Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF--
download PDF


OGŁOSZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO O WYBORACH DO RADY NORMALIZACYJNEJ

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (dalej ustawa) (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1483) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wyborów członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (dalej rozporządzenie) (Dz. U. Nr 239, poz. 2041) ogłaszam wybory do Rady Normalizacyjnej działającej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy w skład Rady Normalizacyjnej wchodzą, w liczbie nie więcej niż po 5 osób, przedstawiciele:

    1. ogólnopolskich organizacji gospodarczych;

    2. ogólnopolskich organizacji pracodawców;

    3. krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów;

    4. ogólnopolskich organizacji zawodowych i naukowo-technicznych;

    5. szkół wyższych i nauki.

 

Wybory są przeprowadzane spośród kandydatów zgłoszonych przez powyższe organizacje na podstawie rozporządzenia. Rozporządzenie jest dostępne na stronie internetowej PKN.

Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana zarządzeniem Prezesa PKN na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy. Komisja działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

 

Do dnia 24.11.2023 r. organizacje określone w art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy powinny dokonać pisemnego zgłoszenia kandydatów na członków Rady Normalizacyjnej lub zgłosić jedynie zamiar uczestnictwa w wyborach. Organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata, który może być zgłoszony wyłącznie przez jedną organizację.

 

W zgłoszeniu należy podać dane oraz krótką charakterystykę zawodową kandydata. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Normalizacyjnej lub jedynie zamiaru uczestnictwa w wyborach powinno zostać przesłane w podanym powyżej terminie na adres siedziby PKN:

 

Polski Komitet Normalizacyjny

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

lub dostarczone osobiście do kancelarii PKN

 

z dopiskiem na kopercie „Wybory do Rady Normalizacyjnej”

Lista kandydatów z podziałem na grupy określone w art. 19 ust. 1 pkt 2-6 ustawy sporządzona przez komisję wyborczą na podstawie otrzymanych zgłoszeń, zostanie zamieszczona na stronie internetowej PKN www.pkn.pl.

Prezes
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Ewa Zielińska

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, jako administrator danych osobowych informuje, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.1483). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wyborach do Rady Normalizacyjnej. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych: ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia. Dane będą przetwarzane na czas udziału w wyborach do Rady Normalizacyjnej, a następnie archiwizowane. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 556 76 61, e-mail: daneosobowe@pkn.pl.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili