Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 262 / 29.06 - 5.07.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Trzy pytania do …

Rozmowa z kol. Sławomirem Cieślikiem – Przewodniczącym Komisji ds. Strategii SEP


26 lutego 2020 r. zapoczątkowała działalność Komisja ds. Strategii SEP. Skład komisji został powołany uchwałą Zarządu Głównego SEP nr 97/2018-2022, podjętą na 15. posiedzeniu ZG 12 lutego br. Funkcję Przewodniczącego Komisji objął dr hab. inż. Sławomir Cieślik, profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

 

Redakcja: Dlaczego Stowarzyszenie Elektryków Polskich powinno mieć strategię działania na lata 2020-2030?

Sławomir Cieślik (SC): Odpowiedź na to pytanie jest wbrew pozorom bardzo prosta: aby Stowarzyszenie mogło działać dalej, ale jednocześnie rozwijać się. Nasze Stowarzyszenie działa już ponad 100 lat, ale to w okresie ostatnich trzydziestu lat następowały wydarzenia zmieniające postrzeganie świata przez nas wszystkich w Polsce. Wielka transformacja polityczno-gospodarczo-społeczna z przełomu lat 80 i 90 ubiegłego wieku, tworzenie się nowej struktury gospodarczej w Polsce, wejście Polski do Unii Europejskiej (2004 r.), wyraźne odczuwanie zmian klimatu i potrzeba transformacji polskiej energetyki oraz pandemia koronawirusa, pokazują, że w naszym otoczeniu, co kilka-kilkanaście lat występują wydarzenia kluczowe dla życia i funkcjonowania Polaków. SEP, jako największe stowarzyszenie branżowe w Polsce, z ponad 20-tysiącami członków, musi aktywnie odpowiadać swą działalnością na zmiany w szeroko rozumianym otoczeniu.

 

Redakcja: Czy potrzebny jest do tego dokument takiej wagi jak 10-letnia strategia ?

SC: Strategia jest kluczowym elementem planowania rozwoju organizacji. SEP, jako dobrowolne zrzeszenie swoich członków, tym bardziej powinno być wyczulone na wskazywanie kierunków rozwoju, aby zachęcić do członkostwa nowych, młodych ludzi z szeroko rozumianej elektryki. Po drugie, działalność statutowa SEP wymaga wsparcia finansowego z różnych instytucji zewnętrznych. Która instytucja zdecyduje się wspierać działania organizacji bez planu rozwoju na najbliższe lata? W końcu, trzeba mieć świadomość, że główną siłą naszego Stowarzyszenia jest ogólnopolski zasięg działalności, ale bazą wszelkiej działalności są ludzie – członkowie SEP. Co cztery lata wybierani są m.in.: Prezes SEP, prezesi oddziałów, Zarząd Główny SEP i zarządy oddziałów. Zarząd Główny kieruje działalnością SEP w okresie między walnymi zjazdami delegatów zgodnie ze statutem SEP, ale statut jest tylko zbiorem przepisów określających sposób działania organizacji, jej strukturę i cele. Strategia działania SEP na lata 2020-2030 pozwoli na uzgodnienie kierunków długofalowego strategicznego zarządzania  Stowarzyszeniem, zapewniającego ciągłość i trwałość Jego funkcjonowania, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych.

 

Redakcja: Wskazał Kolega na dynamikę zmian w szerokim otoczeniu Stowarzyszenia. Czy zatem jest celowe planowanie działań w perspektywie 10 lat, gdy np. nie wiemy jaka będzie sytuacja po ustąpieniu pandemii koronawirusa?

SC: Jeżeli organizacja nie potrafi określić strategicznych celów swego działania na najbliższe lata, to będzie to świadczyć o jej słabości. Zarządzanie strategiczne organizacją polega na ciągłym procesie kierowania jej rozwojem w długim czasie, z wykorzystaniem szans i unikaniem zagrożeń pojawiających się w otoczeniu, co powinno skutkować osiągnięciem zamierzonych celów. W procesie tym muszą być użyte właściwe środki w konkretnym czasie i miejscu, przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń i możliwości, wewnętrznych i zewnętrznych. Strategia nie jest szczegółowym harmonogramem działania, ale swego rodzaju drogowskazem z określonymi punktami kontrolnymi. Władze zarządzające pracą organizacji, która zdecyduje się realizować określoną strategię rozwoju w długoletnim okresie, mają za zadanie na bieżąco tworzenie i korygowanie harmonogramów działań. Zatem, nawet tak poważne wydarzenie jak pandemia koronawirusa powinno skutkować odpowiednią zmianą w krótkoterminowym (np. rocznym) harmonogramie działania, a nie zmianą strategii długoterminowej. Jednak, gdyby okazało się, że skutki pandemii są tak duże, że wpłyną zasadniczo na cele strategiczne organizacji, to oczywiście konieczna będzie korekta strategii, zaakceptowana przez całe środowisko.

 

Redakcja: Kto powinien tworzyć strategię działania SEP na lata 2020-2030?

SC: Pod dokumentem opisującym strategię działania SEP na lata 2020-2030 powinni symbolicznie podpisać się wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenia. Oczywiście, głównie ze względu na liczbę członków i również z powodu różnicy zdań w kwestii przyszłości SEP, najważniejsze jest stworzenie każdemu członkowi możliwości do wypowiedzenia swego zdania na różnych etapach prac nad strategią.

 

Redakcja: A w praktyce ? Podjął się Kolega przewodniczeniu 7-osobowej Komisji …

SC: Technicznie, przygotowaniem dokumentu zajmuje się rzeczywiście Komisja ds. Strategii SEP, której mam przyjemność przewodniczyć. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania i analizy opinii członków indywidualnych oraz członków ZG SEP. Wyniki tej analizy będą przedstawione prezesom oddziałów i przewodniczącym innych jednostek organizacyjnych (w tym sekcji i komitetów), z prośbą o stanowiska w tej sprawie. Następnie zostanie przygotowany wstępny projekt strategii, który w pierwszej kolejności oceni powołany specjalnie Zespół Ekspertów ds. Strategii, składający się z doświadczonych i zasłużonych członków SEP. Kolejnym, bardzo ważnym w tym procesie etapem będą konsultacje wstępnego projektu strategii w jak najszerszym kręgu całego naszego Stowarzyszenia. Planuje się zorganizowanie kliku debat, na których będzie można na bieżąco dyskutować wstępny projekt strategii, wypracowywać kompromisy i formułować wnioski. Wnioski z konsultacji i debat zostaną uwzględnione w przygotowaniu końcowego projektu strategii. 

 

Redakcja: Wspomniał Kolega o badaniach i analizach opinii członków SEP w sprawie strategii. W środowisku pojawiają się głosy, że tego rodzaju badania już były prowadzone w poprzednich latach. Czy zaczynamy ten proces od początku?

SC: Tak, to prawda, badania ankietowe w tym temacie wśród członków SEP zostały przeprowadzone na przełomie lat 2017/18. Koledzy Piotr Szymczak, Arkadiusz Malkowski oraz Włodzimierz Durka na podstawie wniosków z tych badań zdiagnozowali węzłowe problemy SEP oraz sformułowali propozycje określonych działań. Zostało to przedstawione Zarządowi Głównemu SEP oraz Radzie Prezesów SEP w 2018 r. Prace dotyczące strategii, z uwagi na organizacje wielu imprez w jubileuszowym dla SEP roku 100-lecia zostały spowolnione. Obecnie wracamy do intensywnych działań w temacie strategii. Podjęte już w tym roku badania opinii są kontynuacją wcześniej rozpoczętych działań i w żadnym przypadku nie są powtórzeniem tego co było realizowane, ani rozpoczęciem prac od nowa. Wcześniej przeprowadzono badania ankietowe, a obecnie zadawane są członkom SEP trzy pytania otwarte. Członkowie SEP mają w ten sposób możliwość udzielenia rozwiniętych odpowiedzi na zadane pytania na zasadzie dobrowolności i jak jest taka potrzeba anonimowości.

 

Redakcja: Dziękujemy za rozmowę. Z niecierpliwością będziemy oczekiwali na nie tylko na końcowy efekt prac Waszej Komisji. Mamy nadzieję, na kolejne rozmowy z Kolegą na temat węzłowych problemów Strategii SEP. Liczymy że ta rozmowa początkuje cykl kolejnych rozmów na ten ważny dla Stowarzyszenia temat.

 

Z kol. Sławomirem Cieślikiem – Przewodniczącym Komisji ds. Strategii SEP rozmawiał red. Janusz M. Kowalski


oprac. Janusz M. Kowalsk
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili