Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Konferencja naukowo-techniczna „Jakość Dostaw Energii Elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów”

   Oddział Częstochowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej zorganizował w dniach 28-29 listopada 2019 r. w Hotelu "Scout" w Częstochoweie konferencję naukowo-techniczną pt. „Jakość Dostaw Energii Elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów”. Konferencja uzyskała patronat Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk PAN oraz korporacji TAURON Dystrybucja S.A. Tematyka konferencji objęła m in. następujące zagadnienia szczegółowo związane z jakością dostaw energii elektrycznej:

 • źródła zaburzeń elektromagnetycznych;
 • kompatybilność elektromagnetyczna – EMC;
 • wpływ generacji rozproszonej na jakość napięcia;
 • skutki złej JDEE – aspekty techniczne i ekonomiczne, efektywność energetyczna;
 • JDEE w sieciach typu smart;
 • kompensacja mocy biernej;
 • sposoby redukcji negatywnych skutków złej jakości napięcia;
 • metody i układy pomiarowe;
 • normalizacja, regulacje prawne, taryfy;
 • badania symulacje;
 • edukacja.
 
   Patronat nad konferencją objęły następujące firmy: 
 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • ZEUP „POZYTON” Sp. z o.o.
 • ELMA Energia Sp. z o.o.
 • ELHAND Transformatory Sp. z o.o.
 • EthosEnergy Poland S.A.
 • CMC Poland Sp. z o.o.
 • ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 
   W składzie komitetu naukowego znaleźli się: 
 • przewodniczący komitetu naukowego – prof. Zbigniew Hanzelka AGH Kraków, KE PAN;
 • prof. Jerzy Barglik Politechnika Śląska, KE PAN, OZW SEP;
 • prof. Roman Barlik, Politechnika Warszawska, KE PAN;
 • prof. Jakub Bernatt, IMiNE KOMEL, KE PAN;
 • prof. Andrzej Bień, AGH Kraków;
 • prof. Piotr Borkowski, Politechnika Łódzka;
 • prof. Sławomir Cieślik, UTP Bydgoszcz;
 • prof. Andrzej Demenko, Politechnika Poznańska, KE PAN;
 • prof. Tadeusz Glinka, Politechnika Śląska, KE PAN;
 • prof. Kazimierz Jagieła, ATH Bielsko Biała, OCz SEP;
 • prof. Mikołaj Karpiński, ATH Bielsko Biała;
 • dr h.c. prof. Michal Kolcun, TUKE Košice;
 • prof. Andrzej Krawczyk, prezes PTZE;
 • prof. Zbigniew Krzemiński, Politechnika Gdańska, KE PAN
 • prof. Waldemar Minkina, Politechnika Częstochowska;
 • prof. Katarzyna Oźga, Politechnika Częstochowska;
 • prof. Marian Pasko, Politechnika Śląska, KE PAN;
 • prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska;
 • prof. Tomasz Popławski, Politechnika Częstochowska;
 • prof. Antoni Sawicki, Politechnika Częstochowska;
 • prof. Tadeusz Skoczkowski, Politechnika Warszawska, KE PAN;
 • prof. Paweł Sowa, Politechnika Śląska;
 • dr inż. Piotr Szymczak, Prezes SEP, KE PAN;
 • prof. Dariusz Świsulski, Politechnika Gdańska;
 • prof. Tomasz Trawiński, Politechnika Śląska;
 • prof. Sławomir Tumański, Politechnika Warszawska, KE PAN;
 • prof. Andrzej Wac-Włodarczyk, Politechnika Lubelska;
 • prof. Jurij Warecki, AGH Kraków;
 • prof. Irena Wasiak, Politechnika Łódzka;
 • prof. Mirosław Wciślik, Politechnika Świętokrzyska;
 • m.dr h.c.prof. Sławomir Wiak, Politechnika Łódzka.
 
zaś w składzie komitetu organizacyjnego: 
 • przewodniczący – prof. dr hab. inż. Antoni Sawicki;
 • wiceprzewodniczący – dr inż. Marek Gała;
 • wiceprzewodniczący – mgr inż. Zbigniew Szewczyk;
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła;
 • dr inż. Aleksander Gąsiorski;
 • dr inż. Andrzej Jąderko;
 • dr inż. Marek Kurkowski;
 • mgr inż. Marian Kępiński
 • mgr inż. Sebastian Ślemp
 • sekretarz – mgr inż. Olga Motłoch.

   W ramach konferencji wygłoszono ponad 30 referatów, do których artykuły opublikowane zostały w monografii konferencyjnej w numerze 67 "Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej".

   I sesja konferencji nosiła tytuł: Metody i środki techniczne służące ograniczeniu zaburzeń elektromagnetycznych oraz poprawie jakości energii elektrycznej. Wygłoszono w niej następujące referaty:

 • Jarosław Czornik, Maciej Haltof: Filtry harmonicznych w przekształtnikowych układach napędowych. (Harmonic filters in converter drive systems);
 • Roman Krok: Propozycja wykorzystania odstawianych generatorów TGH-120 do kompensacji mocy biernej. (Scheme for applying unused TGH-120 generators to reactive power compensation);
 • Mirosław Wciślik, Paweł Strząbała: Analiza oddziaływań w obwodzie systemu elektroenergetycznego z obciążeniem nieliniowym. (Analysis of interactions in the circuit of the power system with nonlinear load);
 • Tomasz Siostrzonek, Krzysztof Chmielowiec, Mateusz Dutka, Andrzej Firlit, Krzysztof Piątek: Wpływ modernizacji układu zasilania maszyn ,wyciągowych na parametry napięcia w zakładach górniczych. (The influence of modernization of hoisting machines power supply system on the voltage parameters in mines);
 • Jurij Warecki, Michał Gajdzica: Wpływ charakterystyk eksploatacyjnych sieci przemysłowych na dobór parametrów filtrów harmonicznych. (Impact of industrial network operating characteristics on the harmonic filter parameters sizing);
 • Tomasz Siostrzonek, Jakub Wójcik, Krzysztof Chmielowiec, Andrzej Firlit, Szymon Barcentewicz: Układy wielopulsowe w napędach elektrycznych maszyn wyciągowych. (Multipulses converters for electric drives of main hoists - analysis of reasonability of use);
 • Dariusz Koteras, Marek Adamowicz: Model hybrydowego energoelektronicznego układu zasilania wielosystemowych Zespołów Trakcyjnych (EZT). Hybryd power electronic traction transformer for electric multiple units (EMU).   

   Oprócz tego w sesji tej z prezentacjami swych ofert wystąpiły firmy Schneider Electric Polska Sp. z o.o. oraz ANIRO Sp. z o. o.

   Sesja II (plakatowa) poświęcona była: Wybranym zagadnieniom związanym z jakością oraz ciągłością dostaw energii elektrycznej. Znalazły się w niej następujące prezentacje:

 • Łukasz Matyjasek, Krzysztof Matyjasek: Układy kompensacji mocy biernej maszyn wyciągowych ze szczególnym uwzględnieniem układów STATCOM (Power factor correction systems for mining hoists with special consideration of STATCOM systems); 
 • Mirosław Kornatka: Regulacja jakościowa a niezawodność sieci dystrybucyjnej. (Quality regulation and reliability of a distribution network);
 • Marek Gała, Antoni Sawicki, Kazimierz Jagieła, Janusz Rak: Wpływ procesów inicjacji i gaszenia łuków w piecach łukowych AC na stany asymetrii układu zasilania. (Impact of arc initiation and extinguishing processes in AC arc furnaces on asymmetry states of the power supply system);
 • Antoni Sawicki, Sławomir Gryś: Model hybrydowy łuku do badania oddziaływania odbiornika plazmowego gliding arc na sieć zasilającą. (Hybrid arc model for testing the interaction of the gliding arc plasma receiver on the power supply network); 
 • Patryk Szywalski, Andrzej Waindok, Bronisław Tomczuk: Komunikacja radiowa grupy dronów w paśmie 433 MHz w obszarze linii wysokiego napięcia. (Radio communication of a drone group for 433 MHz band in the area of HV lines);
 • Cieślik Sławomir: Jakość dostaw energii elektrycznej w koncepcji polskiego systemu elektroenergetycznego w perspektywie 2050 roku. (Quality of electricity supply in the concept of the Polish power system in the perspective of 2050); 
 • Mateusz Dutka, Krzysztof Piątek, Tomasz Siostrzonek, Szymon Barczentewicz, Bogusław Świątek: Estymacja wartości skutecznej napięcia w nieopomiarowanych punktach sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego. (Estimation of voltage in distribution networks using a simulation environment);
 • Andrzej Firlit, Bogusław Świątek, Krzysztof Piątek, Mateusz Dutka, Tomasz Siostrzonek: Estymacja wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej w nieopomiarowanych punktach sieci dystrybucyjnej. (Estimation of selected power quality indicators at non-measured distribution network points using neural networks);
 • Szromba Andrzej, Sysło Bartłomiej: Filtr aktywny UPQC sterowany sygnałem konduktancji zastępczej obciążenia. (Load conductance signal controlled UPQC conditioner);
 • Waldemar Dołęga: Wybrane aspekty bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej krajowej sieci dystrybucyjnej. (Selected aspects of electric energy supply security of national distribution grid).

   Drugi dzień konferencji rozpoczął się od Sesji III: Urządzenia i systemy przeznaczone do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej, która objęła następujące referaty: 

 • Justyna Brelińska, Wiesław Gil: Nowe rozwiązania w urządzeniach i systemach on-line monitorowania i oceny jakości energii elektrycznej (New solutions in devices and systems for on-line power quality monitoring and assessment);
 • Andrzej Olencki, Daniel Belica, Jarosław Markiewicz: Rozwój wzorców parametrów sieci energetycznej. (Development of power network parameters standards);
 • Krzysztof Lorek: Pomiary wielopunktowe analizatorami jakości zasilania klasy A rodziny PQM-7xx. (Multi-point measurements using class A PQM analyzers);
 • Piotr Makles: Licznik energii elektrycznej jako urządzenie pomiarowe zawartości harmonicznych. (Electricity meter as a measuring device for harmonics content);
 • Krzysztof Piątek, Mateusz Dutka, Grzegorz Wiczyński, Tomasz Siostrzonek, Krzysztof Chmielowiec: Optymalny wybór miejsc pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. (Optima! selection of measurement locations for power quality metering);
 • Andrzej Firlit, Krzysztof Piątek, Szymon Barczentewicz, Krzysztof Chmielowiec, Mateusz Dutka: Prace badawczo-rozwojowe Enea Operator i Akademii Górniczo-Hutniczej w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej oraz bilansowania mocy i energii. (Research and development works of Enea Operator and AGH University of Science and Technology in the area of monitoring the power quality and balancing power and energy.);
 •  Bogumił Dudek: Jakość dostawy energii elektrycznej - rola techniki prac pod napięciem. (Quality of electricity supply - the role of live line maintenance). 

   Sesję III zakończyło wystąpienie przedstawiciela firmy MIKRONIKA Sp. z o. o. 

   Tematem Sesji IV była: Lokalizacja i ocena indywidualnej emisji zaburzeń elektromagnetycznych oraz analiza wybranych parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej, w której wygłoszono następujące refereaty:

 • Krzysztof Chmielowiec, Grzegorz Wiczyński, Andrzej Firlit, Mateusz Dutka, Szymon Barcentewicz: Lokalizacja źródeł zaburzeń napięcia w oparciu o zagregowane dane pomiarowe. (Location oj voltage disturbances sources based on aggregated measuring data);
 • Michał Jasiński, Tomasz Sikorski, Dominika Kaczorowska, Klaudiusz Borkowski: Wykorzystanie analizy skupień do identyfikacji oznaczonych wyników pomiaru jakości energii elektrycznej. (Application of cluster analysis to Identifikation flagged power quality measurements);
 • Lubomir Marciniak: Ocena parametrów asymetrii dla składowej zerowej w sieci średniego napięcia. (Assessment of asymmetry parameters for zero sequence component in the medium voltage network);
 • Szymon Barczentewicz, Krzysztof Duda, Andrzej Bień: Monitorowanie częstotliwości pieca łukowego wykorzystujące technikę fazorową. (Monitoring of electric arc furnace frequency using phasor analysis);
 • Szymon Barczentewicz, Bogusław Świątek, Andrzej Firlit, Krzysztof Piątek, Krzysztof Chmielowiec: Metody oceny indywidualnej emisji zaburzeń elektromagnetycznych w sieci dystrybucyjnej na podstawie sygnałów rzeczywistych. (Electromagnetic disturbances assessment on a distribution network using real measurements);
 • Leszek Ładniak: Ocena jakości zasilania odbiorników trójfazowych. (Power quality assessment of three-phase power system).

     Sesję zamknęło wystąpienie przedstawiciela firmy SIBA Polska Sp. z o. o.

      W pierwszym dniu konferencji odbyła się kolacja koleżeńska. Dodatkowo uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzenia z przewodnikiem Jasnej Góry, w tym Biblioteki Jasnogórskiej oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.

     Kolegom z Oddziału Częstochowskiego SEP gratulujemy organizacji znakomitego wydarzenia naukowo-technicznego o wyjątkowo dużym ciężarze gatunkowym! 

Opracował: 

Jacek Nowicki

SG SEP

  Konferencję otwiera prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła - prezes Oddziału Częstochowskiego SEP

 

Prezentacja firmy Schneider Electric

 

Zdjęcia: 

Jacek Nowicki

SG SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili