Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkoleń i Wydawnictw SEP

Informacje ogólne.

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie ogłasza konkurs  na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Szkoleń i Wydawnictw SEP.

Postępowanie przeprowadzone jest na podstawie Regulaminu konkursu dostępnego tutaj

 

Opis stanowiska:

Do obowiązków Dyrektora COSiW należeć będzie prowadzenie całości spraw podmiotu, opracowanie strategii rozwoju, prowadzenie polityki kadrowej. Do zakresu wykonywanych zadań należeć będą m.in.:

 • zarządzanie całokształtem działalności COSiW,
 • koordynowanie działań podległego personelu oraz współpracowników zewnętrznych,
 • bieżąca analiza możliwości rozwoju COSiW i dostosowanie do zmiennych warunków otoczenia oraz wdrażanie wypracowanych rozwiązań w uzgodnieniu z władzami Stowarzyszenia,
 • obsługa klientów w zakresie realizowanych zadań wydawniczych,
 • zarządzanie finansami: planowanie i realizacja budżetu COSiW – odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne,
 • analiza rynku i wybór kontrahentów do realizacji usług wydawniczych i szkoleniowych,
 • konstruowanie planów COSiW (np. finansowych, wydawniczych, szkoleniowych).

 

Kwalifikacje:

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Wymagania konieczne:

 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym w podmiotach gospodarczych działających w obszarze działalności wydawniczej lub/i szkoleniowej;
 • znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
 • umiejętność zarządzania i organizacji pracy własnej oraz zespołu;
 • praktyka i znajomość zasad funkcjonowania rynku szkoleń, wydawnictw i czasopism.

Wymagania pożądane:

 • Znajomość specyfiki działania stowarzyszeń naukowo-technicznych i ich podmiotów;
 • Znajomość zasad zarządzania, marketingu i finansów;
 • Komunikatywność i odporność na stres;
 • Znajomość języka obcego (preferowany język angielski);
 • Prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagane dokumenty:

Oferty kandydatów powinny zawierać oprócz życiorysu (CV) i adresu do korespondencji także    poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:

 • ukończenie studiów wyższych;
 • dokumenty o przebiegu pracy zawodowej;

oraz oświadczenia o:

 • wymaganym stażu pracy;
 • doświadczeniu zawodowym w zakresie znajomości prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a także znajomości  zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej;
 • korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • o tym, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora COSiW będzie ono jego podstawowym miejscem pracy,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

W toku postępowania kandydat może przedstawić Komisji dodatkowe rekomendacje i dokumenty.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Kandydaci zakwalifikowani do III etapu postępowania konkursowego zostaną poproszeni o przedłożenie autorskiego programu działalności COSiW w formie prezentacji multimedialnej, złożonego na nośniku elektronicznym.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Biura Stowarzyszenia Elektryków Polskich – ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, III piętro lub przesłać pocztą tradycyjną na wyżej wymieniony adres  do dnia 19.08.2018 r. (decyduje data wpływu do Biura SEP). Na kopercie należy dopisać  „Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Szkoleń i Wydawnictw SEP”. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie o dalszych etapach konkursu.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Prezes SEP

/ - / Piotr Szymczak

 

Warszawa, 18.07.2019 r.Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili