Informacje SEP

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

 

 W dniu wczorajszym, na stronie internetowej CIRE ukazała się następująca informacja:

„Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w czwartek 8.09.11r., że w środę7.09.11r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne.

Ustawa przewiduje m.in. obowiązek ponownego sprawdzania kwalifikacji pracowników energetyki w ograniczonym zakresie. Dotyczyć ma to tylko osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy. Utrzymano także obowiązek potwierdzania co pięć lat kwalifikacji w przypadku osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świadczących usługi na rzecz konsumentów i przedsiębiorców: mikro, małych i średnich. Chodzi o pracowników firm, działających poza strukturami przedsiębiorstw energetycznych, świadczących usługi na rynku.”

Przypomnę, że zaproponowane przez Parlamentarzystów zmiany zostały przez nas „oprotestowane” . Stoimy na stanowisku, że bezpieczeństwo przy obsłudze, konserwacji, remontach i montażu instalacji elektrycznych, energetycznych i gazowych jest sprawą nadrzędną i niewątpliwy wpływ na to mają: permanentnie przeprowadzane szkolenia i okresowe sprawdziany wiedzy pracowników . Stanowisko nasze podzielają m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, UDT oraz inne stowarzyszenia naukowo-techniczne. Przepisy Ustawy, które wejdą w życie za miesiąc, stawiają przed nami konieczność podjęcia starań, aby w nowym Prawie energetycznym, które ma być uchwalone przez Sejm najprawdopodobniej w przyszłym roku, znalazł się zapis mówiący o konieczności okresowego sprawdzianu kwalifikacji dla wszystkich pracowników wykonujących prace, dla których obowiązuje wymóg posiadania świadectw kwalifikacyjnych, bez względu na to, gdzie są zatrudnieni.  

Sekretarz Generalny SEP

/-/ Andrzej Boroń