Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 274 / 7 - 13.12.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


STANISŁAW BOLKOWSKI - Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin

W dniu 12 grudnia 2020 r. niecodzienny Jubileusz 90-tej rocznicy urodzin obchodził prof. Stanisław Bolkowski, wielce zasłużony dla polskiej elektrotechniki naukowiec i dydaktyk, wieloletni (od 1955 r.) aktywny i bardzo zasłużony członek naszego Stowarzyszenia.


Stanisław Bolkowski urodził się w dniu 12 grudnia 1930 r. w Równem (obecnie Ukraina). W 1940 r. został wraz z matką zesłany na Syberię. W 1946 r. powrócił do kraju i zamieszkał z rodziną w Łodzi, gdzie po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1956 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka o specjalności sieci elektroenergetyczne.

Jeszcze podczas studiów, w 1952 r., rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Podstaw Elektrotechniki jako zastępca asystenta, a od 1956 r. pracował na stanowisku asystenta i następnie starszego asystenta. W 1965 r. uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i został powołany na stanowisko adiunkta. W 1971 r. decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych uzyskał stanowisko docenta. W 1983 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1992 r. na podstawie konkursu przeprowadzonego w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1956-60 był dodatkowo zatrudniony w Zakładach Energetycznych Okręgu Centralnego na stanowisku starszego inżyniera.

W Politechnice Warszawskiej sprawował szereg odpowiedzialnych funkcji. W kadencji 1972-75 był zastępcą Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego, a w latach 1975-2001 Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej. W latach 1981-87 sprawował z wyboru funkcję prodziekana Wydziału Elektrycznego, a następnie w latach 1987-93 był Dziekanem tego Wydziału. W latach 1993-96 był Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W 1996 r. został wybrany na stanowisko Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Dydaktyki, które sprawował w kadencji 1996-99, a w kadencji 1999-2002 był wybrany na stanowisko Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej.

Pełniąc ważne funkcje w Politechnice Warszawskiej profesor Stanisław Bolkowski przyczynił się do dynamicznego rozwoju kadry nie tylko na rodzimym wydziale. Był jednym z inicjatorów zjazdów dziekanów wydziałów elektrycznych polskich uczelni technicznych, które są kontynuowane do dziś.

Od roku 2002 do 2011 prof. Bolkowski pracował także w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Politechniki Białostockiej, gdzie prowadził wykłady z teorii obwodów elektrycznych na studiach stacjonarnych i dla doktorantów.

Profesor Bolkowski ma bogaty dorobek naukowy z zakresu teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Jest autorem ponad stu prac naukowych, autorem siedmiu i współautorem pięciu podręczników akademickich. Opracował kilkaset haseł do „Encyklopedii Techniki” i rozdział poświęcony teorii obwodów elektrycznych do „Poradnika Inżyniera Elektryka”. Wypromował ośmiu doktorów oraz był recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich i kilkunastu rozpraw habilitacyjnych.

W dowód uznania Jego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz zasług dla rozwoju elektrotechniki, Politechnika Śląska w 2009 r. nadała profesorowi Stanisławowi Bolkowskiemu godność Doktora Honoris Causa tej uczelni.

Przez cały okres działalności zawodowej był bardzo aktywny w działalności naukowej i społecznej również poza macierzystą uczelnią. Był członkiem Komitetu Terminologii przy Prezydium PAN, członkiem Rady Upowszechnienia Nauki przy Prezydium PAN i członkiem Rady Programowej Zakładu Badań Podstawowych Elektrotechniki Instytutu Elektrotechniki. Od 1987 r. jest nieprzerwanie członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, a aktualnie jest Zastępcą Przewodniczącego tego Komitetu. Przewodniczy także Radom Programowym dwóch konferencji: Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (SPETO) oraz Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice (ZKwE).

Od 1955 r. Stanisław Bolkowski jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Od pierwszych lat członkostwa działał w Komisji do spraw Młodzieży i Studentów w Oddziale Warszawskim SEP i był jej przewodniczącym, a następnie został wybrany przewodniczącym Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP. W 1994 r. na XXVII Walnym Zjeździe Delegatów SEP prof. Stanisław Bolkowski został wybrany do Zarządu Głównego, a Zarząd Główny wybrał go na wiceprezesa SEP w kadencji 1994-98. Na XXIX Walnym Zjeździe w Krakowie w 1998 r. został wybrany na Prezesa SEP, a na XXXI Walnym Zjeździe Delegatów w Zielonej Górze został ponownie wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na kadencję 1998-2002. Od 2002 r. przez dwie kadencje prof. Stanisław Bolkowski był przewodniczącym Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP. W latach 2002-17 był członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT.

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną profesor Stanisław Bolkowski odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Warszawskiej, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Energetyki”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Łączności” i wieloma innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

Zasługi dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich zostały nagrodzone najwyższą w Stowarzyszeniu godnością Członka Honorowego SEP, którą otrzymał w 2002 r., a także Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT, Srebrną, Złotą i Szafirową Odznaką Honorową SEP, wieloma Medalami SEP i Statuetką Wyróżniającego się Nauczyciela, Opiekuna i Sojusznika Młodzieży.

Wszystkiego najlepszego!

 

Opracowanie: Jerzy Kuciński


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili