Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


Konkurs - OSOBOWOŚĆ ROKU

W dniu 5 września 2016 roku, na spotkaniu przedstawicieli ogólnopolskich organizacji branżowych, tj. Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE), Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (PSE), Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego (PZPO) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), ustanowiono Konkurs OSOBOWOŚĆ ROKU, zatwierdzono Regulamin i Kryteria przyznawania tytułu oraz Formularz zgłoszeniowy.

Na Przewodniczącego Kapituły, powołany został prof. zw. dr. hab. Inż. Zbigniew Grabowski.

Na Sekretarza Konkursu powołany został Sławomir Dębowski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE).

 

Konkurs OSOBOWOŚĆ ROKU ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiazań i przedsięwzieć techniczo-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.        

Nagroda OSOBOWOŚĆ ROKU ma uhonorować działalność i aktywność osób fizycznych, które przyczyniły się do rozwoju branży elektrotechnicznej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i oświetleniowej poprzez swoją działalność w obszarze nauki, przemysłu, usług, popularyzacji wiedzy a także prawa, normalizacji i kształtowania przedsiębiorczości w Polsce, w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich (zgodnie z Regulaminem Konkursu).

 

Tytuł ma charakter honorowy, nadawany corocznie osobom fizycznym, w trzech kategoriach:

 • NAUKA
 • GOSPODARKA
 • OTOCZENIE BIZNESU

 

Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną lub pocztową na Formularzach zgłoszeniowych na stronach internetowych organizatorów. Organizatorzy opublikują na swoich stronach internetowych listę osób nominowanych do Tytułu. Zgłoszenia nie są objęte żadnymi opłatami.

W pierwszej edycji Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU, zgłoszenia kandydatów muszą dotrzeć do Organizatorów, nie później, niż do 31 grudnia 2016 roku.

 

Kontakt z Organizatorami:

e-mail: konkurs@osobowoscroku.pl.

 

Więcej na stronach Organizatorów i na stronie konkursu: www.osobowoscroku.pl

 

Kryteria przyznawania tytułu

Organizatorami Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU są ogólnopolskie organizacje branżowe: Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Izba Architektów R.P.

 1. Konkurs ma na celu:
 1. Wyróżnienie i promowanie twórców wdrozonych, innowacyjnych rozwiazań i przedsięwzieć techniczo-gospodarczych
 2.  Promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki
 1. Tematyka Konkursu obejmuje innowacyjne rozwiazania naukowe, techniczne i organizacyjne wdrozone w ostatnich lach, dotyczace m. innymi:

- nowych rozwiazań wyrobów elektrycznych i elektro-energetycznych

- procesów technologicznych i metod wytwarzania, organizacji i procesów zarzadzania

- systemów i procesów technologicznych uwzględniajacych oszczędnosci w zuzyciu materiałów, wzrostu ich jakości, oszczędności zuzycia energi, wzrostu funkcjonalności

- rozwiazań naukowo-badawczych przyczyniających się do wzrostu nowoczesności wyrobów elektrycznych i elektroenergetycznych

- ochrony środowiska

- ergonomii i bezpeczeństwa pracy.

 1. Nagroda Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU przyznawana jest osobom fizycznym za ich działalność i aktywność w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich, zgodnie z Regulaminem Konkursu i które spełniają niniejsze Kryteria.
 2. Po przesłaniu zgłoszenia kandydatury nie można dokonywać w nich żadnych zmian. Sekretarz Kapituły może wezwać składającego aplikację do uzupełnienia jej braków zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu.
 3. Organizatorzy publikują na swoich stronach internetowych listę osób nominowanych do Tytułu.

Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną lub pocztową na Formularzach zgłoszeniowych na stronach internetowych organizatorów. Zgłoszenia nie są objęte żadnymi opłatami.

 1. Zgłoszenia mogą składać zarówno sami zainteresowani jak i osoby trzecie.
 2. Zgłoszenie powinno być dokonane na Formularzu Zgłoszeniowym stanowiącym integralną część niniejszych Kryteriów. Do formularza powinny być dołączyć odpowiednie dokumenty niezbędne do oceny danej osoby zgodnie z kryteriami określonymi w § 3. Konkretna osoba może być oceniana tylko raz bez względu na ilość zgłoszeń. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia spóźnione, utracone, uszkodzone, niekompletne, nieczytelne lub nieprawidłowe.
 3. Przekazane informacje muszą być prawdziwe, co zgłaszający kandydaturę potwierdza podpisaną przez siebie deklaracją stanowiącą integralną częścią zgłoszenia.
 4. W danej edycji Konkursu osoba zgłoszona może być rozpatrywana tylko w jednej kategorii. W przypadku zgłoszenia tego samego kandydata w kilku kategoriach, Kapituła rozpatruje tylko kandydaturę, która została zgłoszona jako pierwsza. Decyduje o tym data stempla pocztowego, w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą lub data i czas wpłynięcia dokumentów elektronicznych, jeżeli zgłoszenie przesłano drogą elektroniczną.
 5. Zgłoszenia muszą być wypełnione zgodnie z niniejszym Kryteriami i nadesłane do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
 6. Uczestnikiem Konkursu może zostać tylko osoba, która jest zgłoszona w następujących kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu. Tytuł dotyczy działalności nagrodzonego w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich.
 7. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią. Sekretarz Kapituły informuje osobę zgłoszoną o wpłynięciu jej kandydatury. Osoba zgłoszona może, w ciągu 7 dni, nie wyrazić zgody na rozpatrywanie jej kandydatury, przesyłając Sekretarzowi Kapituły podpisane przez siebie odpowiednie oświadczenie. W przypadku otrzymaniu takiego oświadczenia, Sekretarz Kapituły wycofuje taką kandydaturę z listy nominowanych.
 8. Zgłoszeni do Konkursu będą oceniani przez Kapitułę na podstawie następujących kryteriów:
 • Konkretne osiągnięcia w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich takie jak: osiągnięte rezultaty pracy zawodowej, badań naukowych, działalności gospodarczej, menadżerskiej i popularyzatorskiej
 • Wpływ działalności danej osoby na rozwój konkretnej firmy lub sektora, branży, organizacji, zespołów badawczych lub wpływ na procesy decyzyjne, tematykę badań, procesy legislacyjne, opiniotwórcze istotne dla sektora elektrycznego, elektroenergetycznego, teletechnicznego i oświetlenia.
 • Uzyskane, w okresie będącym przedmiotem oceny,  otrzymane nagrody i wyróżnienia, zgłoszenia patentowe
 • Wprowadzone nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie pracy zespołów badawczych, produkcji, handlu i dystrybucji oraz zarządzania gospodarką
 • Zgłoszone rozwiązania legislacyjne, organizacyjne i prawne
 • Nowe produkty i rozwiązania wprowadzone na rynek będące zasługą zgłoszonego
 • Osiągnięte wyniki innych działań mających znaczący wpływ na branże oraz jej popularyzację
 • Innowacyjność i kreatywność
 • Przynależności do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych
 1. Decyzja Kapituły jest nieodwołalna.

Nominowani do Tytułu zostaną proszeni są o przesłanie swojego zdjęcia w jakości do druku najpóźniej na 14 dni przed uroczystością ogłoszenia Tytułu.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania, wyświetlania, digitalizacji, przekazywania, odtwarzania i, jeśli jest to wymagane, dla celów składu, modyfikowania i zmiany formatu dla każdej przesłanej fotografii, ilustracji, grafiki, innych zdjęć oraz odnoszący się tekstów.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO w Warszawie W roku 2017 odbędą się one w dniach 22-24 marca 2017 roku. Laureatom zostaną uroczyście wręczone dyplomy. Dyplomy otrzymują także nominowani do Tytułu.
 3. Zwycięzcy zgadzają się, aby Organizatorzy wykorzystali ich dane i informacje biograficzne w reklamie i promocji we wszystkich mediach bez wynagrodzenia z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezgodne z prawem.


Na pytania dotyczące Konkursu odpowiedzi udziela biuro Organizatora

 1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatorów:

 

Załącznik: Formularz ZgłoszeniowyNewsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili