Informacje SEP

Doktor Honoris Causa dla prof. St. Bolkowskiego

 

 

Z ogromnym zadowoleniem i dumą mamy przyjemność poinformować, że w dniu 5 listopada 2009 r. odbędzie się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej

prof. Stanisławowi Bolkowskiemu –
Członkowi Honorowemu SEP i byłemu prezesowi naszego Stowarzyszenia 

Oto krótkie informacje o Wyróżnionym: 

Profesor Stanisław Bolkowski urodził się w 1930 roku w Równem. Studia wyższe ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1956 roku. W 1965 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, w 1971 roku stanowisko docenta, w 1983 roku tytuł naukowy profesora, a w 1992 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. W okresie ponad 50-letniej działalności zawodowej był i jest związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (gdzie sprawował szereg odpowiedzialnych funkcji), a od 2002 roku również z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

 

Od 1975 do 2001 roku był Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej. W tym czasie zostało wypromowanych wielu doktorów oraz ośmiu doktorów habilitowanych, z których sześciu uzyskało tytuł naukowy profesora. Wychowankowie Profesora osiągnęli znaczącą pozycję naukową i organizacyjną w kraju oraz na świecie. Był recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich, kilkunastu rozpraw habilitacyjnych i wielu wniosków o tytuł profesora.

 

W kadencji 1972-1975 sprawował funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego. W latach 1981-1987 był z wyboru prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, a w latach 1987-1993 — Dziekanem tego wydziału. W latach 1990-1996 był Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W kadencji 1996-1999 został wybrany na stanowisko Prorektora ds. dydaktyki, a w kadencji 1999-2002 — na stanowisko Prorektora ds. Nauki.

 

Przez cały okres działalności zawodowej jest bardzo aktywny w działalności naukowej i społecznej poza uczelnią. Między innymi: od 1987 roku nieprzerwanie jest członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, aktualnie jest zastępcą Przewodniczącego Komitetu i Przewodniczącym Sekcji Teorii Elektrotechniki tego Komitetu. Był członkiem Komitetu Terminologii przy Prezydium PAN w latach 1984-1989, członkiem Rady Upowszechnienia Nauki przy Prezydium PAN. Profesor Stanisław Bolkowski jest współtwórcą warszawskiej szkoły naukowej elektrotechniki, znanej w kraju i za granicą. Wniósł bardzo znaczący wkład w rozwój elektrotechniki teoretycznej w wymiarze krajowym oraz światowym.

 

Profesor Stanisław Bolkowski ma bogaty dorobek naukowy z zakresu teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Jest autorem ponad stu prac naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz w materiałach światowych kongresów i konferencji, trzech monografii, siedmiu podręczników akademickich i współautorem pięciu podręczników.

 

Profesor Stanisław Bolkowski włożył wiele wysiłku dla rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i czasopism naukowych wydawanych z logo SEP. Od wielu lat jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a w 2002r. XXXIII Walny Zjazd delegatów SEP w Zielonej Górze nadał Profesorowi najwyższą godność w Stowarzyszeniu - Członka Honorowego. Przez dwie kadencje w latach 1998-2006 pełnił funkcję Prezesa SEP. Profesorowi Stanisławowi Bolkowskiemu za całokształt swojej działalności przyznano wysokie odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Został również uhonorowany licznymi odznakami branżowymi. 

 

Szanowny Panie Profesorze - SEP przekazuje najserdeczniejsze gratulacje!