Facebook

Nekrologipobierz jako PDF--
download PDF


Z żałobnej karty – ś.p. Grzegorz Mieczkowski (1940-2023) - Członek Honorowy SEP

 

 

   Grzegorz Mieczkowski urodził się 7 października 1940 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Tam też uczęszcza do Szkoły Podstawowej a następnie do Liceum i otrzymuje maturę.  W latach 1958-1963 studiuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej na kierunku sieci i systemy elektroenergetyczne, uzyskując w 1963 roku dyplom magistra inżyniera elektryka.   Działalność zawodowa Grzegorza Mieczkowskiego związana była z energetyką sieciową a w szczególności z rozwojem  systemu elektroenergetycznego na Kielecczyźnie i Wschodnim Okręgu Energetycznym. W latach 1964-1975 pracuje w Zakładzie Energetycznym Kielce na stanowisku Kierownika działu Nadzoru Inwestycyjnego a następnie na stanowisku Zastępcy Głównego Inżyniera ds. Inwestycji i Remontów. 

   W latach 1976-1997 pracuje w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kielce jako Zastępca Dyrektora do spraw zaplecza (1976-80), Zastępca Dyrektora d/s technicznych (1980-1991) i Dyrektor Naczelny (1992-1996). Z racji pełnionych funkcji brał bezpośredni czyny udział  w realizacji ważnych obiektów elektroenergetycznych jak między innymi: 

  • budowa linii napowietrznej 220 kV i stacji transformatorowej 220/110 kV wraz z liniami napowietrznymi 110 kV i GPZ 110/15 kV dla zasilania aglomeracji kieleckiej;                                                             
  • budowa ciągu linii napowietrzmej 110 kV i stacji transformatorowej 110/15 kV dla elektryfikacji linii kolejowej Lublin – Śląsk na terenie Kielecczyzny;                                                                                                              
  • budowa linii napowietrznej 220 kV i stacji transformatorowej 220/110 kV Radkowice dla zasilania „ Białego Zagłębia „ ( Cementownie Nowiny, Małogoszcz, ZPW Trzuskawica ).                                 

   Całą swoją działalność zawodową związał z elektroenergetyką sieciową wnosząc znaczny  wkład w jej rozwój, za co otrzymał odznaczenia państwowe, resortowe i regionalne między m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi,  Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP,  Odznakę Zasłużony dla Energetyki,  Odznakę Zasłużony dla Wschodniego Okręgu Energetycznego,  Odznakę „ Za Zasługi dla Kielecczyzny”, Odznakę  „Zasłużony dla województwa Rzeszowskiego”, Medal 50-lecia elektryfikacji kolei w Polsce” i inne.

   Ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Grzegorz Mieczkowski związany był od 1964 roku jako Rzeczoznawca, zweryfikowany wykładowca SEP, członek Komisji Kwalifikacyjnej,  aktywny członek kół przy ZE Kielce i ZWSE Kielce oraz Kolegium Sekcji Energetycznej. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Koła przy ZE Kielce (1965). Był  członkiem Oddziałowego Kolegium Sekcji Energetycznej (1965, 1972-80), Wiceprzewodniczącym Oddziałowego Kolegium Sekcji Energetycznej (1985-1990). Pełnił funkcję Prezesa  Oddziału Kieleckiego przez cztery kadencje w latach 1994-2002 i 2010-2018 a w latach 2002-2010 i 2018 do chwili obecnej pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału. Był: Członkiem Zarządu Głównego SEP (1994-1998 i 2002-2006), Członkiem Rady Prezesów SEP (1998-2002), Członkiem Prezydium Zarządu Głównego - Skarbnikiem SEP.                                                                                                                             

   Za zaangażowanie, wkład pracy i zasługi dla Oddziału i Stowarzyszenia odznaczony: Godność Zasłużonego Seniora SEP, Szafirowa Odznaka Honorowa SEP, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa SEP, Medale: prof. Pożaryskiego, prof. Groszkowskiego, prof. Fryzego, inż. Szpotańskiego, prof. Podoskiego, prof. Hoffmana, 90-lecia SEP, Medal 100-lecia SEP, Dyplom uznania od Prezesa SEP za 50-letnią aktywną działalność w SEP, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa NOT. W 2022 roku na XL Walnym Zjeździe Delegatów  SEP w Bydgoszczy otrzymał godność Członka Honorowego SEP.   

 Niezależnie od wymienionej działalności Grzegorz Mieczkowski przez ponad 30 lat współpracował z Sądami Kieleckimi jako Biegły Sądowy wydając na potrzeby sądów ok. 300 opinii dotyczących elektryki. Grzegorz Mieczkowski był długoletnim ( 59 lat ) aktywnym członkiem SEP. Jego działalność organizacyjna była związana z pełnionymi funkcjami. W czasie swej działalności dał się poznać jako osoba zaangażowana, kompetentna i oddana na rzecz SEP. Jest autorem monografii  wydanych z okazji 50-lecia, 60-lecia, 70-lecia Oddziału Kieleckiego SEP.   Inspirator szerokiej współpracy ze Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa szczególnie w zakresie szkolenia elektryków. Popularyzator historii elektryki w regionie oraz sylwetek elektryków  związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim w tym promowanie sylwetki i działalności inż. Tomasza Ruśkiewicza na Patrona Oddziału.

                                                                                                       Opracował Kazimierz Ginał

Prezes Oddziału Kieleckiego SEP

 

 

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili