Regulaminy, Konkursy SEP Strona główna

Konkurs
na najlepszy program komputerowy
organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

Karta zgłoszenia

Wśród wielu celów Stowarzyszenia Elektryków Polskich do istotniejszych należą: inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i w dziedzinach pokrewnych, doskonalenie wiedzy i kwalifikacji, a także mając świadomość, że SEP będzie w nadchodzących latach organizacją skupiającą członków społeczeństwa informatycznego. Zarząd Główny SEP, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego, zainicjował

 

KONKURS NA NAJLEPSZY PROGRAM KOMPUTEROWY

nazwany imieniem Profesora Andrzeja Sowińskiego.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Ustalenia ogólne.

1. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Zarząd Główny SEP, reprezentowany przez Centralną Komisję Młodzieży i Studentów.

2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

- etap oddziałowy

- etap ogólnopolski

3. W konkursie mogą uczestniczyć zgłaszając swoje programy uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych i średnich z terenu województwa objętego zasięgiem działania Oddziału SEP.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu na etapie oddziałowym dowolną liczbę opracowanych przez siebie programów, możliwe jest zgłoszenie prac zespołowych.

5. Programy komputerowe zgłoszone do konkursu oceniane i klasyfikowane są w dwóch grupach:

- programów edukacyjnych, wspomagających proces nauczania dowolnego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej i średniej

- programów użytkowych

Przy zgłoszeniu prac do grupy programów edukacyjnych, konieczne jest stwierdzenie ich przydatności w praktyce szkolnej, wydane przez placówkę oświatową.

 

Przeprowadzenie konkursu.

6. Konkurs ogólnopolski realizowany będzie w ramach działania CKMiS przez Oddział Łódzki SEP.

7. Oddziały SEP przesyłają do Oddziału Łódzkiego SEP (Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź) po jednej najlepszej pracy w obu kategoriach, wyłonionej w konkursach oddziałowych.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie zgłoszenia wg załączonego wzoru. Do zgłoszenia należy dołączyć nośnik magnetyczny z kodem wykonywalnym i źródłowym wraz z dokumentacją oraz oświadczenie autorów o uznanie zgłoszenia programów jako ogólnie dostępnych w placówkach oświatowo-wychowawczych i przez to mogących być rozprowadzanymi w nich nieodpłatnie.

9. Prace zgłoszone do konkursu powinny być prezentowane przez autorów prac na każdym etapie konkursu. Koszty delegacji pokrywają Oddziały SEP.

10. Autorzy składają prace do komisji konkursowej Oddziału SEP w terminie do ....... r..

11. Oddziały SEP przesyłają po jednej najlepszej pracy w każdej kategorii na konkurs ogólnopolski w terminie do końca maja danego roku kalendarzowego.

12. Posiedzenie Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej będzie się odbywało w pierwszy piątek po 15 czerwca każdego roku kalendarzowego, w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (Al. Politechniki 11, 90-924 Łódź, tel. (0-42) 631-27-50).

13. Skład komisji konkursowej powołuje Zarząd Główny SEP. W skład komisji wchodzą:

- przewodniczący

- sekretarz

- członkowie komisji

14. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

15. Wręczenia dyplomów i nagród w edycji Ogólnopolskiej konkursu dokona Prezes SEP lub działający z upoważnienia Prezesa, Przewodniczący CKMiS. Rozdanie dyplomów i nagród odbywać się będzie podczas corocznych targów INFOBIT w Łodzi w październiku każdego roku.

 

Ustalenia końcowe.

16. Organizatorzy konkursu nie zwracają uczestnikom nośników magnetycznych i innych dokumentów złożonych wraz z programem.

17. O wynikach konkursu na każdym etapie informowane będą szkoły, których uczniowie i nauczyciele zostali laureatami konkursu oraz właściwe kuratoria. Obowiązek informowania spoczywa na Oddziałach SEP.

18. Wyniki konkursu będą publikowane w prasie stowarzyszeniowej oraz innych dostępnych środkach masowego przekazu.

 

Karta zgłoszenia

 Regulaminy, Konkursy SEP