Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Regulamin Funduszu Stypendiów Organizacyjnych dla wyróżniających się młodych liderów SEP

 

REGULAMIN
Funduszu Stypendiów Organizacyjnych

dla wyróżniających się młodych liderów
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Stypendium Organizacyjne, zwane dalej Stypendium, przeznaczone jest dla wyróżniających się młodych liderów SEP.
 2. Stypendia mogą być wypłacane w formie wypłat miesięcznych w ciągu 10 miesięcy
  lub jednorazowych nagród.
 3. Funduszem zarządzają Kapituła Funduszu Stypendialnego zwana dalej Kapitułą oraz Zarząd Funduszu Stypendialnego zwany dalej Zarządem.
 4. Kapituła i Zarząd działają na podstawie statutu SEP i niniejszego regulaminu.
 5. Siedzibą Kapituły i Zarządu jest Biuro SEP w Warszawie.

 

 

§ 2

Cele funduszu

 

 1. Premiowanie wybitnie zaangażowanych młodych liderów, którzy uzyskali znaczące rezultaty w swojej działalności społecznej, wnosząc istotny wkład w rozwój Stowarzyszenia.
 2. Wyróżnianie i wspomaganie finansowe młodych liderów SEP, kreatywnie działających
  w środowisku szkół średnich, uczelni oraz przemysłu.
 3. Wzbogacenie i rozszerzenie działalności statutowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
  a zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych.

 

 

§ 3

Zasady organizacyjne działalności Kapituły

 

 1. Przewodniczącego, sekretarza oraz członków Kapituły Funduszu Stypendialnego powołuje
  i odwołuje ZG SEP na wniosek przewodniczącego Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów (CKMiS).
 2. W skład Kapituły mogą wchodzić przedstawiciele członków wspierających, fundatorów, instytucji centralnych oraz członkowie ZG SEP.
 3. Do podstawowych zadań Kapituły należy promowanie idei Stypendiów Organizacyjnych Stowarzyszenia oraz pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych.
 4. Kapituła na wniosek Zarządu podejmuje ostateczne decyzje w zakresie liczby i wysokości przyznanych stypendiów.
 5. Zebrania Kapituły są protokołowane, a protokół podpisuje prowadzący zebranie i sekretarz.
 6. Przewodniczący Kapituły przedstawia coroczne sprawozdanie z jej działalności w terminie ustalonym przez ZG SEP.

 

 

§ 4

Zasady organizacyjne działalności Zarządu Funduszu

 

 1. Przewodniczącego, sekretarza i członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje ZG SEP
  na wniosek CKMiS i Studenckiej Rady Koordynacyjnej (SRK) SEP.
 2. Do głównych zadań Zarządu należy promowanie idei Stypendiów Organizacyjnych Stowarzyszenia oraz pomoc w pozyskiwaniu i gromadzeniu środków finansowych.
 3. Do podstawowych zadań Zarządu należy współdziałanie z Kapitułą oraz przygotowanie list rankingowych stypendystów wraz z propozycją wysokości stypendiów w celu przedłożenia ich Kapitule do zatwierdzenia.
 4. Zebrania Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisuje prowadzący zebrania i sekretarz.
 5. Przewodniczący Zarządu przedstawia coroczne sprawozdanie z jego działalności w terminie ustalonym przez ZG SEP.

 

 

§ 5

Środki finansowe Funduszu Stypendialnego

 

 1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia i nagrody w danym roku tworzone są z budżetu Biura SEP, darowizn członków wspierających i fundatorów, instytucji centralnych oraz innych jednostek organizacyjnych SEP, pozyskanych wyłącznie na ten cel.
 2. Wysokość środków finansowych pochodzących z budżetu Biura SEP ustala corocznie ZG SEP.
 3. Dokumentację finansową w zakresie gromadzenia środków finansowych i wypłacania przyznanych stypendiów i nagród prowadzi Biuro SEP.

 

 

§ 6

Zasady przyznawania stypendiów

 

 1. Stypendia są przyznawane młodym liderom SEP za ich osiągnięcia w minionych dwóch latach działalności.
 2. Do kategorii młodych liderów SEP zalicza się uczniów, studentów, i absolwentów do 35. roku życia, będących członkami Stowarzyszenia.
 3. Osoby ubiegające się o stypendia powinny legitymować się znaczącymi i konkretnymi rezultatami w działalności społecznej oraz istotnym wkładem w rozwój Stowarzyszenia.
 4. Wnioski o Stypendia Organizacyjne w formie rekomendacji wg zał. nr 1. mają prawo przedkładać: prezes SEP, członkowie ZG i GKR SEP oraz przewodniczący CKMiS i SRK SEP.
 5. Kryteria przyznawania stypendiów zawiera zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. Udokumentowany wniosek, wg zał. nr 3, składają rekomendowani do Biura SEP w formie papierowej i elektronicznej w terminie ustalonym przez Zarząd Funduszu.
 7. Po analizie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym Zarząd przedkłada listę rankingową kandydatów wraz z propozycją wysokości kwot Stypendiów.
 8. Stypendia są przyznawane na rok i są wypłacane przez okres 10 miesięcy, lub w postaci jednorazowej nagrody.
 9. Informacje dotyczące stypendiów powinny być zamieszczane na stronie internetowej SEP (www.sep.com.pl), a także w biuletynie organizacyjnym i naukowo-technicznym SEP „Spektrum”.
 10. ZG SEP zobowiązuje się do promocji młodych liderów poprzez szerokie rozpropagowanie ich osiągnięć na łamach strony internetowej i prasy stowarzyszeniowej.

 

 

§ 7

Zasady realizacji przyznanych stypendiów

 

 1. Wręczenie dyplomów odbywać się będzie na ogólnopolskich imprezach Stowarzyszenia,
  a w szczególności ODME, MDE i spotkaniach świąteczno-noworocznych.
 2. Stypendysta otrzymuje dyplom z podpisami członków Kapituły i Zarządu Funduszu Stypendialnego SEP.
 3. Stypendia są wypłacane przez Biuro SEP, co miesiąc na podstawie protokołów Kapituły lub
  w przypadku nagrody - jednorazowo w uzgodnionej formie.
 4. Przyznane stypendium może być cofnięte przez Kapitułę w przypadku działania niezgodnego ze Statutem SEP i zasadami współżycia społecznego.

  

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek CKMiS lub z inicjatywy ZG SEP.
 2. Dokumentację Kapituły i Zarządu Funduszu oraz ich obsługę administracyjną zapewnia Biuro SEP.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez ZG SEP

 

Regulamin został zatwierdzony przez ZG SEP w dniu 20.05.2015 r. Uchwałą Nr 21/2014-2018

 

 

 

Prezes SEP

Piotr Szymczak

 

 

        

 

Załącznik 1 - Rekomendacja do przyznania Stypendiów Organizacyjnych dla wyróżniających się młodych liderów SEP

Załącznik 2 - Kryteria przyznawania Stypendiów Organizacyjnych dla wyróżniających się młodych liderów SEP

Załącznik 3 - Wniosek osoby rekomendowanej do otrzymania Stypendium Organizacyjnego wyróżniającego się młodego lidera SEP

  

Uchwała nr 2/2015 Zarządu Funduszu Stypendialnego SEP w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie Stypendiów Organizacyjnych dla wyróżniających się młodych liderów SEP na rok 2015/2016

 

Regulaminy, Konkursy SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili