Informacje SEP

Informacja o posiedzeniu Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej w dn. 26.07.2011r.

 

W dniu 26 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, w którym udział wzięli przedstawiciele SEP: Stefan Granatowicz - wiceprezes i Andrzej Boroń - sekretarz generalny SEP.

Obrady prowadził Senator Jan Wyrowiński - przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Omówiono zmiany w Ustawie Prawo energetyczne (przyjętej przez Sejm RP podczas posiedzenia plenarnego w dniu 15 lipca br.), w tym rozpatrzono wniosek SEP w sprawie celowości utrzymania zapisów art. 54 dot. okresowści uprawnień kwalifikacyjnych. Stanowisko SEP zostało poparte przez Państwową Inspekcję Pracy pismem z dnia 25 lipca 2011 r. adresowanym do Senatora Stanisława Iwana.

Wniosek SEP zreferował zgromadzonym na obradach Senackiej Komisji Senator Stanisław Iwan, ze strony Sejmu RP temat referował Poseł Andrzej Czerwiński. W dyskusji udział wzięli Senatorowie: Stanisław Bisztyga i Stanisław Iwan.

Po dyskusji Senacka Komisja jednomyślnie przyjęła wniosek o pozostawienie - zgodnie ze stanowiskiem SEP - zapisu art. 54 Ustawy Prawo energetyczne, tzn. utrzymanie 5-letnioego okresu ważności uprawnień kwalifikacyjnych.

Stanowisko Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej będzie rozpatrzone na posiedzeniu plenarnym Senatu RP, a następnie ponownie przekazane pod obrady Sejmu RP.