Informacje SEP

Stanowisko SEP w sprawie ACTA

 

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec utajonego trybu prac nad Umową ACTA oraz  wobec treści zawartych w niej zapisów. Zapisy te, są na tyle ogólne i nieprecyzyjne, że mogą stać się nawet groźne dla obywateli.  

Przy powszechnej tendencji silnych środowisk międzynarodowych do dowolnego rozszerzania zbyt ogólnie sformułowanych norm oraz faktycznej sile naszego państwa uniemożliwiającej skuteczną obronę przed naciskami międzynarodowych korporacji, możemy znaleźć się w sytuacji narzucania Polsce rozwiązań, niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem; tym bardziej, że umowa ratyfikowana ma pierwszeństwo przed prawem krajowym.

 

W przypadku umowy ACTA mamy do czynienia również z kuriozalnym faktem, że jest ona rażąco jednostronna i reprezentuje interesy jednej grupy biznesowej z pełnym brakiem poszanowania praw osób, które mogłyby zostać dotknięte jej zapisami. W rezultacie, państwa – sygnatariusze tej umowy, mogą stać się zakładnikami grup interesu, a ich obywatele mogą zostać pozbawieni praw wynikających z zasady domniemania niewinności, obowiązującej w naszej cywilizacji. 

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, organizujące od 2000 r. w Sejmie RP, coroczną Konferencję Okrągłego Stołu „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego” i inne spotkania dotyczące tej problematyki, wielokrotnie zwracało uwagę na konieczność właściwego rozwiązania wielu palących problemów wynikających z masowego rozwoju Internetu.

Trzeba to jednak robić w sposób demokratyczny, przy otwartej kurtynie i przy poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych przyjmowanymi regulacjami. W tych działaniach współpracujemy w twórczy sposób z innymi organizacjami branżowymi, a w tym ze stowarzyszeniem Internet Society Polska, którego współzałożycielem w Polsce i pierwszym Prezesem był nawet obecny Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP.

 

Wielokrotnie zwracaliśmy również uwagę, na systemową złożoność problematyki powstawania nowej formy cywilizacyjnej, jaką stanowi społeczeństwo Informacyjne. Sygnalizowaliśmy zagrożenia, wynikające dla gospodarki, z planu wprowadzenia patentów na oprogramowanie. Zwracaliśmy również uwagę na konieczność nowego podejścia i unowocześnienia systemu patentowego oraz spójnego rozwiązania całości spraw związanych z prawami człowieka i ochroną praw intelektualnych. Postulowaliśmy o zachowanie właściwej równowagi między, przykładowo: prawem do informacji a prawem do prywatności, między prawem do edukacji, wiedzy i kultury a ochroną praw autorskich i praw własności intelektualnej.  

We wszystkich tych sprawach, istotnych dla rozwoju naszej cywilizacji, należy postępować bardzo ostrożnie i ważyć istotne racje każdej ze stron.  

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jako środowisko związane branżowo z problematyką Społeczeństwa Informacyjnego i  Internetu, opowiada się od lat za rozwiązaniami systemowymi i społecznym dialogiem, w którym chcemy i możemy być pełnoprawnym uczestnikiem.