Informacje SEP

Poparcie XXIV Kongresu Techników Polskich dot. utrzymania zapisu art. 54

 

W dniach 24-25 maja 2011r. obradował XXIV Kongres Techników Polskich pod honorowym patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. W jednym z uchwalonych wniosków KTP popiera stanowisko SEP w sprawie konieczności utrzymania zapisu art. 54 w nowelizowanej Ustawie Prawo Energetyczne:

"9. Jednym z gwarantów bezpieczeństwa energetycznego Polski jest posiadanie dobrej, wykwalifikowanej kadry. Z uwagi na zmieniające się przepisy prawa, nowe technologie, koniecznym jest permanentne szkolenie personelu technicznego. XXIV Kongres Techników Polskich popiera wnioski SEP, SIMP i innych stowarzyszeń naukowo – technicznych kierowane do Parlamentu RP w celu nie wprowadzenia zmian zapisu art. 54 Prawa Energetycznego, co umożliwi zarówno ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników sektorów energetyki, elektryki i gazownictwa, jak i okresowe sprawdzenie tych kwalifikacji przez państwowe komisje kwalifikacyjne.".