Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF--
download PDF


Relacja z XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów SEP, zorganizowanego w dniach 21-24 czerwca 2018 r. w Poznaniu

W bieżącym roku miało miejsce najważniejsze, cyklicznie odbywające się co 4 lata wydarzenie w życiu naszego Stowarzyszenia kolejny już – XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP.

Całość wydarzenia obejmowała cztery dni, a same obrady odbyły się w dniach 22 i 23 czerwca 2018 r. w pawilonie nr 15 Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu.

Zjazd został zwołany dla wyboru nowych władz i organów SEP, przyjęcia sprawozdań ustępujących władz i organów, rozpatrzenia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz nakreślenia programu i kierunków działania Stowarzyszenia na kolejne lata działalności.

 

Dzień „zerowy” Zjazdu – 21 czerwca

Licznie przybyli do Poznania uczestnicy Zjazdu złożyli w dniu 21 czerwca br. kwiaty pod pomnikiem Poległych Elektryków i Energetyków usytuowanym przy ul. Marii Panny 2.

Delegacji Stowarzyszenia przewodniczyli kol. kol.: Piotr Szymczak, Aleksandra Rakowska i Kazimierz Pawlicki.

Następnie w Bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim o godz. 17.00 została odprawiona Msza Św. w intencji elektryków przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Wieczorem zostało zorganizowane wspólne spotkanie koleżeńskie ustępujących władz statutowych oraz przedstawicieli organizatorów.

 

Dzień pierwszy Zjazdu – 22 czerwca

W dniu 22 czerwca br. Prezes SEP kol. Piotr Szymczak dokonał uroczystego rozpoczęcia obrad Zjazdu, w którym udział wzięli:

 • z głosem stanowiącym - delegaci, członkowie honorowi i przedstawiciele członków wspierających;
 • z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i organów: ZG, GKR, GSK i KW; przewodniczący komitetów i przewodniczący centralnych kolegiów sekcji, dyrektorzy podmiotów działalności gospodarczej, redaktorzy naczelni ogólnokrajowych czasopism SEP oraz zaproszeni goście.

Uczestnicy po dokonaniu zmian dot. kolejności punktów porządku obrad, większością głosów „za” uchwalili zmieniony porządek obrad oraz regulamin Zjazdu. Następnie dokonano wyboru składu osobowego prezydium Zjazdu, tj. kol. kol.:

 • Przewodniczący: Sławomir Cieślik (Oddział Bydgoski);
 • Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Rakowska (Oddział Poznański);
 • Zastępca Przewodniczącego: Stefan Mazurkiewicz (Oddział Szczeciński),
 • Sekretarz: Zuzanna Szumichora (Oddział Gdańsk);
 • Sekretarz:  Jan Pytlarz (Oddział Wrocławski).

Prezes SEP przekazał prowadzenie obrad Zjazdu Przewodniczącemu Prezydium.

Sekretarze Zjazdu protokółowali obrady Zjazdu oraz gromadzili dokumentację Zjazdu.

XXXVIII WZD wybrał Komisje Zjazdowe oraz ich składy osobowe, które po ukonstytuowaniu się rozpoczęły pracę:

Komisja Mandatowa kol. kol.:

 • Rafał Minkina (Oddział Częstochowski) – przewodniczący;
 • Aleksandra Kopycińska (Oddział Szczeciński) – sekretarz;
 • Anna Grabiszewska (Oddział Łódzki).

Komisja Skrutacyjna kol. kol.:

 • Waldemar Olczak (Oddział Zielonogórski) – przewodniczący;
 • Wiesław Pieprzyk (Oddział Poznański) – sekretarz;
 • Radosław Figura (Oddział Radomski);                                                        
 • Maciej Burnus (Oddział Krakowski);
 • Andrzej Skorupski (Oddział EIT).

Komisja Uchwał kol. kol.:

 • Marek Grzywacz (Oddział Radomski)  – przewodniczący;
 • Jarosław Krysiak (Oddział Wrocławski) – sekretarz;                                                           
 • Bogdan Czarnecki (Oddział Zagłębia Węglowego);
 • Krzysztof Ebro-Prokesz (Oddział Krakowski);
 • Andrzej Englert (Oddział Warszawski);
 • Andrzej S. Grabowski (Oddział Gliwicki);
 • Arkadiusz Malkowski (Oddział Szczeciński);
 • Ryszard Migdalski (Oddział Bielsko-Bialski);
 • Elżbieta Niewiedział (Oddział Poznański);
 • Krzysztof Woliński (Oddział Białostocki).

 

   W kolejnym punkcie porządku obrad uczestnicy Zjazdu uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłych członków SEP od XXXVI WZD w Szczecinie w 2014 r., w tym Członków Honorowych - Kolegów:

 • Tadeusza Domżalskiego (Oddział Bydgoski);
 • Juliana Ignaczaka (Oddział Warszawski);
 • Zbigniewa Makowskiego (Oddział Gliwicki);
 • Czesława Piechnata (Oddział Warszawski);
 • Zbigniewa Steina (Oddział Poznański);
 • Jana Strojnego (Oddział Krakowski);
 • Dionizego Tomaszewskiego (Oddział Wrocławski).

Księga z wykazem wszystkich zmarłych członków SEP w kadencji 2014-2018 została wyłożona w sali obrad. Przy księdze ustawiono symboliczne znicze.

Po dokonaniu obliczenia obecnych uprawnionych do głosowań uczestników Zjazdu Przewodniczący Komisji Mandatowej poinformował, że zgodnie z § 48 ust. 1 statutu, XXXVIII WZD SEP jest prawomocny do podejmowania uchwał oraz dokonywania wyborów.

Jednym z bardziej uroczystych wydarzeń poznańskiego Zjazdu było nadanie godności Członka Honorowego SEP. Godność uzyskało jedenastu Kolegów:

 • Andrzej Boczkowski (Oddział Warszawski);
 • Iwo Cholewicki (Oddział Zagłębia Węglowego);
 • Kazimierz Gierlotka (Oddział Gliwicki);
 • Marek Grzywacz (Oddział Radomski);
 • Zbigniew Hanzelka (Oddział Krakowski);
 • Kazimierz Jagieła (Oddział Częstochowski);
 • Franciszek Mosiński (Oddział Łódzki);
 • Jan Musiał (Oddział Piotrkowski);
 • Krzysztof Nowicki (Oddział Wrocławski);
 • Kazimierz Pawlicki (Oddział Poznański);
 • Mieczysław Żurawski (Oddział EIT).

 

Dzięki tej uroczystości nowo wybrani dwaj członkowie honorowi SEP, tj. Koledzy: Andrzej Boczkowski i Iwo Cholewicki uzyskali uprawnienia osób z głosem stanowiącym (pozostali Koledzy takie uprawnienia już mieli - jako delegaci macierzystych oddziałów).

Kolega Zbigniew Lubczyński, na prośbę  kol. Jacka Szpotańskiego – członka honorowego i byłego prezesa SEP odczytał list skierowany do uczestników Zjazdu.

Kolega Jerzy Barglik w imieniu  kol. Stanisława Bolkowskiego – członka honorowego i byłego prezesa SEP oraz własnym odczytał list skierowany również do uczestników Zjazdu.

Kolejno przemawiali goście Walnego Zjazdu Delegatów:

 • Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT;
 • Jan Żurek – prorektor Politechniki Poznańskiej  ds. Współpracy z Zagranicą;
 • Jerzy Stroński – prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Piotr Janicki – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich;
 • Ksiądz Sławomir Zyga – krajowy duszpasterz elektryków, energetyków i elektroników.

 

Do Zjazdu zostały także nadesłane liczne adresy gratulacyjne, które zostały dołączone do dokumentacji zjazdowej.

Kolejnym punktem części uroczystej obrad było wręczenie po raz pierwszy w historii SEP dyplomów laureatom konkursu na „Najaktywniejszy Oddział SEP”.

Laureatami w pierwszej edycji konkursu zostali:

- w grupie oddziałów liczących ponad 800 członków:

 • Oddział Wrocławski i Oddział Krakowski – I miejsce ex aequo;
 • Oddział Zagłębia Węglowego – III miejsce; (II miejsca nie przyznano).

- w grupie oddziałów liczących od 401 do 800 członków:

 • Oddział Radomski – I miejsce,
 • Oddział Białostocki – II miejsce,
 • Oddział Nowohucki – III miejsce;

- w grupie oddziałów liczących do 400 członków:

 • Oddział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji – I miejsce (II i III miejsca nie przyznano).

Wyróżnienia odebrali przedstawiciele Oddziałów-Laureatów.

 

Następnym punktem programu zjazdowego był blok wyróżnień, podczas którego uhonorowani zostali następujący koledzy:  

- Diamentową Odznaką Honorową NOT:

 • Piotr Szymczak – prezes SEP w kadencji 2014-2018, prezes Oddziału Szczecińskiego SEP w latach 2002-2010;

 

- Szafirową Odznaką Honorową SEP:

 • Ryszard Frydrychowski – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SEP w kadencji 2014-2018, członek Oddziału Warszawskiego SEP;
 • Jan Kostański – wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP;
 • Józefa Okładło – członek Zarządu Głównego SEP w kadencji 2014-2018, prezes
  Oddziału Tarnobrzeskiego SEP w kadencji 2018-2022;

 

- Złotą Odznaką Honorową SEP:

 • Wojciech Mosakowski – prezes Oddziału Włocławskiego SEP w kadencjach: 2014-2018 i 2018-2022.

 

- Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego:

 • Andrzej Gucwa – prezes Oddziału Chełmskiego SEP w latach 2010-2018;
 • Mariusz Pawlak – prezes Oddziału Płockiego SEP w kadencjach 2014-2018, 2018-2022.

 

- Medalem im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego:

 • Maciej Burnus – z-ca przewodniczącego Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP,
  członek Oddziału Krakowskiego SEP;
 • Leszek Kosiorek – prezes Oddziału Opolskiego SEP w kadencji 2014-2018;
 • Ryszard Marcińczak – członek Zarządu Głównego SEP w kadencji 2014-2018,
  prezes Oddziału Warszawskiego SEP w kadencji 2018-2022.

 

Przedstawiciele Oddziału Krakowskiego SEP wręczyli jeszcze wyróżnienia:

- od sportowców z Mistrzostw Strzeleckich SEP - Kol. Piotrowi Szymczakowi;

- statuetkę - Kol. Małgorzacie Gregorczyk.

Uczestnicy WZD wysłuchali kolejno sprawozdań:

 • Sprawozdania z działalności SEP w kadencji 2014-2018, które przedstawił ustępujący prezes SEP kol. Piotr Szymczak wraz z  ustępującymi członkami ZG kol. kol.: Aleksandrą Konklewską, Markiem Grzywaczem, Janem Musiałem, Krzysztofem Nowickim.
 • Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej za mijającą kadencję 2014-2018 wraz z oceną działalności ZG i wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, które przedstawił ustępujący przewodniczący GKR  kol. Ryszard Frydrychowski;

Zjazd przyjął dwa Sprawozdania: z działalności SEP w kadencji 2014-2018 i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielił absolutorium ustępującemu ZG zdecydowaną większością głosów za - 219, przy 2 wstrzymujących się i 14 przeciwnych.

 

Końcowym punktem pierwszego dnia obrad były wybory prezesa SEP na kadencję 2018-2022. Prezentacje swoich planów działalności dokonali (w porządku alfabetycznym) koledzy:

 • Waldemar Dunajewski (Oddział Gdańsk) oraz
 • Piotr Szymczak (dotychczasowy prezes SEP, Oddział Szczeciński).

 

Wystąpienia obu kandydatów wywołały długotrwałą, gorącą dyskusję Delegatów, nacechowaną głęboką troską o przyszłość Stowarzyszenia. XXXVIII WZD w tajnym głosowaniu, liczbą oddanych ważnych głosów, jaką uzyskali koledzy: Waldemar Dunajewski ( 37 głosów „za”) i Piotr Szymczak ( 196 głosów „za”) wybrał  kol. Piotra Szymczaka prezesem SEP na kadencję 2018-2022.

Uczestnicy Zjazdu wysłuchali kolejno:

 • Sprawozdania GSK za mijającą kadencję, które przedstawił ustępujący Przewodniczący  prof. Tadeusz Glinka;
 • Sprawozdania KW WZD, które przedstawił ustępujący Przewodniczący Komisji Wyborczej WZD  Wiktor Ostasiewicz.

Na tym zakończono I dzień obrad Zjazdu.

W części wieczornej Zjazdu Delegaci wysłuchali koncertu zespołu Affabre Concinui, a następnie odbyła się kolacja koleżeńska.

 

Dzień drugi Zjazdu - 23 czerwca

W dniu 23 czerwca br. WZD był poświęcony przyjęciu Sprawozdań: Głównej Sądu Koleżeńskiego (GSK) i Komisji Wyborczej (KW WZD), wyborom składów: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Komisji Wyborczej WZD, referatowi programowemu nowo wybranego prezesa SEP i dyskusji zjazdowej.

Zjazd przyjął większością głosów „za” Sprawozdanie ustępującej KW WZD.

Zjazd nie przyjął Sprawozdania ustępującego GSK.

Następnie odbył się blok wyborczy.

 

W wyniku wyborów –

 • w skład 15-osobowego Zarządu Głównego SEP weszły następujące osoby: Marek Grzywacz, Kazimierz Jagieła, Aleksandra Konklewska, Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, Jan Musiał, Krzysztof Nowicki, Józefa Okładło, Bolesław Pałac, Kazimierz Pawlicki, Jan Pytlarz, Dariusz Świsulski, Krzysztof Woliński, Maria Zastawny, Krzysztof Zięba, Mieczysław Żurawski;
 • w skład 9-osobowej Głównej Komisji Rewizyjnej SEP weszli: Maciej Bylica, Beata Chojnacka, Jerzy Cholewiński, Wojciech Grotowski, Andrzej Kubowicz, Marek Magdziarz, Henryk Tymowski, Andrzej Werkowski, Edward Ziaja;
 • w skład 7-osobowego Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP weszli: Krzysztof Amborski, Adam Borguński, Krzysztof Ciaszkiewicz, Bogumił Dudek, Ryszard Floryński, Zbigniew Lubczyński, Waldemar Zając-Domański;
 • w skład 9-osobowej Komisji Wyborczej WZD SEP weszło: 6 przedstawicieli reprezentujących oddziały - Ryszard Kordas, Andrzej Marusak, Ryszard Niewiedział, Paweł Prajzendanc, Marek Rusin, Władysław Waga; 2 przedstawicieli reprezentujących sekcje i komitety - Tadeusz Palko i Andrzej Sikora oraz jeden przedstawiciel reprezentujący członków honorowych - Czesław Karwat.

 

XXXVIII WZD po dyskusji uchwalił bez zmian następujące dokumenty:

 • Regulamin ZG;
 • Regulamin GKR;
 • Regulamin RNT;
 • Regulamin wynagradzania prezesa SEP;

oraz z niewielkimi zmianami w stosunku do prezentowanych projektów:

 • Regulamin SK obu instancji;
 • Regulamin RP;
 • Regulamin KW WZD.

Kolejnym punktem porządku obrad było uchwalenie „Procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP”.

Dokument ten po dyskusji i zgłoszeniu dwóch poprawek - Zjazd uchwalił zdecydowaną większością głosów za - 155, przy 4 wstrzymujących się i 6 przeciwnych.

Z uwagi na nowy statut, który nie przewiduje możliwości odwołań od decyzji GSK do WZD – XXXVIII WZD postanowił skierować sprawę zgłoszoną przez kol. Jana Grzybowskiego do WZD do ponownego rozpatrzenia przez GSK w kadencji 2018-2022.

Sprawa  kol. Jolanty Arendarskiej nie została skierowana do rozpatrzenia przez GSK w kadencji 2018-2022 z uwagi na to, że kol. J. Arendarska nie złożyła takiego odwołania do WZD.

 

Nowo wybrany prezes kol. Piotr Szymczak przedstawił Referat Programowy. Koreferentami byli Kol. Krzysztof Nowicki – wiceprezes i skarbnik przedstawiający zagadnienia związane z finansami Stowarzyszenia i działalnością gospodarczą oraz kol. Jacek Nowicki – przedstawiający propozycje działań naukowo-technicznych i wstępny plan imprez związanych z obchodami 100-lecia SEP.

 

W kolejnej części obrad XXXVIII WZD uchwalił zdecydowaną większością głosów „za”, przedstawione przez Komisję Uchwał dokumenty, które będą realizowane w dalszych latach działalności SEP, w tym rozpoczętej kadencji 2018-2022 nowo wybranych władz i organów:

- uchwałę nr 1 w sprawie uroczystych obchodów 100 rocznicy powstania SEP;

- uchwałę nr 2 zawierającą podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia XXXVIII WZD;

- uchwałę nr 3 z apelem do członków SEP o poszanowanie języka polskiego, a szczególnie poprawności i komunikatywności tekstów technicznych oraz zobowiązaniem do podjęcia działań zmierzających do  skutecznego realizowania tego celu.

 

Z 21 zgłoszonych podczas dyskusji wniosków szczegółowych - Zjazd uchwalił zarekomendowane przez Komisję Uchwał - 7 wniosków do dalszej realizacji w kadencji 2018-2022; oraz odrzucił 14 wniosków, nie rekomendowanych przez KU WZD.

Jednym z końcowych punktów porządku obrad było wystąpienie nowo wybranego prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka, który przedstawił program kierowania Stowarzyszeniem na kolejną 4-letnią kadencję.

 

Na tym zakończono obrady XXXVIII WZD SEP w Poznaniu.

 

Po zakończeniu obrad Zjazdu odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Głównego SEP. Podczas tego zebrania ZG jednomyślnie akceptował propozycję zgłoszoną przez Prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka dot. powołania 8-osobowego Prezydium ZG SEP w składzie:

 • Wiceprezesi SEP - Marek Grzywacz, Jan Musiał, Kazimierz Pawlicki, Mieczysław Żurawski;
 • Wiceprezes i Skarbnik SEP - Krzysztof Nowicki;
 • Wiceprezes SEP i Rzecznik Prasowy Stowarzyszenia - Krzysztof Woliński;
 • Sekretarz Zarządu Głównego  SEP - Aleksandra Konklewska.

 

Kolejno odbyło się pierwsze w kadencji 2018-2022 spotkanie Rady Prezesów SEP, której Dziekanem na 4-letnią kadencję został wybrany  kol. Kazimierz Jagieła – prezes Oddziału Częstochowskiego SEP.

 

Wieczorem odbyły się koncert zespołu Kwartet Obsession oraz trwające do późnych godzin nocnych spotkanie koleżeńskie uczestników XXXVIII WZD SEP.

Dzień czwarty Zjazdu – 24 czerwca

W niedzielę, już po emocjach wyborczych zorganizowana została wycieczka turystyczna, której uczestnicy mieli okazję zapoznać się z atrakcjami turystycznymi okolic Poznania i pierwszej historycznej stolicy Polski – Gniezna.

Wszystkie dokumenty przygotowane na XXXVIII WZD dla osób z głosem stanowiącym (delegatów, członków honorowych i przedstawicieli członków wspierających SEP) zostały zamieszczone na specjalnie przygotowanej stronie internetowej https://wzd38.sep.com.pl/ oraz przygotowane w wersji papierowej i rozdane uczestnikom WZD przy podpisywaniu listy obecności w Sekretariacie Zjazdu.
 

W sali obrad zostały wyłożone: Kronika SEP (z możliwością dokonywania wpisów do niej przez uczestników Zjazdu) oraz „Księga Członków Honorowych SEP”.

Obsługę techniczną głosowań podczas obrad WZD zapewniła Firma UNICOMP WZA, która technicznie obsługiwała wszystkie głosowania przy użyciu środków technicznych zapewniających prawidłowość głosowania - zgodnie z §48 ust. 3 statutu SEP.

 

Opracowali:

            Ewa Materska

            Jacek Nowicki, SG SEP

 

KOMITET ORGANIZACYJNY XXXVIII WZD SEP

Kazimierz Pawlicki przewodniczący

Ryszard Niewiedział – zastępca przewodniczącego

Jan Kostański zastępca przewodniczącego

Renata Kurka – sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Jarosław Krawczyk – sprawy finansowe

Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP

Małgorzata Gregorczyk

Aleksandra Kopycińska

Grażyna Bogacka

Stefan Granatowicz

Aleksandra Rakowska

 

PARTNER STRATEGICZNY

 

PARTNERZYNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili