Informacje SEP

Działania SEP w sprawie celowości utrzymania zapisów o okresowości sprawdzania kwalifikacji w nowelizowanej ustawie Prawo energetyczne

 

W dn. 19.08.11r. podczas 98. posiedzenia Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy Prawo energetyczne, w której nie znalazł się zapis, że pracownicy energetyki muszą co pięć lat powtarzać egzaminy potwierdzające ich kwalifikacje i uprawnienia a postanowił utrzymać obowiązek ponownego sprawdzania kwalifikacji jedynie w ograniczonym zakresie. Dotyczy to osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy. 

 

Oto przypomnienie działań SEP w tej sprawie poprzedzających podjęcie takiej ustawy przez Sejm RP

W dniu 15 lipca 2011r. podczas 96. posiedzenia Sejmu RP została przegłosowana nowelizacja ustawy Prawo energetyczne. Spośród wielu wprowadzonych zmian zatwierdzono poprawkę art. 54 stanowiącą o wyłączeniu z obowiązku okresowości ważności świadectw kwalifikacyjnych pracowników dużych przedsiębiorstw. W głosowaniu udział wzięło 414. posłów, 277. głosowało za przyjęciem, 7. przeciw, a 130. wstrzymało się od głosu.Tego samego dnia ustawę przekazano Prezydentowi RP i Marszałkowi Senatu RP.W związku z taką decyzją Sejmu RP - Wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz i SG SEP Kol. Andrzej Boroń mieli możliwość przedstawienia stanowiska i zastrzeżeń Stowarzyszenia Elektryków Polskich w sprawie przyjętej nowelizacji - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Przewodniczącym tej Komisji Senatorem Janem Wyrowińskim - podczas posiedzenia Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w dn. 26 lipca br.; tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne uchwalonej przez Sejm RP w dn. 15.07.11r. Jeszcze przed posiedzeniem Senatu RP - w dn. 21.07.br. zostało drogą elektroniczną przekazane stanowisko SEP w sprawie utrzymania zapisu art. 54 w Ustawie - z prośbą do Sekretarza SKGN o przekazanie tego dokumentu Członkom Komisji, aby mieli możliwość zapoznania się przed posiedzeniem.Obrady Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej prowadził Senator Jan Wyrowiński - przewodniczący tej Komisji. Omówiono zmiany w Ustawie Prawo energetyczne (przyjętej przez Sejm RP podczas posiedzenia plenarnego w dniu 15 lipca br.), w tym rozpatrzono wniosek SEP w sprawie celowości utrzymania zapisów art. 54 dot. okresowości uprawnień kwalifikacyjnych. Stanowisko SEP zostało poparte przez Państwową Inspekcję Pracy pismem z dnia 25.07.11r. adresowanym do Senatora Stanisława Iwana.Wniosek SEP zreferował zgromadzonym na obradach Senackiej Komisji Senator Stanisław Iwan, ze strony Sejmu RP temat referował Poseł Andrzej Czerwiński. W dyskusji udział wzięli Senatorowie: Stanisław Bisztyga i Stanisław Iwan.

Po dyskusji Senacka Komisja jednomyślnie przyjęła wniosek o pozostawienie - zgodnie ze stanowiskiem SEP - zapisu art. 54 Ustawy Prawo energetyczne, tzn. utrzymanie 5-letnioego okresu ważności uprawnień kwalifikacyjnych.Stanowisko Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej zostało przekazane do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym Senatu RP w celu przekazania pod obrady Sejmu RP.

 

Senat RP w dn. 29.07.11r. podczas 81. posiedzenia przyjął nowelizację Ustawy Prawo energetyczne - i przywrócił zgodnie ze stanowiskiem Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej utrzymanie okresowości uprawnień kwalifikacyjnych, tj. obowiązek potwierdzania kwalifikacji co 5 lat.

 

W dn. 17.08.br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki, w której wzięli udział jako przedstawiciele SEP - wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz i SG SEP Kol. Andrzej Boroń. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie uchwały Senatu RP z dn. 29.07.br. o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4524). W dn. 9 i 10.08.11r. drogą elektroniczną zostały wysłane dokumenty (stanowisko SEP + pismo z URE 7.03.11r i pismo Z-cy GIP do Senatora S.Iwana z 25.07.11r.) do Sejmowej Komisji Gospodarki oraz indywidualnie do wszystkich Członków Sejmowej Komisji Gospodarki oraz do Klubów Poselskich/Parlamentarnych/Kół Poselkich/Posłów niezrzeszonych.

W posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki uczestniczyło 14. posłów - członków Komisji, w tym 6. głosowało za stanowiskiem Senatu RP z dn. 29.07.br. popierającym utrzymanie okresowości uprawnień kwalifikacyjnych, tj. obowiązek potwierdzania kwalifikacji co 5 lat., a 8. za nowelizacją ustawy przyjętą przez Sejm RP w dn. 15.07.2011r.  

 

W dn. 19 sierpnia br. Parlamentarzyści podczas 98. posiedzenia Sejmu RP odrzucili poprawki Senatu do Prawa energetycznego, które zakładały, że pracownicy energetyki musieliby co pięć lat powtarzać egzaminy potwierdzające ich kwalifikacje i uprawnienia a postanowili utrzymać obowiązek ponownego sprawdzania kwalifikacji jedynie w ograniczonym zakresie. Dotyczy to osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urządzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy. 

 

W dniu 30 sierpnia br. Prezes SEP skierował w imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich prośbę do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy Prawo energetyczne uchwalonej przez Sejm RP w dn. 19.08.br, do powyższej prośby dołączone zostało obszerne uzasadnienie stanowiska SEP w tej sprawie.