Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 244 / 10 - 16.02.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Trzy pytania do …

Kolegi Marcina Ocioszyńskiego, dyrektora Biura Badawczego ds. Jakości SEP


Red. - Z przyjemnością informowaliśmy kilka dni temu, że otrzymał Kolega zaszczytny tytuł Osobowości Roku 2019 w kategorii otoczenie biznesu. Jeszcze raz gratuluję tego wyróżnienia. Porozmawiajmy zatem o tym, czym i jakimi działaniami zapracował Kolega na ten sukces …

M. Ocioszyński - Nasze Biuro - SEP-BBJ - należy do grona najstarszych placówek na świecie, działających w obszarze oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Od początku istnienia działa w strukturach Stowarzyszenia Elektryków Polskich, jako wyodrębniony podmiot działalności gospodarczej. Jego działalność jest uznawana również na forum międzynarodowym. Poza działaniami w obszarze krajowych badań i zróżnicowanych, własnych programów certyfikacji wyrobów elektrycznych, działamy również w ramach wielostronnych porozumień jednostek certyfikujących i laboratoriów badawczych: w ogólnoświatowym systemie IECEE – CB Scheme i europejskich programach badań i certyfikacji w ramach ETICS: programy CCA, ENEC, ENEC Plus i HAR. Kompetencje SEP – BBJ potwierdzają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji oraz certyfikaty uznania wyżej wymienionych organizacji międzynarodowych. SEP-BBJ, dzięki prowadzeniu aktywnej polityki rozwojowej, systematycznie aktualizuje swoje zakresy badań i certyfikacji, podążając nie tylko za szybko zmieniającymi się wymaganiami norm, stanowiącymi podstawę oceny zgodności wyrobów, ale również wchodzi w nowe obszary działalności badań i certyfikacji.

Red. – Jaki rodzaj usług świadczy Biuro?

M. Ocioszyński – Mówiąc w skrócie, SEP-BBJ świadczy usługi w zakresie badań i dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrycznych. Ten ostatni rodzaj działalności wiąże się z potwierdzaniem przez SEP-BBJ spełniania przez wyrób wyspecyfikowanych wymagań. Wymagania te zawarte są zwykle w krajowych i/lub międzynarodowych normach wyrobów. W dużym stopniu zakres i rodzaj świadczonych usług określa nasza struktura. Tworzy ją Krajowa Jednostka Certyfikująca w Warszawie oraz Laboratorium Badawcze, w skład którego wchodzą Zakłady Sprzętu Elektroinstalacyjnego oraz Zakład Elektroniczny i Oświetleniowy w Warszawie oraz zlokalizowane w Lublinie: Zakład Aparatów Niskiego Napięcia i Zakład Kabli i Przewodów. Wysoki poziom usług świadczonych przez Biuro wyznacza nie tylko fachowy i doświadczony personel, ale – w przypadku badań laboratoryjnych – także właściwa aparatura badawczo-pomiarowa oraz zachowanie najwyższych standardów w odniesieniu do rzetelności wyników badań i metod badawczych. Uczestniczymy w międzynarodowych programach porównań między laboratoryjnych, które stanowią unikalną możliwość weryfikacji, potwierdzenia biegłości i właściwych kompetencji akredytowanych/uznanych międzynarodowo jednostek badawczych na całym świecie. Prowadzimy także szkolenia. Chodzi przede wszystkim o przekazywanie wiedzy w zakresie podstawowych wymagań prawnych związanych z wprowadzaniem wyrobów do obrotu i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów elektrycznych. Mógłbym długo o tym mówić. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.bbj.pl, na której prezentujemy pełną ofertę naszych działań.

Red. – To powiedzmy jeszcze do kogo adresowana jest ta bogata oferta i kto powinien się do BBJ zgłosić ?

M. Ocioszyński – Oferta nasza skierowana jest głównie do dostawców wyrobów elektrycznych, w szczególności producentów. Nie można jednak wykluczyć pozostałych stron obrotu towarowego, jakimi są odbiorcy/użytkownicy wyrobów a także organa władzy i samorządy. Nasze badania i certyfikacje stanowią bowiem, jak już powiedziałem wcześniej, niezależną od producenta/dostawcy oraz od odbiorcy/użytkownika ocenę spełniania przez wyrób zadeklarowanych parametrów lub wymagań, nierzadko prawnych, jak np. obowiązujących w krajach Unii Europejskiej wymagań właściwych dyrektyw dla znakowania CE.

W obszarze badań wyrobów nasza oferta adresowana jest praktycznie do wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem niezależnej, kompetentnej oceny spełniania przez wyrób deklarowanych wymagań. Będą to zarówno producenci/dostawcy, odbiorcy/użytkownicy, jak i organa nadzoru rynku, w odniesieniu do wspomnianych wyżej wyrobów ze znakowaniem CE.

Nieco bardziej złożone jest określenie adresatów prowadzonej przez BBJ certyfikacji wyrobów. Wynika to z różnorodności programów w prowadzonej przez BBJ certyfikacji wyrobów, zarówno własnych i wydawanych w ramach porozumień międzynarodowych. Mamy tu bowiem najprostsze programy „typu 1a”, dla których certyfikaty ograniczają tylko do potwierdzenia zgodności dostarczonej do badań próbki wyrobu z deklarowanymi wymaganiami określonej normy do najbardziej rozbudowanych programów „typu 5”, obejmujących, obok badania i oceny próbki wyrobu, również wstępną ocenę warunków produkcji oraz prowadzony, po wydaniu certyfikatu, nadzór w odniesieniu do wyrobów (badania kontrolne certyfikowanych wyrobów), jak i warunków produkcji (inspekcje fabryczne w miejscach produkcji).

W przypadku programów certyfikacji typu 1a występuje wyraźna różnica adresatów dla certyfikacji wg własnego akredytowanego programu certyfikacji Z a programami certyfikacji międzynarodowej IECEE CB i ETICS CCA. Te ostatnie są adresowane głównie do producentów wyrobów zainteresowanych eksportem do krajów, gdzie działają jednostki certyfikujące będące także sygnatariuszami porozumień IECEE i ETICS. W myśl zawartych porozumień raz wydany raport z badania wraz certyfikatem IECEE CB lub ETISC CCA jest wykorzystywany do wydania krajowego certyfikatu typu 5 dowolnej zagranicznej jednostki. W przypadku własnej certyfikacji w programie Z, naszym zdaniem służy ona głównie producentowi do potwierdzenia, że opracowana konstrukcja spełnia faktycznie wybrane wymagania. Może ona być również wsparciem dla wydawanej przez producenta deklaracji zgodności.

Zupełnie inne znaczenie mają certyfikaty bazujące na programach „typu 5”. Niezależnie, czy jest własny program certyfikacji „B-BBJ” lub „SEP-BBJ” czy europejskie programy ETICS: ENEC, ENEC PLUS i HAR, dają wymierne korzyści dla podmiotów zainteresowanych potwierdzeniem, że wyprodukowany i wprowadzony do obrotu wyrób spełnia deklarowane wymagania. Można więc stwierdzić, że oferta ta, skierowana właściwie do producenta, daje jednak wymierne korzyści nie tylko jemu, w postaci lepszej pozycji na rynku, przewagi konkurencyjnej w przetargach i zamówieniach publicznych lecz również odbiorcom i użytkownikom końcowym a także organom władzy i samorządom, że nabyte produkty i/lub wprowadzane do obrotu wyroby spełniają oczekiwane wymagania. Można jedynie oczekiwać większego zainteresowania tym typem certyfikacji ze strony potencjalnych odbiorców zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, np. organizatorów przetargów, centrów handlowych, hurtowni

Red. – Dziękuję za rozmowę.


oprac. i rozmawiał: Janusz M. Kowalski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili