Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 323 / 7 - 13.02.2022

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Przygotowania do XL Walnego Zjazdu Delegatów SEP

25 lutego 2022 roku mija rok od zakończenia prac Komisji ds. Strategii SEP nad projektem dokumentu pt.: „Strategia Stowarzyszenia Elektryków Polskich na lata 2021-2030”. W tym dokumencie, m.in. wyeksponowano fakt istotnego wkładu Stowarzyszenia Elektryków Polskich w stan i rozwój polskiej rzeczywistości gospodarczej i społecznej, który nieprzerwanie trwa od ponad 100 lat.


Ostatnich trzydzieści lat obfitowało w wydarzenia zmieniające postrzeganie świata przez wszystkich ludzi żyjących w Polsce. Wielka transformacja polityczno-gospodarczo-społeczna z przełomu lat 80 i 90 ubiegłego wieku, tworzenie się nowej struktury gospodarczej w Polsce, dynamiczny rozwój przemysłu i nowych technologii informatycznych, wejście Polski do Unii Europejskiej, wyraźne odczuwanie zmian klimatu i potrzeba transformacji polskiej energetyki oraz pandemia koronawirusa, pokazały, że co kilka-kilkanaście lat występowały wydarzenia kluczowe dla życia Polaków. Stowarzyszenie aktywnie i skutecznie odpowiadało na zmieniające się warunki zewnętrzne, czego dowodem jest zrzeszanie ok. 20 tysięcy członków indywidualnych. W najbliższej przyszłości dynamika zmian będzie jeszcze bardziej wyraźna, zatem SEP musi się przygotować do działania w znacznie trudniejszych warunkach, z ambicjami nowoczesnej organizacji na miarę wyzwań XXI wieku, aby skutecznie odpowiadać na zmiany otoczenia. Stowarzyszenie musi być kreatorem nowoczesnych rozwiązań i działań w kluczowych dla Polski obszarach, takich jak: gospodarka, normalizacja, szkolnictwo zawodowe i nauka. Oprócz obowiązków statutowych również wyżej wymienione aspekty powodują, że XL Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w dniach 23-24 września 2022 roku w Bydgoszczy, będzie bardzo ważnym punktem odniesienia do dalszego działania naszego Stowarzyszenia.

Komitet Organizacyjny XL WZD SEP przystąpił do bardzo intensywnych działań związanych z organizacją Zjazdu. Obrady będą odbywały się w Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej, al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz (fot. 1).

 

Fot. 1. Widok fragment kampusu Politechniki Bydgoskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia w roku 2021

 

Auditorium jest nowoczesnym obiektem o powierzchni netto 2503 m² i kubaturze 14586 m³ z główną salą audytoryjną na 500 miejsc (fot. 2 i fot. 3), którą za pomocą mobilnej ściany akustycznej można dzielić na dwie mniejsze sale po 250 miejsc każda. Oprócz głównej sali, kompleks funkcjonalnie uzupełniają cztery sale wykładowe przeznaczone łącznie dla 240 osób oraz pomieszczenia socjalne, magazynowe i techniczne.

 

Fot. 2. Widok na miejsca audytoryjne w sali głównej (inauguracja roku akademickiego 2021/22; Fot. Ryszard Wszołek)

 

Fot. 3. Widok na podium sali głównej (inauguracja roku akademickiego 2021/22; Fot. Ryszard Wszołek)

 

 

Główne obrady merytoryczne planowane są na dwa dni 23 i 24 września 2022 r. Tradycją w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jest organizowanie wydarzeń towarzyszących Walnemu Zjazdowi Delegatów SEP. W tzw. „dniu zerowym”, czyli 22 września 2022 roku, planowane są trzy takie wydarzenia:

  • Pierwszym wydarzeniem będzie złożenie kwiatów i oddanie czci wybitnym elektrykom zasłużonym dla rozwoju elektryki w Bydgoszczy. Pamięć i propagowanie sylwetek zasłużonych elektryków (zwłaszcza członków SEP) jest jednym z ważniejszych działań statutowych naszego Stowarzyszenia. Oddział Bydgoski SEP w roku 2021 umieścił obszerną informację na ten temat w rozdziale pt.: „Stowarzyszenie Elektryków Polskich” (autorzy: Sławomir Cieślik i Janusz Nowastowski, str. 109-137) w monografii pt.: „100-lecie działalności inżynierów i techników w Bydgoszczy” (ISBN 978-83-66-530-17-1).
  • Drugim wydarzeniem będzie msza św. w intencji elektryków, która odbędzie się w Katedrze pw. św. Marcina i Mikołaja, Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, ul. Farna 2. We wspomnianym na wstępie dokumencie strategii zapisano wizję naszego Stowarzyszenia, którą jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako organizacja otwarta na nowych członków i współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem. SEP swoją działalność skupia na integrowaniu społeczności członków i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Jest organizacją niezależną, kultywującą tradycje i otwartą na nowe wyzwania. Tradycyjne msze święte w intencji elektryków są odpowiedzią na oczekiwania niektórych członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  • Trzecim wydarzeniem w „zerowym dniu” Zjazdu będzie spotkanie robocze podsumowujące kończącą się kadencję władz statutowych SEP. Jest to ostatnie spotkanie tego grona przed przedstawieniem sprawozdań ze swej działalności przed delegatami WZD i wnioskami o absolutorium. Zgodnie z zapisami Statutu SEP, władzami naczelnymi są: Walny Zjazd Delegatów (WZD) oraz Zarząd Główny (ZG). Naczelnym organem kontrolnym jest Główna Komisja Rewizyjna (GKR), naczelnym organem orzekającym w sprawach o naruszenie przez członka SEP postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania jest Główny Sąd Koleżeński (GSK), natomiast organami opiniodawczymi są: Rada Prezesów (RP) i Rada Naukowo-Techniczna (RNT). Organem doradczym i roboczym WZD jest Komisja Wyborcza (KW), a organami doradczymi i roboczymi ZG są centralne komisje, rady i zespoły, których problematykę i zakres prac określa ZG w ich regulaminach.

 

Ważną informacją jest to, że XL Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich ma swoje logo (rys. 4).

 

Rys. 4. Logo XL Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Logo, jako pewien wyraz artystyczny powinien pobudzać wyobraźnię i odczucia artystyczne każdego odbiorcy indywidualnie, dlatego ograniczę się jedynie do zwrócenia uwagi na trzy elementy. Kontur Polski symbolizuje ogólnopolski charakter działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Logo SEP jednoznacznie określa o jakie Stowarzyszenie chodzi. Logo miasta Bydgoszczy, umieszczone w geograficznym odniesieniu do konturu Polski, wskazuje na gospodarza XL Walnego Zjazdu Delegatów SEP.

Informacja o postępie przygotowań do XL WZD SEP i programie na kolejne dni Zjazdu będą przedstawiane sukcesywnie w kolejnych komunikatach informacyjnych. Możliwe jest też kierowanie pytań i sugestii dotyczących komunikatów informacyjnych związanych z organizacją XL WZD SEP w Bydgoszczy na adres e-mail przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XL WZD SEP Sławomira Cieślika (slawomir.cieslik@pbs.edu.pl).

 

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XL WZD SEP

Sławomir Cieślik


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili