Informacje SEP

Norma N SEP-E-004

 

Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych SEP oraz wydawca normy N SEP-E-004 Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw oświadczają, że nie istnieją żadne przesłanki wyłączające w/w normę z obiegu prawnego.

Norma N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” jest powołana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury do Prawa Budowlanego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w § 97 ust. 5 (Dz. U. nr 56. poz. 461 z 2009 r.).

Ponadto informujemy, że zakończono prace aktualizacyjne nad niektórymi przepisami normy N SEP-E-004, które uwzględniają wymagania innych norm obecnie obowiązujących.

Zarówno wersje elektroniczne normy jak i wydania w formie drukowanej dostępne w ofercie SEP COSiW zawierają suplement uwzględniający zmiany.