Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


JUBILEUSZ 100-LECIA SEP WE LWOWIE

      W dniach 26-28 września 2019 r. we Lwowie odbyły się jubileuszowe obchody 100-lecia SEP pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Ambasady Ukrainy w Warszawie. Z Polski pojechały do Lwowa dwa autokary członków i sympatyków SEP.

      Głównym celem uroczystości była prezentacja dorobku i osiągnięć elektryków polskich i ukraińskich na tej przestrzeni czasu oraz osiągnięć stowarzyszeń naukowo -  technicznych działających na Ukrainie i w Polsce.

      Głównymi organizatorami tego wydarzenia byli:

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich;
 • Narodowy Uniwersytet „Lwiwska Politechnika”;
 • Organizacja Publiczna „Związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy”.

   Współorganizatorami obchodów jubileuszowych były również następujące  organizacje:

 • Instytut Elektrodynamiki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy;
 • Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza;
 • Narodowy Uniwersytet Budowy Okrętów im. Admirała Makarowa z Nikołajewa na Ukrainie;
 • Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „ Kyjiwskij Politechnicznij Instytut im. Ihora Sikorsoho;
 • Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie;
 • Instytut Polski w Kijowie;
 • Lwowski Regionalny Związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy.

   Patronat medialny nad uroczystościami objęły:

 • "Spektrum";
 • "Energetyka";
 • "Wiadomości Elektrotechniczne";
 • "Przegląd Techniczny";
 • "Kurier Galicyjski";
 • Polskie Radio Lwów.

   Jubileuszowym uroczystościom przewodniczył Komitet Honorowy w składzie ;

 • Jurij Bolało – Rektor Narodowego  Uniwersytetu „ Lwiwska Politechnika”;
 • Oleksandr Dupak – wiceprzewodniczący Organizacji Publicznej „ Związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy”;
 • Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Członek Honorowy SEP.

oraz 26 osób z Polski i  z Ukrainy, stanowiących całość Komitetu Honorowego.

   Powołany został również Komitet Programowy obchodów składający się z przedstawicieli polskich i ukraińskich  uczelni oraz stowarzyszeń i organizacji z obu krajów (30 osób).

   Nad całością organizacyjną obchodów czuwał Komitet Organizacyjny , w skład którego weszły osoby z Polski i z Ukrainy (13 osób).

 

Przebieg Uroczystości Jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie

Obchody Jubileuszu we Lwowie można ująć w trzech działach tematycznych:

 • Pamięć o zasłużonych; 
 • Sympozjum naukowe;
 • Integracja polsko – ukraińska.

 

PAMIĘĆ O ZASŁUŻONYCH 

   Realizując ten punkt obchodów Stowarzyszenie Elektryków Polskich rozpoczęło swoje działania już dużo wcześniej. Z inicjatywy SEP, przed uroczystościami jubileuszowymi zostały odnowione groby zasłużonych osobistości, których praca zawodowa i społeczna legła u podstaw powstania przyszłej organizacji elektryków polskich.

   Na Cmentarzu Łyczakowskim przeprowadzono ponowną renowację  grobowca prof. Romana Dzieślewskiego oraz renowację grobowca Prof. Romana Gostkowskiego, pierwszego Prezesa Polskiego Towarzystwa Politechnicznego.

   Na Cmentarzu w Brzuchowicach koło Lwowa SEP przeprowadził renowację grobów Profesora Gabriela Sokolnickiego, członka pierwszego Zarządu Głównego SEP oraz jego żony Marii. Na wszystkich tych miejscach pamięci zostały złożone w imieniu SEP wieńce i zapalone znicze pamięci. Pamiętaliśmy również o grobach ukraińskich Profesorów , którzy wraz z polskimi Profesorami wnieśli duży wkład w rozwój elektrotechniki i elektryki.

   Podsumowaniem tego punktu obchodów jubileuszu we Lwowie była uroczysta  Msza Św. w Archikatedrze Lwowskiej , odprawiona przez Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w intencji zmarłych  zasłużonych ludzi , działających na rzecz elektryki i za współczesnych żyjących , którzy kontynuują to 100-letnie dzieło organizacyjne.

 

SYMPOZJUM NAUKOWE

Głównym punktem obchodów Jubileuszu 100-lecia SEP we Lwowie było wspólne polsko-ukraińskie sympozjum naukowe, które odbyło się w gmachu głównym Narodowego Uniwersytetu Lwiwska Politechnika.

Sympozjum odbyło się pod hasłem „Tradycje elektryki w Ośrodku Lwowskim oraz propozycje współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.

W pierwszej części spotkania (inauguracja sympozjum naukowego ) w auli głównej (obrazy Jana Matejki) Politechniki Lwowskiej,  odbyło  się powitanie wszystkich zaproszonych gości przez organizatorów i gospodarzy wydarzenia.

W prezydium otwarcia sympozjum zasiedli;

 • zastępca kierownika administracji obwodowej - Wasyl Łozynskyy,
 • zastępca Mera Miasta Lwowa - Andrij Moskalenko ,
 • prezes SEP - Piotr Szymczak,
 • prorektor Narodowego Uniwersytetu Lwiwska Politechnika - prof. Natalia Chukhray,
 • wiceprzewodniczący związku NTEE Ukrainy  - Oleksandr Dupak.

 

Miłym akcentem rozpoczynającego się sympozjum było wręczenie medali i odznaczeń  z okazji 100 – lecia SEP dla osób z Ukrainy i z Polski. Wręczono medale 100 – lecia SEP.

 • Medal 100-lecia SEP dla Politechniki Lwowskiej
 • Medale SEP  dla osób  z Politechniki Lwowskiej i innych uczelni i instytucji ,  które wniosły istotny wkład w rozwój współpracy ukraińsko-polskiej:
 • Prof. dr hab. inż. Jurij Bobało (Rektor Politechniki Lwowskiej) – medal prof. Mieczysława Pożaryskiego: w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej w dziedzinie nauki i dydaktyki;
 • Prof. Orest lwakhiv (Narodowy Uniwersytet " Lwiwśka Politechnika”) – medal Romana Dzieślewskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich;
 • Prof. Petro Stakhiv (Narodowy Uniwersytet "Lwiwśka Politechnika”) – medal Romana Dzieślewskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem elektryków Polskich;
 • Andrej Kriżaniwskij (Muzeum Historii Elektryfikacji Lwowa) – medal Groszkowskiego: w uznaniu zasług w pozyskiwaniu cennych źródeł archiwalnych dotyczących historii postaci związanych z elektryką oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich;
 • Prof. Bohdan Stadnyk (Narodowy Uniwersytet " Lwiwśka Politechnika") – medal Groszkowskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej;
 • Prof. Mykhaylo Dorozhovets (Narodowy Uniwersytet "Lwiwśka Politechnika”) – medal Krukowskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej;
 • Prof. Mykhaylo Seheda - Narodowy Uniwersytet " Lwiwśka Politechnika" – medal Krukowskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej;
 • Pan Andrij Andruchiw (Dyrektor Biblioteki - Narodowy Uniwersytet " Lwiwśka Politechnika") – medal Stanisława Fryzego: w uznaniu zasług w pozyskiwaniu cennych źródeł archiwalnych dotyczących historii i postaci związanych z elektrotechniką;
 • Prof. Volodymyr S. Blintsov (Prorektor Uniwersytetu Budowy Okrętów w Nikołajewie) – medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego: w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy naukowej i dydaktycznej oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich;
 • Prof. Vasyl. F. Shynkarenko (Kierownik Katedry Elektromechaniki Politechniki Kijowskiej) – medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej w dziedzinie elektromechaniki;
 • Dr. hab. Inż. Viktor V. Grebennikov (Kierownik Pracowni Instytutu Elektrodynamiki NAN Ukrainy) – medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego – w uznaniu zasług w rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy w dziedzinie maszyn elektrycznych nowych generacji.

 

 • Medal 100-lecia SEP dla osób  z Polski:
 • Kol. Bolesław Pałac (czł. ZG SEP, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Obchodów 100-lecia SEP) — Medal 100-lecia SEP - w uznaniu zasług w rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i stowarzyszeniowej;
 •   Kol. Wiesław Michalski (prezes Oddziału Radomskiego SEP) — Medal 100-lecia SEP - w uznaniu zasług w rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i stowarzyszeniowej.

Referaty na sympozjum i praca w zespołach problemowych

   Ważnym i doniosłym wydarzeniem tego sympozjum naukowego były wygłoszone referaty oraz  w drugiej części dyskusja w zespołach problemowych.

   W auli głównej wygłoszono szereg bardzo ciekawych referatów tak ze strony polskiej jak i ukraińskiej;

 • Jerzy Hickiewicz - „Lwowskie korzenie polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego”;
 • Mykhaylo Dorozhovets – „Lwowskie stulecie miernictwa elektrycznego”;
 • Jan Strzałka , Przemysław Sadłowski , Piotr Rataj – „Początki polskiej działalności stowarzyszeniowej oraz zarys działalności Oddziału Lwowskiego i Oddziału Wołyńskiego SEP";
 • Serhiy Rendziniak – „Lwowska szkoła elektrotechniczna – źródła i perspektywy";
 • Piotr Szymczak , Bolesław Pałac – „Propozycje współpracy naukowo – dydaktycznej i stowarzyszeniowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi elektrykami”;
 • Natalia Hots – „Współpraca pomiędzy Narodowym Uniwersytetem Lwiwska Politechnika i uczelniami polskimi”;
 • Jacek Piechota , Oleg Dubisz - „Kierunki polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej”;
 • Stefan Kuybida – „O perspektywach i warunkach wstępnych polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”.

 W drugiej części sympozjum rozpoczęły się prace w trzech zespołach problemowych;

 • Zespół pierwszy: Naukowo-Dydaktyczny;
 • Zespół drugi: Gospodarczy;
 • Zespół trzeci: Stowarzyszeniowy.

   Każdy z zespołów problemowych przedstawił  i przedyskutował  problematykę , która była przypisana do każdego z nich. Problemy te były przedstawiane przez ukraińską i polską stronę , a nad ich przebiegiem czuwał dwu osobowy zespół przewodniczących , ze strony polskiej i ukraińskiej.

   Owocem tych obrad są materiały dyskusyjne i wnioski zespołów problemowych , które zostały uzgodnione , spisane  i będą przedmiotem publikacji po obu stronach. To bardzo ciekawy materiał , który może być zaczynem dla przyszłej współpracy ukraińskich i polskich elektryków. To było jedno z ważniejszych wydarzeń i faktów dotychczasowej współpracy SEP ze stroną ukraińską. Efekty prac w zespołach problemowych powinny być widoczne niebawem  w pracy stowarzyszeniowej i we współpracy miedzy obu społecznościami elektryków.

Integracja polsko-ukraińska

   Podsumowaniem jubileuszu 100-lecia SEP we Lwowie była integracja polskich i ukraińskich elektryków, wyrażona w różnych formach spotkań koleżeńskich.

     Jednym z nich był jubileuszowy koncert w Lwowskiej Filharmonii w wykonaniu kameralnej orkiestry smyczkowej tej instytucji. Muzycy lwowscy wykonali utwory muzyczne kompozytorów polskich urodzonych we Lwowie oraz kompozytorów ukraińskich. W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwory m.in. Zygmunta Krauzego , Wojciecha Kilara i Krystyny Moszumańskiej-Nazar .

   W drugiej części koncertu uczestnicy wysłuchali wspaniałego koncertu fortepianowego  w wykonaniu pianisty Jerzego Pawła Kowalskiego z Warszawy, który po mistrzowsku wykonał kompozycje Fryderyka Chopina.

   Dopełnieniem pełnej integracji polsko-ukraińskiej było spotkanie koleżeńskie w gościnnym hotelu Dniestr, gdzie był czas na podziękowania, nawiązywanie bliższych kontaktów, życzenia i muzykę.

   Przy rytmach lwowskiej kapeli i przy znakomitym miejscowym jadle, wśród przyjaciół z Ukrainy,  mogliśmy świętować  zakończenie obchodów 100-lecia SEP we Lwowie.

   Efekty tego spotkania powinny pojawić się w niedługim czasie.

   Wszystkim uczestnikom, sponsorom, sympatykom składamy serdeczne podziękowania za to spotkanie i pomoc przy jego organizacji . Obchody 100-lecia SEP przechodzą zatem do historii.

    Pamiątką z tego wydarzenia pozostanie film nagrany  we Lwowie, który prezentuje początki powstania SEP oraz jego współczesne znaczenie i rola dla elektryki . Film poświecony jest pamięci osób , które współtworzyły SEP i  które to dzieło przez 100 lat kontynuowało.

 

Opracowali:

Piotr Szymczak, Prezes SEP 

Bolesław Pałac, Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Jubileuszu 100-lecia SEP

Zdjęcia:

Robert Kaczmarczyk

 

Przed pomnikiem pomordowanych Profesorów Lwowskich na Wzgórzach Wuleckich

 

Na Cmentarzu Łyczakowskim przy grobie Profesora Dzieślewskiego

 

Złożenie wienca i zapalenie zniczy przy grobowcu Profesora Romana Gostkowskiego

 

Archikatedra Lwowska - słowo Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego do uczestników obchodów 100-lecia SEP we Lwowie

 

Ciepłe spotkanie z Arcybiskupem Mokrzyckim

 

Uroczystość w pieknej auli Politechniki Lwowskiej udekorowanej obrazami Jana Matejki

 

Medal 100 - lecia SEP dla Politechniki Lwowskiej z rąk Prezesa Piotra szymczaka odbiera Prorektor Nataliya Chukhray

 

Rozpoczęcie sympozjum z okazji 100 - lecia SEP przez Profesora Oresta Iwakhiva

 

Referat Profesora Hickiewicza o początkach stowarzyszenia we Lwowie

 

Dyskusja w zespołach problemowych

 

Koncert fortepianowy Jerzego Pawła Kowalskiego w Filharmonii Lwowskiej

 

Spotkanie jubileuszowe polskich i ukraińskich elektryków w hotelu Dniestr

 

Tort 100-lecia SEP przygotowany przez ukraińskich gospodarzy

 

Kapela Lwowska

 

Uczestnicy spotkania koleżeńskiego w hotelu Dniestr

 

Galeria zdjęć 

Obchody 100-lecia SEP we Lwowie w obiektywie Janusza Kowalskiego:Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili