Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 250 / 30.03 - 5.04.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Medale SEP (1975) - prof. Mieczysław Pożaryski

Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich przewiduje nadawanie odznak i wyróżnień za szczególne zasługi w działalności dla SEP lub szeroko pojętej elektryki. Mogą być nadawane: godność członka honorowego i godność zasłużonego seniora, odznaki honorowe, medale oraz inne wyróżnienia. Wśród medali poświęconych wybitnym elektrykom, zdecydowaną większość stanowią medale ustanowione przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.


Medal im. profesora Mieczysława Pożaryskiego został ustanowiony uchwałą XX Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Bydgoszczy, w dniach 27-29 czerwca 1975 r., z okazji przypadającej w tymże roku setnej rocznicy urodzin Profesora. Mieczysław Pożaryski urodził się w 1875 r. w Warszawie. Uczęszczał do szkoły realnej w Poniewieżu, a po przeniesieniu w 1891 r. do Warszawy, rok później zdał maturę w rosyjskiej szkole realnej. W latach 1892–1897 studiował w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, otrzymując dyplom inżyniera technologa, a w latach 1897–1899 w Wyższej Szkole Technicznej w Darmstadt, otrzymując dyplom inżyniera elektryka. Po powrocie do Warszawy pracował jako inżynier elektryk w Towarzystwie Akcyjnym Drogi Żelazne Warszawsko-Wiedeńskie. Pracował również jako nauczyciel, ucząc m.in. elektrotechniki i fizyki w szkole mechaniczno-technicznej Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. W 1900 r. podjął pracę w Warszawskim Instytucie Politechnicznym. W czasie I wojny światowej wyjechał do Moskwy, gdzie pracował w fabryce elektrotechnicznej Dynamo i uczył w gimnazjum. W 1918 r. powrócił do Warszawy i rozpoczął pracę na Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej. W roku 1919 został profesorem nadzwyczajnym, a rok później zwyczajnym elektrotechniki ogólnej. Kierował Katedrą i Zakładem Elektrotechniki Ogólnej, wielokrotnie też w latach 1921–1925, 1934/1935, 1937–1939 pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrotechnicznego (od 1924 r. pod nazwą Wydziału Elektrycznego). Mieczysław Pożaryski od początku pracy zawodowej aktywnie działał w organizacjach zrzeszających polskich techników. Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Zjazdu Elektrotechników w 1919 r. oraz pierwszym prezesem Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (w latach 1919–1928). W 1925 r. otrzymał, jako pierwszy, godność Członka Honorowego SEP. Cały czas prowadził aktywną działalność organizacyjną w różnych stowarzyszeniach, a także działalność wydawniczą. Był m.in. redaktorem naczelnym Przeglądu Elektrotechnicznego. Opublikował ponad dwadzieścia książek i wiele artykułów. W czasie okupacji hitlerowskiej oficjalnie pełnił funkcję administratora budynku Wydziału Elektrycznego. Nie zaprzestał działalności dydaktycznej, w tym w konspiracji. Po wyzwoleniu Warszawy podjął prace nad reaktywowaniem działalności Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Wyczerpany pracą w okresie okupacji zmarł w kwietniu 1945 r. w Grodzisku Mazowieckim.

Medal wykonany jest z tombaku patynowanego, według projektu artysty rzeźbiarza i medaliera – Edwarda Gorola. Na awersie przedstawiono na fakturowanym tle głowę Mieczysława Pożaryskiego. W otoku napis: MIECZYSŁAW POŻARYSKI 1875–1945 PIERWSZY PREZES STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. W centrum rewersu znajduje się koliste wgłębienie z napisem: WYCHOWAWCA / WIELU POKOLEŃ / ELEKTRYKÓW / POLSKICH. W szerokim otoku szesnaście symboli związanych z elektrotechniką. Medal sygnowany na awersie – spleciony monogram EG. Medal wykonano w liczbie 2 000 sztuk, wybito w Mennicy Polskiej S.A. (emisja: 1977 r.); kolejne 1 000 sztuk wybito w 2011 r. Medal może być nadany jednorazowo członkowi SEP lub osobie niebędącej członkiem SEP bez względu na przynależność państwową, za wybitną, twórczą pracę w dziedzinie elektryki, jak również za zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, zawodowym lub społecznym w każdym z działów lub specjalności elektrycznej. Medal może być nadany również osobie prawnej.

 

Źródła:

www.sep.com.pl

Biogram został zaczerpnięty z książki „Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce” za zgodą Autora dr. inż. Dariusza Świsulskiego (Wyd. COSiW SEP, Warszawa 2018)


oprac. Jerzy Szczurowski (COSiW SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili