Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Czasopismo "Opto-Electronics Review"

   "Opto-Electronics Review" (dalej OPELRE) jest anglojęzycznym czasopismem naukowym wydawanym kwartalnie od 1992 roku, zaś od 2017 tylko w wersji elektronicznej. Powstało jako dodatek do jednego z czasopism wydawanych przez NOT, zaś na podstawie uchwały nr 8 Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z dnia 16 września 1994 r od dnia 1 stycznia 1994 r. przekazano Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP).Od 1997 roku redakcja pisma została przejęta przez WAT gdzie w latach 1997-2014 redaktorem naczelnym był prof. Antoni Rogalski, czł. rzecz. PAN, zaś od 2015 r. jest prof. Leszek Jaroszewicz, członek Komitetu Elektroniki i Telekominikacji PAN. Obecnie trwają prace nad umową dzięki, której od początku 2020 roku czasopismo będzie wydawane przez Polską Akademię Nauk. 

   W maju 2001 roku OPELRE włączone zostało na listę czasopism cytowanych (Lista Filadelfijska). Od 2002 posiada impact factor zgodny z wykazem Journal Citation Raport (JCR). Opublikowana lista JCR w lipcu 2019 roku (za rok 2018) wskazuje IF=1,438 (wzrost o 0,282), IF bez autocytowań 1,342 oraz IF5=1,580. Tym samym czasopismo to będąc jednym z 145 polskich czasopism wykazywanych w bazie JCR zajmuje w tym roku 37 pozycję względem IF, przy czym 7 wśród czasopism technicznych po: Archives of Civil and Mechanical Engineering (4 pozycja na liście z IF=2,846), Biocybernetics and Biomedical Engineering (10 pozycja na liście z IF=2,159), Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability (16 pozycja na liście z IF=1,806), Archives of Control Sciences (27 pozycja na liście z IF=1,559), Archives of Mechanics (28 pozycja na liście z IF=1,543), International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (34 pozycja na liście z IF=1,504), a przed Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences (45 pozycja na liście z IF=1,277). Łącznie na liście JCR jest 27 polskich czasopism o profilu głównie technicznym.

   Termin ”Lista Filadelfijska” oznacza wykaz czasopism i serii naukowych indeksowanych w bibliograficznych bazach danych, tworzonych przez Institute for Science Information (ISI) w Filadelfii. Właściwa i pełna nazwa listy to Thomson Scientific Master Journal List. Lista dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej tego instytutu pod adresem: www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/. Lista filadelfijska podlega stałej modyfikacji.

   Wprowadzenie nowego tytułu czasopisma na listę filadelfijską nie jest łatwe. Należy przestrzegać zasad międzynarodowej konwencji wydawniczej (international editorial conventions). Artykuły w nich zawarte powinny zawierać co najmniej streszczenia, słowa kluczowe w języku angielskim, pełny adres każdego z autorów oraz w miarę kompletną anglojęzyczną informację bibliograficzną o cytowanych publikacjach. Ważne jest regularne ukazywanie się kolejnych numerów czasopisma. Badana jest dokładnie zawartość czasopisma i na podstawie posiadanej w Filadelfii bazy danych o cytowaniach podejmowana jest decyzja, czy jest ono dostrzegane w globalnym świecie przez innych uczonych i czy może być uznane za wnoszące istotny wkład w rozwoju nauki.

   Baza JCR pozwala na ocenę rangi naukowej danego czasopisma, którą określa się liczbą cytowań artykułów opublikowanych w tym czasopiśmie. Innymi słowy – im więcej artykułów z danego czasopisma jest cytowanych przez innych – tym wyższy jest poziom naukowy tego czasopisma. JCR umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, np. Impact Factor (IF), który ma największe znaczenie i uznanie jako podstawowe kryterium oceny i porównania czasopism pod względem ich wartości naukowej.

   Impact Factor dla danego czasopisma za dany rok (np. za 2018) jest obliczany przez podzielenie liczby cytowań artykułów z danego czasopisma przez liczbę artykułów opublikowanych przez to czasopismo w okresie dwóch poprzedzających lat (w tym przypadku: w 2016 i 2017). IF jest więc wskaźnikiem częstości cytowania publikacji zamieszczonych w danym czasopiśmie, wskazującym na jego popularność.

   Jednocześnie według aktualnie opublikowanej listy punktowej MNiSW czasopismo uzyskało 70 pkt. i jest przydzielone do pięciu dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria biomedyczna; inżynieria materiałowa; nauki chemiczne oraz nauki fizyczne. Ten szeroki zakres tematyczny oraz struktura autorów prac wg. Clarivate Analytics: 54% z Polski, 24% z Azji, 12% z dawnej Rosji, 8% z Europy oraz 2% Ameryki Płn. (pismo przypisane do engineering: electrical & electronics, optics, physics applied) ma istotne znaczenie czasopisma dla krajowego środowiska naukowego. Przyznanie OPELRE 70 pkt rankingowych klasuje je w grupie 45 pism polskich – wyższe punktacje ma 10 czasopism (przyznane 100 pkt) oraz 4 pisma (przyznane 140 pkt), w tym w naukach technicznych jest jedno za 140 pkt. oraz cztery 4 za 100 pkt.

   OPELRE, wydawane wyłącznie w języku angielskim, to jedyne pismo naukowo-techniczne w kraju, o tak wysokim statucie międzynarodowym, poświęcone w całości optoelektronice i fotonice, które publikuje prace w następujących kategoriach:

- prace przeglądowe także zapraszane (reviews and invited reviews), które prezentują obecny stan wiedzy w danej tematyce,

- recenzowane prace badawcze (refereed research contributions), przedstawiające oryginalne osiągnięcia naukowe z zakresu teorii, eksperymentu lub technologiczne,
- prace konferencyjne (conference papers), jako prace zapraszane bądź jako recenzowane prace badawcze.

   Czasopismo publikuje artykuły dotyczące materiałów, systemów jak i przetwarzania sygnałów optoelektronicznych oraz fotonicznych; zawiera wyniki badań, opisy technologii, materiałów, przyrządów pomiarowych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowań optoelektroniki i fotoniki. Zakres czasopisma obejmuje zagadnienia teoretyczne, eksperymentalne, technologiczne i instrumentalne z szerokiego zakresu optoelektroniki i fotoniki. Szczególnie interesujące dla wydawcy są prace pokazujące nowe trendy w rozwoju szeroko rozumianej optoelektroniki i fotoniki. Złożone prace przyjmowane są do druku na bazie pozytywnej opinii dwu niezależnych, anonimowych dla autorów recenzji i decyzji co-edytora tematycznego. Wszystkie prace podlegają sprawdzeniu „anty plagiatowemu” poprzez oprogramowanie iThenticate przy czym poziom tzw. similarity index powyżej 25%-30% wyklucza manuskrypt z publikacji.

OPELRE jest indeksowane oraz abstraktowane (podawane streszczenia prac) w następujących światowych bazach pism naukowych:

  • Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences
  • Current Contents/Engineering, Computing & Technology
  • SciSearch/Science Citation Index Expanded
  • Scopus
  • Journal Citation Reports - Science Edition

Ogółem przez Thomson Reuter jest indeksowanych około 8 500 czasopism naukowych. Jednakże do Current Contents włączonych jest znacznie mniej, bo około 3 tysięcy czasopism. OPELRE jest w pierwszej dziesiątce najlepszych czasopism optycznych/optoelektronicznych na świecie, co biorąc pod uwagę poniżej wskazane czasopisma jest olbrzymim osiągnięciem.

 

L.p.

Nazwa czasopisma

Impact Factor

1

Optics and Lasers in Engineering

4,059

2

Optics Letters

3,866

3

Optics Express

3.561

4

Optics and Laser Technology

3,319

5

Optical Materials

2,687

6

Journal of the Optical Society of America B

2,284

7

Applied Optics

1,973

8

Optics Communications

1,961

9

Journal of the Optical Society of America A

1,861

10

Opto-Electronics Review

1,438

 

 

 

Adres Redakcji oraz zasady zgłaszania artykułów do opublikowania w czasopiśmie znajdują się na stronach internetowych:

 

https://www.wat.edu.pl/opto-electronics-review/

 

Archiwalne roczniki OPELRE można znaleźć w internecie pod następującymi adresami:

  1. 1- 14 (lata 1992-2006) http://www.wat.edu.pl/review/optor/;
  2. 14-22 (lata 2006-2014) http://link.springer.com/journal/11772;

www.springerlink.com/content/1230-3402/;

  1. 23-24 (lata 2015-2016) https://www.degruyter.com/view/j/oere;
  2. 25-27 (lata 2016-2019) https://www.journals.elsevier.com/opto-electronics-reviev

Opracował:

prof. Leszek Jaroszewicz

Redaktor Naczelny "Opto-Electronics Review"Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili