Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


PROCEDURA Wyboru Organizatora Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka

Załącznik do prot. nr 16-2014/2018

zebrania Prezydium ZG SEP w dniu 09.12.2015 r.

 

 

 

PROCEDURA

Wyboru Organizatora Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.  Zarząd Główny SEP (ZG SEP) w porozumieniu z Centralną Komisją Młodzieży
i Studentów SEP (CKMiS) i Studencką Radą Koordynacyjną SEP (SRK) przeprowadza konkurs w celu wyłonienia organizatora Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka (ODME).

1.2.  Przewodniczący CKMiS ogłasza konkurs na organizatora ODME w terminie nie później niż do końca roku kalendarzowego i podaje do publicznej wiadomości na stronie SEP i CKMiS.

 

2. Przebieg konkursu

2.1.  Kandydaci przesyłają wnioski do Biura SEP w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie.

2.2.  Wniosek powinien zawierać:

a)  Program ODME i temat przewodni,

b)  Wstępny budżet uwzględniający wpłaty uczestników, przychody z tytułu umów sponsorskich, dofinansowanie macierzystego oddziału SEP, budżetu centralnego SEP, władz uczelni,

c)  Opinie/rekomendacje np.: Prezesa Oddziału SEP, Rektora (Prorektora), Dziekana (Prodziekana) Wydziału i innych patronów i organizatorów,

d)  Proponowany skład Komitetu Organizacyjnego z notkami biograficznymi poszczególnych jego członków dokumentującymi kompetencje oraz doświadczenie w zakresie organizacji imprez o podobnym charakterze,

e)  Proponowany termin ODME,

f)  Opis dostępnych zasobów lokalowych.

2.3.  Biuro SEP przesyła zebrane wnioski w formie elektronicznej do:

a)  Przewodniczącego CKMiS

b)  Przewodniczącego SRK

2.4.  W pierwszym etapie SRK, po dyskusji, wystawia rekomendację dla środowiska-kandydata lub przedstawia listę rankingową wraz z uzasadnieniem i przesyła ją
w wersji elektronicznej do Przewodniczącego CKMiS. Z głosowania o wyborze gospodarza ODME wyłączeni są przedstawiciele kandydujących oddziałów.

2.5.  W drugim etapie CKMiS, po uwzględnieniu rekomendacji lub listy rankingowej SRK, proponuje rozstrzygnięcie konkursu oraz przesyła wyniki do Działu Prezydialnego Biura SEP do zatwierdzenia przez ZG SEP. Z głosowania o wyborze gospodarza ODME wyłączeni są przedstawiciele kandydujących oddziałów.

2.6.  W trzecim etapie ZG SEP zatwierdza wyniki konkursu. W tym punkcie posiedzenia ZG SEP mogą uczestniczyć przedstawiciele CKMiS, SRK oraz środowisk kandydujących do organizacji ODME.

2.7.  Wyniki konkursu zostają umieszczone na stronie SEP.

 

3. Postanowienia końcowe

3.1.  Decyzja ZG SEP jest ostateczna.

3.2.  W terminie do jednego miesiąca po decyzji ZG SEP zostaje sporządzone pisemne porozumienie w sprawie organizacji ODME, uwzględniające najważniejsze zadania i obowiązki stron – organizatora ODME i ZG SEP.

3.3.  Sprawy nieujęte w Procedurze są rozstrzygane w oparciu o Statut SEP i inne stosowne regulaminy oraz dokumenty.

Odznaki, medale i godności nadawane w SEP  

Regulaminy, Konkursy SEPNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili