Agendy gospodarcze Strona główna

Biuro Badawcze d/s Jakości SEP

Biuro Studiów i Analiz SEP

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP

Izba Rzeczoznawców SEP

 

 

BIURO BADAWCZE d/s JAKOŚCI SEP

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel./fax: (0-22) 812 69 38
http://www.bbj.pl

e-mail: bbj@bbj.pl

 

Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ) jest agendą gospodarczą Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) od 1933 r., działającą pod nazwą „Biuro Znaku Przepisowego” do 1962 r.  (z przerwą w latach 1939¸1957 spowodowaną II Wojną Światową i okresem najostrzejszego reżimu komunistycznego w Polsce).

BBJ to najstarsza i największa w Polsce, w pełni niezależna instytucja zajmująca się oceną zgodności wyrobów elektrycznych.

BBJ posiada akredytacje krajowe Polskiego Centrum Akredytacji oraz uznania międzynarodowych organizacji (IECEE, CCA i HAR) w zakresie oceny zgodności wyrobów elektrycznych. Jest także największą w Polsce jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską dla dyrektywy LVD.

 

BBJ oferuje producentom i dostawcom wyrobów elektrycznych:

 • badania według norm PN, EN, HD lub IEC;

 • badania według indywidualnych programów;

 • certyfikaty według własnego programu B-BBJ;

 • certyfikaty według programu CB (dające możliwość uzyskania innych certyfikatów według norm krajowych na całym świecie);

 • certyfikaty według programu CCA (dające możliwość uzyskania innych certyfikatów według norm krajowych w całej Europie);

 • certyfikaty według programu HAR (możliwość uzyskania prestiżowych, uznawanych w całej Europie, certyfikatów dla zharmonizowanych przewodów elektrycznych);

 • licencje na umieszczanie na wyrobach znaków zgodności innych europejskich jednostek certyfikujących, z którymi BBJ ma dwustronne porozumienia;

 • certyfikaty CE (potwierdzenie deklaracji zgodności producenta);

 • inspekcje fabryczne.

BBJ oferuje firmom z branży elektrycznej (w szczególności producentom i handlowcom):

 • certyfikaty świadczonych usług;

 • certyfikaty systemów zarządzania (ISO 9001);

 • usługi doradcze i konsulting.

BBJ oferuje osobom zawodowo działającym w obszarze elektryki:

 • szkolenia specjalistyczne;

 • indywidualne certyfikaty zawodowe.

Ponadto BBJ:

 • prowadzi autoryzowany przez PKN Punkt Informacji Normalizacyjnej (w tym sprzedaż norm i wydawnictw normalizacyjnych);

 • udziela konsultacji technicznych i przeprowadza ekspertyzy;

 • organizuje otwarte szkolenia personelu.

Korzystanie z usług BBJ zapewnia wszechstronną pomoc w ocenie zgodności wyrobu, a w szczególności:

 • niezależną i bezstronną ocenę zgodności wyrobu (lub weryfikację oceny dokonanej przez wytwórcę) z wymaganiami norm lub innych specyfikacji technicznych;

 • niezależną i bezstronną ocenę warunków produkcji;

 • wiarygodne potwierdzenie wystawianej przez wytwórcę deklaracji zgodności;

 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo wyrobu i uprawniającego do oznakowania unikalnym znakiem 'B-BBJ';

 • możliwość uzyskania certyfikatów zagranicznych jednostek certyfikujących na podstawie dokumentów wystawionych przez BBJ;

 • efektywną promocje wyrobu.

 

Dyrektor BBJ-SEP

Rada Nadzorcza

http://www.bbj-sep.com.pl

bbj@bbj-sep.com.pl 

 

 

BIURO STUDIÓW I ANALIZ SEP

Biuro Studiów i Analiz SEP

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 p. 333

tel.: (22) 5564-314

fax: (22) 5564-301

e-mail: bsia.sep@sep.com.pl

 

Biuro Studiów i Analiz SEP jest nową agendą - specjalizuje się w opracowywaniu dokumentów, opinii, analiz i materiałów studyjnych przeznaczonych głównie dla jednostek centralnej administracji państwowej.

 

W szczególności dotyczy to opracowań studialnych w zakresie następujących tematów:

 • bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną,
 • budowy i rozbudowy oraz eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych,
 • efektywności energetycznej, dotyczącej racjonalizacji zużycia energii w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych oraz u odbiorców końcowych energii elektrycznej,
 • modelu hurtowego rynku energii elektrycznej,
 • innych aktualnych problemów elektroenergetycznych, wynikłych z potrzeb Instytucji i firm sektora elektroenergetycznego.

  

Dyrektor BSiA SEP

http://www.sep.org.pl

bsia.sep@sep.com.pl

 

 

CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA I WYDAWNICTW SEP

cosiw.GIF (3143 bytes)

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

tel.: (22) 336 14 19, tel./fax: (22) 336 14 25

http://www.cosiw.pl

e-mail: poczta@cosiw.pl, handlowy@cosiw.pl

 

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw jest agendą SEP realizującą od 1960 roku zadania statutowe Stowarzyszenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, ze szczególnym uwzględnieniem dokształcania i doskonalenia kadr technicznych.

Działalność COSiW obejmuje:

 

szkolenia (kursy dokształcające, seminaria, itp.) z obszaru elektryki oraz dziedzinach z nią związanych,

działalność wydawniczą w zakresie książek naukowych, technicznych, podręczników, poradników, informatorów oraz czasopism technicznych,

przygotowywanie, opracowywanie i wydawanie prenorm SEP, norm SEP oraz komentarzy do norm,

organizowanie narad, konferencji, odczytów, targów i wystaw.

usługi poligraficzne - COSiW SEP przyjmuje do wykonania wszelkie zamówienia na usługi poligraficzne: skład, druk, oprawa, wydawnictw zwartych, czasopism, ulotek, folderów i innych.

 

Rada Nadzorcza

http://www.cosiw.pl

poczta@cosiw.pl

  

  

IZBA RZECZOZNAWCÓW SEP

irsep.gif (3072 bytes)

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Izba Rzeczoznawców

Biuro IRSEP
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 p 322
tel.: (0-22) 5564-303, fax: (0-22) 5564-301
e-mail: sep@sep.com.pl

 

IRSEP integruje samodzielne ośrodki rzeczoznawstwa działające w strukturach gospodarczych oddziałów SEP. Dysponują one ponad 4000 rzeczoznawców i specjalistów na terenie całego kraju, świadcząc usługi w całym zakresie szeroko rozumianej elektryki, których wartość w 2000 r. wynosiła około 10 mln złotych.

 

Nasi rzeczoznawcy i specjaliści świadczą między innymi następujące rodzaje usług:

 • wykonują ekspertyzy i opinie,

 • prowadzą doradztwo techniczne i konsultacje,

 • wykonują projekty techniczne, technologiczne, normalizacyjne i organizacyjne,

 • pełnią nadzory inwestorskie i autorskie,

 • wykonują instalowanie, rozruch, obsługę i serwis urządzeń wraz z opracowaniem instrukcji obsługi oraz eksploatacji,

 • opracowują instrukcje budowy urządzeń elektrycznych,

 • wykonują pomiary i badania laboratoryjne, oraz pomiary poligonowe,

 • wykonują badania techniczne wyrobów, urządzeń oraz przeprowadzają badania eksploatacyjne,

 • świadczą usługi w zakresie tłumaczeń technicznych.

Powyższe prace wykonywane są w zakresie:

 1. Elementów wyposażenia sieci i urządzeń elektrycznych obejmujących aparaty elektryczne, maszyny elektryczne i napędy, elementy i układy energoelektroniczne, osprzęt elektryczny powszechnego użytku.

 2. Instalacji urządzeń elektrycznych, sieci elektroenergetycznych i energetyki przemysłowej.

 3. Elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.

 4. Użytkowania energii elektrycznej w przemyśle, mieszkalnictwie, miejskiej infrastrukturze.

 5. Użytkowania energii elektrycznej w górnictwie, gospodarce morskiej oraz rolnictwie.

 6. Elektrotechniki i elektroniki w transporcie szynowym i drogowym.

 7. Elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki oraz komputerów i sieci komputerowych.

 8. Automatyki i techniki pomiarowej.

 9. Ekonomiki, zarządzania, organizacji pracy, eksploatacji systemów, szkoleń i dydaktyki.

 10. Elektrostatyki, elektroakustyki, badań środowiskowych, inżynierii materiałowej.

Ponadto ośrodki rzeczoznawstwa organizują giełdy postępu technicznego, konferencje, sympozja i wystawy.

 

Rzeczoznawcy naszych ośrodków opiniują wnioski w zakresie udzielania Rekomendacji SEP dla wyrobów i usług z zakresu szeroko rozumianej elektryki. (Patrz Rekomendacje SEP). Służą oni również radą w przeprowadzeniu ewentualnych koniecznych zmian w Państwa firmie, by sprostała ona wymaganiom rekomendacyjnym.

 

Komisja Kwalifikacyjna IRSEP dba o jakość i prawidłowość wykonywanych prac. W jej skład wchodzą wybitni przedstawiciele poszczególnych działów specjalistycznych, na które dla celów wewnętrznych został podzielony cały obszar elektryki. Komisja ta bada również Państwa odwołania od wykonywanych prac.

W sprawach rzeczoznawstwa SEP informacji udziela Biuro Izby

 

Pamiętajmy
Rekomendacja SEP gwarancją sukcesu Państwa firmy.
Slogan? Tak, ale prawdziwy!
Proponujemy sprawdzenie.

 

Wykaz ośrodków rzeczoznawstwa

Rada nadzorcza, komisja kwalifikacyjna

Regulamin IRSEP