Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 191 / 26.11 - 2.12.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Spotkanie Rady Naukowo-Technicznej SEP

27 listopada 2018 r., w sali konferencyjnej biura SEP w Warszawie, odbyło się pierwsze w kadencji 2018-2022 spotkanie rady naukowo-technicznej SEP (RNT SEP). Rada pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla władz SEP, tak jak rada prezesów. RNT SEP tworzą przewodniczący komitetów naukowo-technicznych SEP i centralnych kolegiów sekcji SEP oraz prezes SEP, który radzie przewodniczy.


W spotkaniu udział wzięli:

- przewodniczący komitetów naukowo-technicznych SEP oraz sekcji SEP;

- przedstawiciele ZG SEP: prezes- Piotr Szymczak; wiceprezes- Mieczysław Żurawski;

- pracownicy biura SEP: Ewa Materska- Samodzielne Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Audytu; Anna Dzięcioł – Specjalista Działu Naukowego SEP/koordynator spotkania; Krzysztof Lewandowski – administrator strony internetowej SEP/ Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki (SSI);

- Janusz Kowalski – zastępca rzecznika prasowego SEP

 

Spotkanie prowadzili: prezes SEP - Piotr Szymczak oraz przewodniczący Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP - Andrzej Sikora – Dziekan RNT SEP. Prezes P. Szymczak omówił Regulamin RNT SEP, który został przyjęty w dn. 23.06.2018 r. przez  XXXVIII WZD SEP w Poznaniu. Następnie przedstawił informacje:

- o wyborach do władz SEP na kadencję 2018-2022;

- o przygotowaniach do III Kongresu Elektryki Polskiej i udziale w nim członków RNT SEP;

- o przygotowaniach do jubileuszu 100-lecia SEP, w tym realizacji cyklu „100 książek na 100-lecie SEP”;

- o współpracy RNT z Zespołem Ekspertów SEP.

 

W czasie dyskusji uczestnicy spotkania wypowiedzieli się na temat roli i rangi SEP, jak również na temat zaangażowania komitetów i sekcji SEP w realizację planu działania SEP na kadencję 2018-2022.

Przeprowadzono wybory prezydium RNT SEP na nową kadencję.

W wyniku głosowania ponownie wybrano dr. hab. inż. Andrzeja Sikorę, prof. IEL Wrocław/ przewodniczącego Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP, na Dziekana RNT SEP.

W wyniku głosowania jednogłośnie powołano prezydium RNT SEP w następującym składzie:

1. Przewodniczący – dr inż. Piotr Szymczak, prezes SEP;

2. Dziekan – dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEL, Polski Komitet Materiałów         Elektrotechnicznych SEP;

3. Zastępca Dziekana (ds. Komitetów) – dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof.     PRz, Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP;

4. Zastępca Dziekana (ds. Sekcji) – mgr inż. Edward Ziaja, Sekcja Automatyki i     Pomiarów SEP;

5. Zastępca Dziekana – prof. dr  hab. inż. Andrzej Krawczyk, Polski Komitet Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie SEP;

6. Sekretarz – doc. dr inż. Krzysztof Amborski, Polski Komitet Terminologii Elektrycznej SEP;

7. Skarbnik – dr inż. Przemysław Kędzierski, Polski Komitet Elektrostatyki SEP.


oprac. i zdjęcia: Anna Dzięcioł – Dział Naukowy biura SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili