt uczestniczenia w kolejnych konferencjach osób, które od ponad trzydziestu lat konsekwentnie przyjeżdżają na obrady, jak też przedstawicieli młodszych pokoleń, w tym również absolwentów specjalności „trakcja elektryczna” Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.

 

Elastyczna formuła tego cyklu Konferencji, w zakresie podejmowanej tematyki, oraz szczególna atmosfera towarzysząca obradom, jak i kontaktom kuluarowym przyczyniły się w istotny sposób do utrwalenia tradycji ich organizowania. Nie była to „maszynka” do bezdusznego robienia punktów. Organizatorzy Konferencji SMTRAK 2018 składają serdeczne podziękowania wszystkim jej uczestnikom, którzy swoją obecnością potwierdzili, że liczą się również inne wartości, nie mieszczące się w obowiązującej skali punktowania.

 

 

Opracowali:

Janusz Prusak

Waldemar Zając-DomańskiGaleria zdjęć


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili